Strona główna  - Jan Loch
Jan Loch

Jan Loch

dr inż., leśnik, botanik – ekolog
ur. 08.06.1960 r. w Myślenicach
mgr inż. 1985 – Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Krakowie,
dr 2000 – Wydział Leśny, Akademia Rolnicza w Krakowie.adres do korespondencji:

Pracownia Naukowa Gorczańskiego Parku Narodowego
Poręba Wielka 590
34–735 Niedźwiedź
tel. 018 3317945 w. 35
e-mail: jan.loch@gorcepn.pl
Tematyka badawcza:

 • depresja przyrostowa w drewnie świerka pospolitego spowodowana gradacją zasnui wysokogórskiej Cephalcia falleni Dalm;
 • rola jarzębu pospolitego w regeneracji świerczyn górnoreglowych w Gorcach;
 • metody regeneracji drzewostanu górnoreglowego boru świerkowego zniszczonego przez zasnuję wysokogórską Cephalcia falleni (Dalm.) na przykładzie Mostownicy w GPN;
 • badania nad rozprzestrzenianiem się kornika drukarza w GPN; zmiany w fitocenozach spowodowane jego działalnością;
 • efekty naturalnego i sztucznego odnawiania lasu na SW zboczu Kudłonia;
 • dynamika luk kornikowych oraz kierunki i tempo regeneracji drzewostanu w lukach w warunkach borów górnoreglowych;
 • zmiany fitocenotyczne w świerczynach pochodzenia sztucznego w GPN;
 • proces wydzielania się świerka w drzewostanach GPN;
 • dynamika gatunków lasotwórczych i zbiorowisk leśnych na obszarze GPN;
 • monitoring zmian roślinności w lasach i na polanach Gorców;
 • monitoring rzadkich gatunków ptaków w GPN.

Przebieg pracy:

 • 1985, Zakład Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody AR Kraków – etat techniczny,
 • 1985–88, Nadleśnictwo Myślenice, kierownik praktycznej nauki zawodu i nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zasadniczej Szkole Leśnej w Mszanie Dolnej,
 • od 1988  Gorczański Park Narodowy: 1988–89 adiunkt, 1989–93 asystent naukowo-badawczy, 1993–2009 kierownik Pracowni Naukowej, od XI 2009 adiunkt.

Członkostwo i funkcje:

 • Towarzystwo Ochrony Puszczy Białowieskiej

Nagrody i wyróżnienia:

 • Srebrna odznaka Ministra Środowiska, zasobów Naturalnych i Leśnictwa „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” (1995)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (2005)

Granty i stypendia:

 • Grant KBN nr 6P205 074 04: Znaczenie Sorbus aucuparia L. w regeneracji obumarłych borów górnoreglowych.

Naukowe wyjazdy zagraniczne:

 • WIELKA BRYTANIA, SZKOCJA. Okolice Loch Lomond. International traing conference “Countryside under pressure”. 6–10.05.1991.
 • NIEMCY – Europejska konferencja dla parków narodowych, parków natury i rezerwatów biosfery p.t. „Threats due the Climate Change: Network building among European National and Nature Parks in the context of EU-Enlargement”. Turyngia, Bad Langensaltza, 19–22.04.2004.

Ważniejsze publikacje:

 • Loch J. 1992. Regeneracja drzewostanu górnoreglowego boru świerkowego Piceetum tatricum subnormale zniszczonego przez zasnuję wysokogórską Cephalcia falleni Dalm.) w Gorczańskim Parku Narodowym. Parki nar. Rez. Przyr. 11: 39–50.
 • Loch J. 1993. Depresja przyrostowa świerka pospolitego (Picea excelsa (Lam.) Lk. ) spowodowana gradacją zasnui wysokogórskiej (Cephalcia falleni Dalm.) w Gorczańskim Parku Narodowym. Prądnik 7(8): 213–220.
 • Loch J., Czarnota P., Chwistek K., Błoszyk J. 1994. Przewodnik po stałych powierzchniach monitoringowych Gorczańskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Acarus. Poznań. s. 46.
 • Niemtur S., Loch J., Chwistek K. & Czarnota P. 1994. Charakterystyka ilościowa odnowień naturalnych Picea abies (L.) Karst., Abies alba Mill. i Fagus silvatica L. w Gorczańskim Parku Narodowym. Parki nar. Rez. Przyr. 13.2: 67–78.
 • Niemtur S., Loch J., Chwistek K. & Czarnota P. 1996. Badania biometryczne podrostów świerka jodły i buka w Gorczańskim Parku Narodowym. Sylwan 140.2: 39–47.
 • Loch J. 1998. Strategia życiowa jarzębu pospolitego Sorbus aucuparia L. ssp. aucuparia L. a dynamika świerczyny górnoreglowej Plagiothecio-Piceetum tatricum. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie 56: 197–212.
 • Chwistek K., Czarnota P. & Loch J. 1997. Distribution, structure and dynamics of the European silver fir Abies alba Mill. in the Gorce National Park. Ochrona Przyrody 54: 15–25.
 • Loch J., Różański W., Tomasiewicz J. 2000. Założenia i strategia ochrony biernej i czynnej w Gorczańskim Parku Narodowym. Szczeliniec 4: 313–327.
 • Czarnota P., Loch J. & Wężyk P. 2000. Waloryzacja przyrodnicza ekosystemów leśnych Gorczańskiego Parku Narodowego jako kryterium przestrzennego podziału przyjętych kategorii ochrony. Szczeliniec 4: 247–253.
 • Loch J., Chwistek K., Wężyk P., Małek S. & Pająk M. 2001. Natural regeneration versus tree planting in subalpine spruce forest (Plagiothecio-Piceetum tatricum) of the Gorce National Park. Nature Conservation 58.1: 5–15.
 • Loch J. 2002. Znaczenie jarzębu pospolitego (Sorbus aucuparia ssp. aucuparia ) w stabilizacji górskich ekosystemów leśnych. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie 394: 149–168.
 • Loch J. 2002. Świerczyny gónoreglowe Gorczańskiego Parku Narodowego – stan zachowania i dynamika zmian. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 48: 185–193.
 • Grodzki W., Loch J. & Armatys P. 2006. Występowanie kornika drukarza Ips typographus (L.) w uszkodzonych przez wiatr drzewostanach świerkowych masywu Kudłonia w Gorczańskim Parku Narodowym. Ochrona Beskidów Zachodnich 1: 125–137.
 • Chwistek K., Armatys P., Czarnota P., Loch J. 2008. Zmiany składu gatunkowego i struktury drzewostanów w dawnym rezerwacie „Turbacz” w okresie 1965-2000. Studia Naturae 54, cz. II: 23-50.
 • Loch J.,  Armatys P.  2008. Puszcza Karpacka w Gorcach – historia, stan zachowania i problemy ochrony. Roczniki Bieszczadzkie 16: 109-124.
 • Loch J. 2009. Najważniejsze walory przyrodnicze Gorczańskiego Parku Narodowego i problemy ich ochrony. Roczniki Bieszczadzkie 17: 165-172.
 • Loch J. 2010. Gawrowanie niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos L. w Gorczańskim Parku Narodowym w latach 1981–2010. Ochrona Beskidów Zachodnich 3: 47–54.
 • Armatys P., Loch J. & Ruciński M. 2010. Przyroda gorczańskich polan. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Skalski T., Armatys P. & Loch J. 2010. Wtórna sukcesja zgrupowań biegaczy (Coleoptera, Carabidae) na terenach po gradacji zasnui wysokogórskiej Cephalcia falleni w Gorczańskim Parku Narodowym”. Ochrona Beskidów Zachodnich 3: 26–33.
 • Skalski t., Maciejowski W., Kędzior R., Armatys P. & Loch J. 2011. Atrakcyjność turystyczna obszarów chronionych a różnorodność biologiczna owadów polan reglowych w Gorczańskim Parku Narodowym. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 3.28: 101–109.
 • Loch J. & K. Staszyńska (red.) 2011. Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Gorczańska” Armatys P., K. Chwistek, J. Loch, Połczyńska-Konior G., Ruciński M., Staszyńska K. & Tomasiewicz J., ss. 111; w ramach projektu PL0108 „Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach”. http://www.iop.krakow.pl/karpaty/public/userfiles/Image/strategie%20pdfy%202/Strategia_zarzadzania_obszarem_Ostoja_Gorczanska.pdf
 • Loch J. 2012. Wpływ wypasu owiec i koszenia na dynamikę liczebności Crocus scepusiensis i Galanthus nivalis na wybranych polanach Gorczańskiego Parku Narodowego. Ochrona Beskidów Zachodnich 4: 26–34.
 • Skalski T., Pietrzak P., Kędzior R., Armatys P., Loch J., Petryszak B. 2012.Wpływ zabiegów ochrony czynnej na selektywność pokarmową zgrupowań ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) polan reglowych w Gorczańskim Parku Narodowym. Ochrona Beskidów Zachodnich 4: 35–47.
 • Skalski T., Ogórek A., Kędzior R., Armatys P., Loch J., Petryszak B. 2012.Wpływ wypasu na strukturę zgrupowań ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) na wybranych polanach Gorczańskiego Parku Narodowego. Ochrona Beskidów Zachodnich 4: 48–56.
 • Armatys P., Loch J. 2012. Ptaki parku dworskiego w Porębie Wielkiej i w jego najbliższym otoczeniu. Ochrona Beskidów Zachodnich 4: 69–80.
 • Kurzeja M., Loch J. & Ruciński M. 2012. Gorczańskie wody. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka, ss. 64.
 • Armatys P., Loch J. 2014. Gorczański Park Narodowy. [W:] Jamrozy G. i in. (red.) Ssaki polskich parków narodowych: 64–77. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie& Magurski Park Narodowy.
 • Loch J., Armatys P. 2014 „Monitoring posuszu świerka Picea abies Karst. w drzewostanach Gorczańskiego Parku Narodowego w latach 2000–2013”. Ochrona Beskidów Zachodnich 5: 20–31.
 • Matysek M., Kajtoch Ł., Trybała M., Armatys P., Loch J., Wajdzik M. 2014. Występowanie oraz zagadnienia ochrony dużych drapieżników w Beskidach Wyspowym i Makowskim na początku XXI wieku. Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (6): 523–534.
 • Wierzbowska I. A., Loch J., Armatys P., Matysek M. 2015. Wykorzystanie nieinwazyjnej metody w badaniu zwierzat na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego – pierwsze wyniki z zastosowania fotopułapek. Chrońmy Przyr. Ojcz. 71 (1): 3–8.
 • Loch J. 2015. Gorce w europejskim systemie ochrony przyrody. [W:] Czarnota P. & Stefanik M. (red.), Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną: 2432. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Pierścińska A., Loch J. 2015. Zagrożenia i możliwości ochrony łąk reglowych. [W:] Czarnota P. & Stefanik M. (red.), Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną: 130138. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Loch J. 2015. Ogólnie o faunie Gorców.  [W:] Czarnota P. & Stefanik M. (red.), Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną: 185186. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Loch J. 2015. Korytarze ekologiczne. [W:] Czarnota P. & Stefanik M. (red.), Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną: 219220. Gorczański Park Narodowy, Poreba Wielka.
 • Loch J. 2015. W sercu Beskidów - dzika przyroda i gorczańskie krajobrazy. [W:] Stefanik M., Loch J., Łabuz R., Sikora R., Czarnota P., Strauchmann E. (red.) Gorce europejskie dziedzictwo przyrody: 819. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Stefanik M., Loch J., Łabuz R., Sikora R., Czarnota P., Strauchmann E. 2015. Gorce europejskie dziedzictwo przyrody: 128137. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Loch J. 2015. W roztokach. [W:] Stefanik M., Loch J., Łabuz R., Sikora R., Czarnota P., Strauchmann E. (red.) Gorce europejskie dziedzictwo przyrody: 128137. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Armatys P., Loch J., Ciach M. 2015. Ptaki zimujace w dolinie rzeki Porębianki w Gorcach w latach 20122015. Ochrona Beskidów Zachodnich 6: 8593.
 • Loch J. 2016. Dolina potoku Turbacz. Gorczański Park Narodowy. Poręba Wielka. [nowa, zmieniona edycja przewodnika po ścieżce edukacyjnej]
 • Loch J. 2016. Żbik - szarobury, pręgowany dziki kot. Salamandra 49: 1112. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Loch J. 2017. Rządki druku zapisane na świerkowej korze. Salamandra 52: 6–8. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Szczęch M., Cieszkowski M., Chodyń R., Loch J. 2016. Geoturistic values of the Gorce National Park and its surroundings (The Outer Carpathians, Poland). Geotourizm 12: 27–44. 
 • Szwagrzyk J., Loch J., Bodziarczyk J. Plančikova M. 2016. Różnorodność, którą trudno zobaczyć. W jaki sposób nowe metody pozyskiwania informacji zmieniły naszą wiedzę o tym, co i jak żyje w naszych lasach?. Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 18. 49A/4: 17–27.
 • Gaspar G., Wierzbowska I.A., Misiewicz A., Armatys P., Loch J., Czarnota P., Wierzbowski J. 2018. Skład pokarmu wybranych ssaków drapieżnych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego.Sylwan 162(4): 333–342.
 • Szczęch M., Cieszkowski M., Harmata K., Loch J. 2018. Holocene lakes dammed by landslides in the river valleys in Gorce Mts. Magura Nappe, Outer Carpathians Poland. [In:] Šujan, M. Csibri T., Kiss P., Rybár S. (eds), Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians: 11th ESSEWECA Conference, Abstract Book: 117–118, 29th–30th November 2018, Bratislava, Slovakia.
 • Loch J. 2018. Dynamiczne zmiany górnoreglowych świerczyn. Salamandra 54: 4–5. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Loch J. 2018. Wieści ze świata gorczańskiej przyrody. Salamandra 54: 10–11. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Czarnota P., Loch J., Armatys P., Wierzbowska I., Matysek M. 2019. Monitoring rysia euroazjatyckiego (Lynx lynx) z użyciem fotopułapek na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego – wskazania do ochrony gatunku w oparciu o wyniki z okresu 2014–2018. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 59.2: 77–87.                                                    http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim59_pdf/Czarnota_i_in%20Monitoring_rysia.pdf

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska