Strona główna  - Regulamin organizacyjny GPN
Regulamin organizacyjny GPN

Schemat organizacyjny Gorczańskiego PN

 

 Aneks nr 1

Aneks nr 2

Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 16.02.2016r.

 

Regulamin organizacyjny

Gorczańskiego Parku Narodowego

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Gorczański Park Narodowy, zwany dalej: „Parkiem” działa na podstawie:

1.   Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. nr 151 poz. 1220 z 2009 z późniejszymi zmianami).

2.   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1980r. w sprawie utworzenia Gorczańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1980 r. poz. 66), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 stycznia 1997 w sprawie Gorczańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 26).

3.   Zarządzenia nr 66 Ministra Środowiska z dnia 10 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Gorczańskiemu Parkowi Narodowemu, oraz Zarządzenia nr 65 Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2006 r. zmieniającego Zarządzenie w sprawie nadania statutu Gorczańskiemu Parkowi Narodowemu.

4.   Innych przepisów prawa regulujących status pracowników parku narodowego.

§2

1.   Regulamin organizacyjny ustala organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres działania oraz tryb pracy Parku.

2.   Zasady działania organizacyjnego i kontrolnego Parku precyzują wewnętrzne regulaminy i instrukcje:

a.   regulamin pracy,

b.   regulamin premiowania,

c.   instrukcja kancelaryjna,

d.  zakładowy Plan Kont wraz z załącznikami,

e.   instrukcja ochrony gotówki,

f.    instrukcja inwentaryzacja,

g.   instrukcja służbowa leśniczego, konserwatora obwodu ochronnego, podleśniczego, strażnika w GPN,

h.   instrukcja o organizacji i działaniu archiwum zakładowego w GPN.

3.   Zasady kontroli wewnętrznej w Parku określa regulamin kontroli zarządczej.

 

Rozdział 2

Organizacja wewnętrzna

§ 3

1.   Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy oraz kierowników komórek organizacyjnych i stanowisk pracy zapewniających wykonywanie:

a.   działalności z zakresu ochrony przyrody,

b.   działalności naukowej i edukacyjnej,

c.   udostępniania Parku dla edukacji i turystyki,

d.  zabezpieczenia prawnych, organizacyjnych, materialnych, personalnych i technicznych podstaw funkcjonowania.

2.   W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania działalności ochronnej teren Parku  został podzielony na 6 Obwodów Ochronnych:

a.   Obwód ochronny Turbacz, składający się z 4 obchodów,

b.   Obwód ochronny Kudłoń, składający się z 2 obchodów,

c.   Obwód ochronny Suhora, składający się z 3 obchodów,

d.  Obwód ochronny Jaworzyna, składający się z 2 obchodów,

e.   Obwód ochronny Kiczora, składający się z 1 obchodu,

f.    Obwód ochronny Dwór, składający się z 1 obchodu.

3.   Za mienie Gorczańskiego Parku Narodowego odpowiada dyrektor Parku, powierzając go bezpośrednio poszczególnym pracownikom Parku. Leśniczowie odpowiadają za mienie Obwodów Ochronnych i wykonują swoje obowiązki przy pomocy podleśniczych, strażników odpowiadających za powierzone im mienie w obchodach ochronnych oraz innych pracowników leśnych tam zatrudnionych.

4.   Za organizację i wykonywanie ochrony mienia oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody odpowiada komendant Posterunku Straży Parku.

5.   Za wykonywanie zadań ujętych w Planie Ochrony Parku lub rocznych zadaniach ochronnych, związanych z ochroną przyrody w Parku odpowiada zastępca dyrektora. Zadania realizuje przy pomocy merytorycznej Zespołu ds. ochrony przyrody, leśniczych Obwodów Ochronnych, a także w miarę potrzeb przy pomocy innych pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Parku.

6.   Działalność naukowa oraz monitoringowa wykonywana jest przez Pracownię naukowo-edukacyjną. W strukturze organizacyjnej Parku Pracownia naukowo-edukacyjna jest ogniwem podlegającym dyrektorowi, a jej kierownik jest bezpośrednim podwładnym dyrektora Parku i reprezentuje dyrektora w sprawach monitoringu przyrodniczego, nauki i udostępniania Parku do celów naukowych.

7.   Zasadnicza działalność edukacyjna i udostępnianie Parku dla odwiedzających wykonywane są przez Zespół ds. edukacji i udostępniania parku. W strukturze organizacyjnej Parku Zespół jest ogniwem podlegającym dyrektorowi Parku, a jego kierownik jest bezpośrednim podwładnym dyrektora Parku i reprezentuje dyrektora w sprawach edukacji, turystyki i udostępniania turystycznego oraz edukacyjnego Parku.

8.   Zabezpieczenie prawnych, organizacyjnych, materialnych, personalnych i technicznych podstaw funkcjonowania Parku wykonywane jest przez:

a.   Zespół ekonomiczny,

b.   Sekcję administracji,

c.   Stanowisko ds. budownictwa i zaopatrzenia,

d.  Posterunek Straży Parku,

9. Użyte w regulaminie i zakresach obowiązków określenia: kierownik zespołu, kierownik pracowni, kierownik sekcji oznacza pracownika kierującego pracą danej komórki organizacyjnej bez względu na stanowisko służbowe jakie ten pracownik zajmuje w rozumieniu przepisów szczegółowych.

§ 4

1.   Ścisłe kierownictwo Parku tworzą: dyrektor, zastępca dyrektora, główny księgowy.

2.   W skład Dyrekcji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

        a.  Zespół ds. ochrony przyrody, w składzie:

1.     kierownik

2.     dwa stanowiska ds. ochrony ekosystemów

3.     stanowisko ds. rozliczeń projektów i dokumentacji działań ochronnych

b.   Pracownia naukowo-edukacyjna, w składzie:

1.   kierownik

2.   trzy stanowiska naukowe

3.   stanowisko ds. udostępniania Parku (do badań naukowych i monitoringu)

c.   Zespół ds. edukacji i udostępniania Parku w składzie:

      1.  kierownik

      2.  trzy stanowiska ds. edukacji

d.  Zespół ekonomiczny, w skład którego wchodzą:

1.   główna księgowa

2.   zastępca głównego księgowego

3.   trzy stanowiska ds. finansowo-księgowych

e.   Sekcja administracji, w skład której wchodzą:

1.   kierownik sekcji administracji

2.   sekretarka

3.   stanowisko ds. transportu

4.   sprzątaczka

5.   konserwator

f.    Stanowisko ds. budownictwa i zaopatrzenia

g.   Posterunek Straży Parku, który tworzą:

1.   komendant

2.   dwóch strażników SP

3.   Ustawowe zadania ochronne wypełniane są przez Park przy współudziale w zakresie merytorycznym Zespołów: ds. ochrony przyrody, ds. edukacji i udostępniania Parku, Pracowni naukowo-edukacyjnej, oraz organizacyjnym przez pracowników poszczególnych Obwodów Ochronnych: leśniczych, podleśniczych, strażników, robotników podległych bezpośrednio leśniczym.

4.   Obsługę finansowo-księgową jednostek wymienionych w ust.3 wykonuje główny księgowy Parku kierujący Zespołem ekonomicznym.

5.   Szczegółową strukturę organizacyjną Parku zawiera załącznik (schemat) stanowiący integralna część niniejszego regulaminu.

 

Rozdział 3

Zakresy czynności

§ 5

1.   Zgodnie z zapisem art. 101, ust 1 ustawy o ochronie przyrody, Parkiem zarządza Dyrektor Parku i jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w art.8 ust 2, oraz art.102  ustawy o ochronie przyrody, a ponadto:

a.  jest odpowiedzialny za racjonalne gospodarowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi przyznanymi na działalność Parku,

b.   reprezentuje Park na zewnątrz,

c.   przyjmuje i zwalnia pracowników zatrudnionych w Gorczańskim Parku Narodowym,

d.   wnosi i popiera akty oskarżenia,

e. zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie komórek organizacyjnych parku przy podejmowaniu decyzji w sprawach mogących mieć wpływ na jego przyrodę,

f.    powadzi współpracę z samorządami i podmiotami funkcjonującymi na terenie Parku oraz jego otuliny.

2. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio: zastępca dyrektora, główny księgowy, kierownik  Pracowni naukowo-edukacyjnej, kierownik Zespołu ds. edukacji i udostępniania Parku,

komendant Posterunku Straży Parku, stanowisko ds. budownictwa i zaopatrzenia, kierownik sekcji  administracyjnej.

3. Zastępca dyrektora jest jedyną osobą uprawnioną do samodzielnego pełnienia obowiązków dyrektora parku w zakresie wymienionym w § 5 pkt.1 a-f z zastrzeżeniem § 8 ust.2 niniejszego regulaminu, w trakcie jego nieobecności. Na bieżąco odpowiada za organizację i wykonanie działalności ochronnej Parku, a w szczególności:

a.     przy pomocy Zespołu ds. ochrony przyrody, w bezpośredniej współpracy z leśniczymi Obwodów Ochronnych organizuje i koordynuje działania ochronne w zakresie ochrony ekosystemów leśnych, nieleśnych, wodnych, ochrony flory, fauny, dziedzictwa kulturowego i ochrony p. pożarowej, a także inwestycyjne wynikające z prowadzonych projektów powierzonych do nadzoru,

b.     zestawia opracowane przez Zespół ds. ochrony przyrody plany roczne, a po ich zatwierdzeniu czuwa i odpowiada za ich wykonanie, opracowuje ostateczną formę rocznych zadań ochronnych,

c.     w miarę potrzeb sporządza stosowne korekty wymienionych planów, uzyskuje i wdraża opinie,

d.     dba o zabezpieczenie finansowe na przewidziane planem czynności ochronne podejmując działania zmierzające do uzyskania dochodów Parku, dotacji budżetowych i pozabudżetowych, a następnie czuwa nad ich terminowych rozliczeniem po wykorzystaniu,

e.     organizuje i koordynuje sporządzanie sprawozdań i informacji z działań ochronnych jak i stanu przyrody w Gorczańskim PN; w miarę potrzeb przygotowuje materiały informacyjne i zestawienia dla dyrektora, Rady Naukowej Parku,

f.      współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Parku w swoim zakresie działania.

4.  Główny księgowy.

Zakres form organizacyjno-prawnych i zasad finansowania działalności budżetowej Parku Narodowego określa Ustawa z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z 2009r.), a w szczególności obejmuje:

a.     opracowywanie, wspólnie z dyrektorem Parku i innymi pracownikami prowadzącymi merytorycznie wymienione działy, projektów preliminarzy na działalność  budżetową, ochronną, edukacyjną i naukowo-badawczą Parku,

b.     dokonywanie formalno-rachunkowej kontroli  wszystkich dokumentów o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, stanowiących podstawę do otrzymania lub wydania środków  pieniężnych i dóbr materialnych Parku,

c.     realizację sprawozdawczości finansowej,

d.     nadzorowanie rachunkowości Parku,

e.     nadzorowanie kasy Parku.

5. Kierownik zespołu ds. ochrony przyrody organizuje i kieruje działalnością z zakresu ochrony ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych Parku, ochrony flory, fauny, dziedzictwa kulturowego, ochrony przed pożarem i szkodnictwem oraz zamówień publicznych.

a.     wspólnie z zastępcą dyrektora koordynuje i organizuje działalność Parku w zakresie ochrony jego ekosystemów, a także ochrony fauny, dziedzictwa kulturowego oraz ochrony przed pożarami i szkodnictwem,

b.     opracowuje roczne plany działalności Parku w w/w zakresie, a także wnioski do planu budżetowego. Po zatwierdzeniu planu w tym zakresie czuwa nad jego realizacją przez cały Zespół i odpowiada za to przed zastępcą dyrektora Parku,

 

c.     odpowiada za organizację materiałowego zabezpieczenia działalności Zespołu ds. ochrony przyrody,

d.     organizuje i redaguje materiały dotyczące działalności w zakresie ochrony przyrody w Parku do obowiązujących sprawozdań,

e.     w miarę potrzeb przygotowuje doraźne materiały i informacje dla dyrektora Parku,

f.      współdziała z pozostałymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami w zakresie ochrony przyrody Parku,

g.     uczestniczy w organizacji prac dotyczących sieci Natura 2000 w zakresie: waloryzacji terenów, sporządzania planów ochrony, bieżącego monitoringu i sprawozdawczości w odniesieniu do obszaru Parku. W tym zakresie współpracuje z kierownikiem Pracowni naukowo-edukacyjnej.

6.  Kierownik Pracowni naukowo-edukacyjnej w zakresie merytorycznym reprezentuje dyrek    tora Parku w zakresie  monitoringu przyrodniczego, nauki oraz udostępniania terenu do celów naukowych, a w szczególności:

a.     organizuje i kieruje całością działania personelu Pracowni oraz pracami wykonywanymi  przez innych pracowników Parku związanymi z jej działalnością,

b.     odpowiada za organizację materiałowego zabezpieczenia działalności Pracowni, sporządza i zatwierdza merytorycznie dokumenty wewnętrzne z tego zakresu.

c.     utrzymuje bieżący kontakt z przewodniczącym Rady Naukowej Parku i doraźnie w miarę potrzeb z innymi osobami z jej składu,

d.     opracowuje wnioski do planu budżetowego Parku w zakresie potrzeb Pracowni i zadań naukowo-badawczych i monitoringowych Parku, przedkłada je dyrektorowi Parku w terminach obowiązujących przy sporządzaniu tego typu planów finansowych. Po zatwierdzeniu planu w tym zakresie czuwa nad jego realizacją i odpowiada za to przed dyrektorem Parku,

e.     uczestniczy w organizacji i realizacji zadań z zakresu edukacji, wydawnictw i informacji o Parku, organizowanych przez Zespół ds. edukacji i udostępniania parku,  

f.      opracowuje lub redaguje materiały dotyczące działalności naukowej i edukacyjnej Parku do obowiązujących sprawozdań,

g.     w miarę potrzeb przygotowuje doraźne materiały informacyjne dla dyrektora Parku,

h.     współdziała z pozostałymi komórkami organizacyjnymi i stanowiskami w zakresie nauki, monitoringu, dydaktyki i ochrony przyrody Parku,

i.      organizuje prace dotyczące sieci Natura 2000 w zakresie: waloryzacji przyrodniczej, sporządzania planów ochrony lub planu zadań ochronnych bieżącego monitoringu i sprawozdawczości w odniesieniu do obszaru Parku oraz w miarę potrzeb poza granicami Parku z tytułu nadzoru nad obszarami Natura 2000. W tym zakresie współpracuje z kierownikiem Zespołu ds. ochrony przyrody.

7.  Kierownik Zespołu ds. edukacji i udostępniania parku organizuje i kieruje działalnością edukacyjną, dydaktyczna, informacyjną, wydawniczą, oraz z zakresu udostępniania Parku do zwiedzania, a w szczególności:

a.  organizuje działalność w zakresie edukacji, wydawnictw, informacji o Parku i jego udostępnianiu do zwiedzania,

b. opracowuje roczne plany działalności Parku w w/w zakresie, a także wnioski do planu budżetowego,

c. odpowiada za organizację materialnego zabezpieczenia działalności Zespołu ds. edukacji i udostępniania Parku,

d. opracowuje i redaguje materiały informacyjne dotyczące działań Zespołu do użytku wewnętrznego i na zewnątrz,

e.  współdziała z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, a w szczególności z Pracownią   naukowo–edukacyjną w zakresie edukacji, wydawnictw i informacji o Parku. Organizuje i redaguje materiały dotyczące działalności w zakresie edukacji, wydawnictw, udostępniania i informacji o Parku do obowiązujących sprawozdań. 

8.  Komendant Posterunku Straży Parku działa w oparciu o akty wykonawcze do ustawy o ochronie przyrody regulujące funkcjonowanie Straży Parku w parkach narodowych,  a w szczególności:          

a. organizuje funkcjonowanie Posterunku Straży Parku i odpowiada za stronę merytoryczną jego działania,

b. opracowuje roczne plany współpracy SP z Komendantem Wojewódzkimi i Powiatowymi Policji, miesięczne plany ochrony i współpracy z Służbami Parku, miesięczne i tygodniowe plany pracy Posterunku SP, oraz okresowe - doraźne - plany współpracy w Komisariatami Policji, Placówkami Straży Granicznej; na bieżąco koordynuje współpracę Posterunku SP z terenowymi  pracownikami Służby Parku w zakresie prewencji,

c. prowadzi postępowania w sprawach o wykroczenia oraz bierze udział w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego na podstawie upoważnienia dyrektora,

d.   organizuje wspólnie z terenową Służbą Parku i Policją, Strażą Graniczną ochronę GPN przed kłusownictwem, niszczeniem mienia, nielegalnymi wjazdami pojazdami mechanicznymi na teren Parku i innymi działaniami szkodzącymi przyrodzie,

e.    prowadzi sprawozdawczość z zakresu działania Posterunku i stanu prewencji na terenie Parku,

f.     prowadzi ewidencję i magazyn broni służbowej, nadzoruje merytorycznie działania pracowników w nią wyposażonych,

g.   nadzoruje prowadzenie kancelarii tajnej i spraw z zakresu obronności,

h.   wykonuje obowiązki pełnomocnika ds. informacji niejawnych.

9. Kierownik Sekcji administracji:

a.     prowadzi sprawy kadrowe GPN,

b.     odpowiada za sprawne funkcjonowanie sekretariatu,

c.     administruje budynkami dyrekcji GPN, koordynuje i organizuje prace konserwatora urządzeń i sprzątaczki,

d.     prowadzi nadzór administracyjny nad pozostałymi budynkami GPN,

e.     koordynuje działalność środków transportu GPN i sprawdza merytorycznie dokumenty związane z transportem,

f.      opracowuje roczne plany działalności Parku w zakresie działania,

g.     prowadzi sprawozdawczość z zakresu spraw kadrowych i administracji budynków,

h.     współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Parku w swoim zakresie działania.

10. Stanowisko ds. budownictwa i zaopatrzenia:

a. prowadzi pełną dokumentację dotycząca ilości, stanu technicznego, lokalizacji itp. wszystkich obiektów budowlanych Parku,

b. organizuje przeglądy obiektów budowlanych w Parku, ustala zakres prac remontowo-budowlanych, określa koszty i zapotrzebowanie materiałowe,

c. opracowuje roczne plany działalności Parku w w/w zakresie, a także wnioski do planu budżetowego czuwa nad ich realizacją,

d. opracowuje dane wyjściowe zamówień remontowych i inwestycyjnych w zakresie budownictwa w szczególności przygotowuje projekty wniosków remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych realizowanych ze środków pozabudżetowych oraz materiały sprawozdawcze dla jednostki nadrzędnej,

e. współpracuje z biurami projektów w zakresie opracowania dokumentacji, zatwierdzenia lokalizacji ogólnej; odbiera projekty z zamówionej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, sprawdza ją pod względem kompletności, zgodności z umową i warunkami technicznymi projektowania  i wymaganego uzgodnienia oraz zatwierdzenia,

f. wnioskuje o zaangażowanie rzeczoznawców do sprawdzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla większości inwestycji,

g. przedkłada dyrektorowi Parku do zatwierdzenia dokumentację i zbiorcze zestawienie kosztów budowlanych i remontowanych obiektów,

h. wnioskuje o ogłoszenie przetargów na wykonanie robót budowlanych, uczestniczy w komisyjnym wyborze wykonawcy,

i. ustala z wykonawcą robót tryb przekazania materiałów budowlanych, przekazuje wykonawcy plac budowy, organizuje nadzór inwestorski i narady robocze a także częściowy i ostateczny odbiór prac,

j. wykonuje inne prace związane z aktualizacją kosztów, nadzorem wykonywanych prac remontowo-budowlanych, rozliczeniem materiałów budowlanych,

k. prowadzi i odpowiada za zaopatrzenie materiałowe  i magazynu GPN.

11. Obowiązki wynikające z prowadzenia spraw BHP są przydzielone pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. ochrony ekosystemów w Zespole ds. ochrony przyrody. Szczegółowy ich wykaz jest zdefiniowany w zakresie obowiązków.

12. Szczegółowe zadania dla poszczególnych pracowników Parku określają zakresy obowiązków, przekazywane każdorazowo pracownikowi przy rozpoczynaniu pracy na danym stanowisku.

 

Rozdział 4

Cele i działania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk w Parku

§ 6

1.    Zakres i zadania Zespołu ds. ochrony przyrody to - prowadzenie merytoryczne i organizacja działalności ochronnej przyrodniczych i kulturowych zasobów Parku, a w szczególności: ochrony przyrody nieożywionej i gleb, ochrony zasobów wodnych, ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych, ochrony zwierząt, ochrony roślin, ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz ochrony przed pożarami i szkodnictwem. Ponadto współudział w rewizji planów ochrony, regulacji stanu posiadania i nadzoru merytorycznego nad lasami niepaństwowymi, organizacji zamówień publicznych, a także w pracach związanych z obszarem Natura 2000.

2.    Zakres i cele działania Zespołu ds. edukacji i udostępniania Parku:

a. działalność edukacyjna, dydaktyczna i informacyjna kierowana do lokalnej społeczności, samorządów i odwiedzających Park turystów, przewodników, a także do kadry Parku mająca na celu stworzenie przyjaznego odbioru GPN zarówno przez bezpośrednich jego sąsiadów jak i przybywających gości; dokumentowanie tej działalności.

b. działalność informacyjna na rzecz społeczności lokalnej z otuliny GPN,

c. uczestnictwo w redagowaniu dokumentacji sprawozdawczej, kronikarskiej i bibliografii,

d. działalność na rzecz utworzenia przyszłej ekspozycji wystawienniczej GPN,

e. działalność związana z udostępnianiem Parku - czuwanie nad stanem zagospodarowania turystycznego, wielkością ruchu turystycznego, współudział w organizacji monitoringu w tym zakresie,

f. gromadzenie danych dla projektowania nowych, alternatywnych dla istniejących, rozwiązań udostępniania Parku,

g. organizacja i prowadzenie wszelkich prac związanych z wydawnictwami GPN.

3.    Zakres i cele działania Pracowni naukowo-edukacyjnej Parku

a.     działalność naukowo-badawcza – mająca na celu poznanie podstawowych przedmiotów ochrony oraz zachodzących procesów dla kształtowania właściwej strategii ochrony całego Parku wraz z otuliną oraz bieżącego podejmowania decyzji związanych z realizacją ochrony przyrody w GPN.

b.     działalność edukacyjna - polegająca na uczestnictwie w zadaniach edukacyjnych, dydaktycznych i informacyjnej kierowanej do lokalnej społeczności, samorządów i odwiedzających Park turystów, przewodników, a także do kadry Parku mająca na celu dostarczenie podstawowej wiedzy oraz kształtowanie przyjaznego odbioru Parku zarówno przez bezpośrednich jego sąsiadów jak i przybywających gości,

c.     działalność monitoringowa – polegająca na bieżącym, stałym  śledzeniu zachodzących zmian wybranych elementów przyrody Parku,

d.     działalność dokumentacyjna, której celem jest odpowiednio zorganizowane gromadzenie zebranych informacji o przyrodzie Parku i prowadzonej działalności naukowej, monitoringowej, edukacyjnej i dydaktycznej,

e.     działalność popularyzatorska, mająca na celu propagowanie idei ochrony przyrody Parku,

f.      pracownicy naukowi prowadzą prace badawcze zgodnie ze swoją specjalizacją zawodową; podejmowane tematy powinny wynikać z potrzeb ochrony przyrody Parku, zatwierdza je Dyrektor Parku po zaopiniowaniu na posiedzeniu Rady Parku,

g.     Pracownia naukowo-edukacyjna może prowadzić prace poznawcze i porównawcze w innych parkach narodowych i na terenach sąsiadujących z GPN,

h.     w zakresie działalności monitoringowej Pracownia naukowo-edukacyjna koordynuje prace na etapie planowania, przygotowuje metodykę, bierze udział w pracach terenowych, kontroluje prawidłowość realizacji prac w terenie,

i.      prowadzi bazy danych dotyczące prac badawczych, obserwacji przyrodniczych, kartotekę taksonów, bazę bibliograficzną, bazę gromadzonych zbiorów. Pracownia prowadzi „Zielnik GPN” figurujący w rejestrze krajowym (Polish Herbaria, symbol zielnika - GPN),

j.      współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Parku w zakresie nauki, edukacji, udostępniania i realizacji zadań ochrony przyrody,

k.     współpracuje z innymi jednostkami badawczymi oraz uczelniami, koordynując udzielanie zezwoleń, przyczyniając się do lepszego poznania elementów przyrody Parku,

l.      w zakresie działalności związanej z siecią Natura 2000 Pracownia naukowo-edukacyjna organizuje i koordynuje prace na etapie planowania, sporządzania planów ochrony, planów zadań ochronnych, prowadzenia bieżącego monitoringu i sprawozdawczości na obszarze Parku a w przypadku potrzeby także poza jego granicami; współpracuje z innymi podmiotami, realizującymi program Natura 2000.

4.  Zakres i zadania Zespołu ekonomicznego:

a. prowadzenie rachunkowości Parku i związanej z tym sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi  aktualnie przepisami,

b. prowadzenie kasy Parku,

c. prowadzenie formalno-rachunkowej kontroli wszystkich dokumentów służących do otrzymania lub wydania środków pieniężnych i dóbr materiałowych Parku,

d. zestawienie i opracowanie dla dyrektora Parku projektów planów finansowych,

e. sporządzanie analiz okresowych wyników gospodarczo-finansowych Parku.

5.   Zakres i zadania Sekcji administracji:

a.  prowadzenie całości spraw kadrowych,

b.  prowadzenie sekretariatu GPN,

c.  administracja budynków dyrekcji GPN.

d.  koordynacja działalności środków transportu Parku,

e.  zabezpieczenie sprawność środków transportu Parku,

f. prowadzenie bieżącej dokumentacji (karty drogowe i rozliczenie paliwa) i  sprawozdawczości,

g. sprawowanie merytorycznej kontroli nad jakością użytkowania samochodów  służbowych przez pracowników Parku prowadzących pojazdy,

h. prowadzenie ewidencji odzieży bhp.

6. Zakres i cele samodzielnego stanowiska ds. budownictwa i zaopatrzenia:

a.     organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pod względem merytorycznym całokształtu prac w zakresie remontów, modernizacji budynków, dróg i mostów Parku oraz inwestycji budowlanych,

b.     zajmowanie się zaopatrzeniem dla GPN,

c.     prowadzenie magazynu głównego,

d.     prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

7. Zakres i zadania terenowej – Służby Parku:

a.   terenowa - Służba Parku, którą stanowią: leśniczowie, podleśniczowie, starsi strażnicy i strażnicy Parku, bezpośrednio organizuje i nadzoruje pod względem merytorycznym i rzeczowym realizowane zadania z zakresu ochrony przyrodniczych i kulturowych zasobów Parku, oraz jego udostępniania na terenie powierzonego obwodu (leśniczowie), obchodu ochronnego (podleśniczowie, starsi strażnicy i strażnicy),

b.   wykonuje ochronę mienia Parku, w szczególności dba o przestrzeganie przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody przez osoby korzystające z walorów Parku,

c.   prowadzi dokumentację kancelaryjną, której zakres określają przepisy wewnętrzne,

d.  współuczestniczy lub prowadzi zajęcia edukacyjne i informacyjne skierowane do społeczności lokalnych lub odwiedzających Park turystów,

e.   współuczestniczy w pracach z zakresu monitoringu przyrodniczego Parku,

f.    szczegółowe zasady dotyczące miejsca pracy, obejmowania stanowiska i wypełniania obowiązków pracowniczych z nim związanych, prowadzenia dziennika czynności - regulują instrukcje służbowe: leśniczego – konserwatora obwodu ochronnego, podleśniczego, strażnika.

8. Staż Parku wykonuje ochronę mienia oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody, a w szczególności:

     a.  prowadzi ochronę przed szkodnictwem leśnym i polnym,

     b.  prowadzi dokumentację w ujawnionych sprawach związanych ze szkodnictwem,

     c.  prowadzi ewidencję posiadanej przez GPN broni palnej,

     d.  prowadzi ewidencję mandatów karnych,

e.  sporządza bieżących i okresowych planów działania Posterunku,

f.   prowadzi dokumentację związaną z obronnością Parku,

g.   prowadzi kancelarię tajną GPN, sprawy obronne oraz nadzór nad informacjami niejaw- 

nymi,

h.   współpracuje z Policją i Strażą Graniczną w/w zakresie.

§ 7

1.   Pracownicy Parku są obowiązani do sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z zakresu obowiązków lub instrukcji służbowych.

2.   Każdy pracownik, zgodnie ze strukturą organizacyjną ma jednego bezpośredniego przełożonego i precyzyjnie określone w zakresie obowiązków powiązania i zależności z innymi stanowiskami.

 

3.   Pracownicy współuczestniczą w wykonywaniu doraźnych zadań ogólnych Parku, a w szczególności mają obowiązek:

a.  wykonywania czynności służbowych wynikających z powierzonych zadań i pełnionych ustawowych funkcji Parku,

b.  prowadzenia kontroli wewnętrznej w sprawach wynikających z zakresu działania,

c.  sporządzania sprawozdań wynikających zakresu działania,

d.  utrzymania wzajemnej współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy Parku,

e.  wnioskowania do dyrektora w sprawach doskonalenia organizacji pracy,

f.  uczestniczenia w akcjach ratowniczych i dyżurach w przypadku klęsk żywiołowych lub zagrożeń np. powodziowych, pożarowych i innych,

g.  uczestniczenia w realizowanych przez Park zadaniach z zakresu obronności i wypełninia nałożonych indywidualnie obowiązków z tegoż zakresu,

h.  informowania właściwych służb w przypadku spostrzeżenia pożaru, kradzieży, kłusownictwa i innych przestępstw oraz wykroczeń przeciwko osobom, mieniu i przyrodzie Parku,

i.   prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu ochrony przyrody,

j.   wykonywania innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 

Rozdział 5

Uprawnienia do podejmowania decyzji oraz podpisywania dokumentów, zarządzeń i pism.

§ 8

1.   Do wyłącznej decyzji i podpisu dyrektora zastrzeżone są następujące sprawy:

1. akty prawne własne,

2. projekty aktów prawnych przedkładane departamentom i biurom w Ministerstwie Środowiska lub bezpośrednio Ministrowi Środowiska,

3. udzielania pełnomocnictw pracownikom Parku,

4. wnoszenia odwołań od postanowień i orzeczeń sądów w sprawach o wykroczenia,

5. decyzje kadrowe:

a.   przyjmowanie i zwalnianie pracowników,

b.  udzielanie kar dyscyplinarnych,

6. zezwoleń dotyczących wyjazdów służbowych pracowników Parku za granicę,

7. pisma kierowane do:

a.  Ministra (z zachowaniem drogi służbowej),

 b.  Dyrektorów Departamentów i Biur,

          c.   organów administracji rządowej,

          d.  Przewodniczącego i członków PROP,

          e.  Przewodniczącego i członków Rady Naukowej Parku.

8. dotyczące zawierania współpracy z jednostkami naukowymi i stowarzyszeniami w kraju, a za granicą po uzgodnieniu z Ministrem Środowiska,

9. wnioski i opinie w sprawie nadania orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych i innych,

10. dokumenty dotyczące spraw wojskowych, obronnych i informacji niejawnych.

 

2.   Zastępca dyrektora w działalności bieżącej podpisuje pisma wychodzące na zewnątrz w sprawach związanych z przypisanymi mu zadaniami bieżącymi. Po otrzymaniu od dyrektora pełnomocnictwa, może podpisywać także pisma wymienione w punktach: 1.3, 1.5.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe.

§ 9

1.   Zakresy kontroli poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określą zasady kontroli zarządczej.

§ 10

1. Zakres obowiązków terenowej Służby Parku określa Regulamin Pracy oraz Instrukcje: leśniczego, podleśniczego, strażnika.

2.   Pracownicy terenowi zaliczani do Służby Parków Narodowych oraz Straż Parku zobowiązani są do prowadzenia dziennika czynności właściwego dla danej służby.

3.   Pracownicy pozostałych komórek organizacyjnych winni dokumentować wykonywane zadania w sposób określony w zakresie obowiązków.

 § 11

Traci moc regulamin organizacyjny 1 stycznia 2007 roku.

 

Niniejszy Regulamin organizacyjny

Gorczańskiego Parku Narodowego

/zawierający 11 stron/

Zatwierdzam:

03.01.2011r

 

mgr inż. Janusz Tomasiewicz

/Dyrektor Gorczańskiego PN/

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska