Strona główna  - Regulamin dla odwiedzających
Regulamin dla odwiedzających

Załącznik nr 2 do Zarządzenia  nr 5/2021

Dyrektora GPN z dnia 08.04.2021r.

 

REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH GORCZAŃSKI PARK NARODOWY

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy  Regulamin określa zasady przebywania  i poruszania się na terenie  Gorczańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”

2. Przebywający na terenie Parku zobowiązani są do przestrzegania przepisów, zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a  także do ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych Parku. W szczególności są zobowiązani do:

a) zapoznania się z zasadami udostępniania obszaru i obiektów Parku i ich przestrzegania;

b) stosowania się do informacji oraz znaków nakazu i zakazu umieszczanych na obszarze Parku;

c) zapoznania się i stosowania się do informacji oraz zaleceń i ograniczeń  zamieszczanych na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Gorczańskiego Parku Narodowego i Grupy Podhalańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego;

d) dostosowania swoich planów i aktywności do posiadanych umiejętności, stanu zdrowia, a także warunków atmosferycznych i ich prognoz oraz aktualnych warunków terenowych;

e) używania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności
i wymagań związanych z poruszaniem się w terenie górskim; 

f) stosowania się do poleceń pracowników Parku oraz ratowników GOPR.

3. Obszar Parku objęty jest monitoringiem przyrodniczym fauny przy użyciu fotopułapek, które umieszczone są poza wyznaczonymi szlakami i ścieżkami.

 

II. Zasady poruszania  się na  terenie Parku

4. Poruszanie się na terenie Parku w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (m.in. silny wiatr, okiść śniegowa, obfite opady deszczu, burza) grozi niebezpieczeństwem (w szczególności wskutek: upadku gałęzi, wiatrołomów, wezbrań cieków i porażeń piorunem). Park nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zjawisk przyrody.

5. Ze względów bezpieczeństwa uprawianie turystyki na terenie Parku zaleca się w ciągu dnia – od świtu do zmierzchu.

6. Wstęp na niektóre obszary Parku jest płatny. Obowiązkiem wchodzącego na te obszary jest nabycie biletu. Wysokość opłat określa załącznik nr 4.

7. Na terenie Parku dopuszcza się następujące formy turystyki: turystyka piesza, rowerowa, konna i  narciarska.

8. Na odcinkach szlaków, które są jednocześnie szlakami pieszymi, narciarskimi, rowerowymi i konnymi pierwszeństwo mają turyści poruszający się pieszo, na nartach, a w dalszej kolejności turyści poruszający się konno i rowerzyści.

9. Turystyka piesza może odbywać się wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych,  szlakach spacerowych (kwadrat biało-czerwony po przekątnej) oraz ścieżkach edukacyjnych (biały kwadrat z zielonym paskiem po przekątnej).

10. Turystyka piesza zorganizowana może odbywać się wyłącznie  w grupie nie przekraczającej 50 osób i pod opieką przewodników beskidzkich, przodowników turystyki górskiej i pracowników Parku w trakcie prowadzenia przez nich zajęć edukacyjnych, dydaktycznych i wycieczek studyjnych.

11. Turystyka rowerowa – jest dopuszczalna tylko w formie indywidualnej  tzn. do 5 rowerzystów – i może odbywać się wyłącznie po odpowiednio oznakowanych (biały prostokąt z czarną sylwetką roweru), dopuszczonych do ruchu rowerowego szlakach. Szlaki rowerowe na terenie Parku należą do szlaków trudnych i wymagają odpowiednich umiejętności.

12. Turystyka narciarska może odbywać się wyłącznie po oznakowanych szlakach przeznaczonych dla turystyki pieszej.  

13. Narciarstwo zjazdowe na terenie Parku może odbywać się wyłącznie na zorganizowanych terenach narciarskich  w rozumieniu art.2 pkt.13 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. nr 208 z poz. 1241). Za zapewnienie bezpieczeństwa na tychże obszarach – zgodnie z art.19 ust. 1 i 2 -  odpowiada zarządzający tym terenem w rozumieniu art.2 pkt.12 ww ustawy.

14. Turystyka konna –  jest dopuszczalna tylko w formie indywidualnej  tzn. do 5 jeźdźców – i może odbywać się wyłącznie po oznakowanych trasach (biały kwadrat z  pomarańczowym kółkiem).

15.  Uprawianie turystyki konnej na terenie Parku winno być każdorazowo zgłoszone w Dyrekcji Parku lub u leśniczego odwiedzanego Obwodu Ochronnego. Pobyt dłuższy – niż 1 dzień wymaga pisemnego zezwolenia wydanego przez Dyrektora Parku.

16. Na terenie Parku dopuszcza się przewóz turystyczny sprzężajem konnym. Może on odbywać się wyłącznie na wyznaczonej trasie i po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Parku.

17.  Park mając na celu bezpieczeństwo turystów odwiedzających Park zastrzega sobie prawo zamykania szlaków lub ich odcinków. Informacje o zamknięciach szlaków będą zamieszczane na stronie internetowej i w mediach społecznościowych GPN, a wyłączone z udostępniania szlaki będą odpowiednio oznakowane w terenie. 

18. Park nie utrzymuje tras turystycznych w okresie zalegania pokrywy śnieżnej oraz nie znakuje dodatkowo takich tras. Park nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas uprawiania turystyki w takich warunkach.

19. Imprezy edukacyjne, turystyczne, sportowe i rekreacyjne na terenie Parku mogą odbywać się wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku wydaną na podstawie przedstawionego programu i regulaminu.

 

III. Zakazy i odpowiedzialność za ich naruszenie

20. Na terenie Parku zabronione są wszelkie działania mogące zniszczyć lub zmienić środowisko przyrodnicze, a w szczególności:

a) chwytanie lub zabijanie dziko występujących zwierząt, zbieranie lub niszczenie jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślne płoszenie zwierząt kręgowych, zbieranie poroży, niszczenie nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;

b) pozyskiwanie, niszczenie lub umyślne uszkadzanie roślin oraz grzybów;

c) użytkowanie, niszczenie, umyślne uszkadzanie, zanieczyszczanie i dokonywanie zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;

d) pozostawiania śmieci na obszarach i w obiektach udostępnianych w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;

e) pozyskiwanie skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów;

f) palenie ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używanie źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem miejsca biwkowego Trusiówka w Lubomierzu-Rzekach oraz miejsca biwakowego Oberówka w Porębie Wielkiej-Koninkach;

g) prowadzenie działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;

h) zbiór dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części; na polanach i halach dopuszczalny jest zbiór owoców leśnych za zgodą właściciela;

i) połów ryb i innych organizmów wodnych;

j) dokonywania ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem poza wyznaczonymi do tych celów szlakami i trasami;

k) wprowadzanie psów, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary, na których dopuszczony jest  wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511, 1000 i 1076);

l) wspinaczka, eksploracja jaskiń i zbiorników wodnych;

m) ruch pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach stanowiących własność Parku lub będących w użytkowaniu wieczystym parku narodowego, wskazanymi przez Dyrektora Parku;

n) umieszczanie tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa  i porządku powszechnego;

o) zakłócania ciszy;

p) biwakowania, z wyjątkiem miejsca biwkowego Trusiówka w Lubomierzu-Rzekach oraz miejsca biwakowego Oberówka w Porębie Wielkiej-Koninkach;

q) niszczenia i uszkadzania zabytków i obiektów  kultury materialnej;

r) niszczenia i uszkadzania oznakowania,  tablic, oraz innych urządzeń zagospodarowania turystycznego;

s) używania motolotni, lotni, spadolotni i innych statków powietrznych np. dronów, bez zgody Dyrektora Parku wydanej na podstawie odrębnych przepisów.

21. Za bezpieczeństwo uczestników imprez zorganizowanych oraz za przestrzeganie przepisów w tym zakresie odpowiadają bezpośrednio organizatorzy imprez.

22. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu podlegają karze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na osobach i mieniu. Zasady nie ujęte w regulaminie, a dotyczące korzystania z terenu Parku reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 14.01.2020r. poz. 55 z późniejszymi zmianami).

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska