Strona główna  - Paweł Armatys
Paweł Armatys

Paweł Armatys

mgr biolog – zoolog
ur. 04.01.1975 r. w Rabce Zdroju
mgr 1999 – Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

adres do korespondencji:

Pracownia Naukowa Gorczańskiego Parku Narodowego
Poręba Wielka 590
34–735 Niedźwiedź
tel. 018 3317945 w. 46
e-mail: paw_armatys@poczta.onet.pl


 

Tematyka badawcza:

 • ornitologia, m.in.:
– monitoring rzadkich gatunków ptaków w GPN,
– udział w projekcie: Ochrona głuszca Tetrao urogallus i cietrzewia Tetrao tetrix oraz ich biotopów w Karpatach Zachodnich”,
 • entomologia (m.in. Coleoptera: Carabidae; Hymenoptera: Apidae; Orthoptera),
 • proces wydzielania się świerka w drzewostanach GPN,
 • dynamika gatunków lasotwórczych i zbiorowisk leśnych na obszarze GPN,
 • monitoring zmian roślinności w lasach i na polanach Gorców

Przebieg pracy:

 • Gorczański Park Narodowy, Pracownia Naukowa GPN, od 2000 asystent

Członkostwo i funkcje:

 • Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • Sekcja Hymenopterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
 • Związek Polskich Fotografów Przyrodniczych oddz. w Krakowie (do 2003 r.)
 • Komitet Ochrony Kuraków

Naukowe wyjazdy zagraniczne:

 • SŁOWACJA - Konferencja naukowa: „Wspólne kroki w ochronie naturalnego dziedzictwa Karpat., Rajecké Teplice, 1–2.03.2012 Udział czynny – referat: Żurek Z.,Armatys P. Występowanie głuszca i cietrzewia w polskich Karpatach Zachodnich – wnioski z monitoringu w latach 2005–2010 i plany na przyszłość. 
 Publikacje:
 • Armatys P. 2002. Występowanie i preferencje siedliskowe świergotków Anthus na terenach otwartych Gorczańskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr. 21,2: 207–223.
 • Skalski T., Banaś B., Bacz M., Armatys P, Reszka J. 2002. Wpływ fragmentacji terenu na strukturę i specjalizację ekologiczną zgrupowań ryjkowców (Coleoptera: Curculionidae) polan górskich. Konferencja Naukowa pt: Ochrona owadów w Polsce – ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków. Olsztyn, 21–23.09.2002, s. 53–54.
 • Armatys P. 2003. Dlaczego trzeba chronić gorczańskie polany? Flora. Parki Narodowe 1: 22–25.
 • Armatys P. 2003. Dlaczego trzeba chronić gorczańskie polany? Fauna. Parki Narodowe 1: 17–18.
 • Okarma H., Olszańska A., Armatys P. 2006. Kręgowce. [W:] Różański W., Czarnota P., Stefanik M. & Tomasiewicz J. (red.) Gorczański Park Narodowy. 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. pp. 145-159. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka – Kraków.
 • Armatys P. 2006. Ptaki w ekosystemach Parku. [W:] Różański W., Czarnota P., Stefanik M. & Tomasiewicz J. (red.) Gorczański Park Narodowy. 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. pp. 175–187. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka – Kraków.
 • Grodzki W., Loch J., Armatys P. 2006. Występowanie kornika drukarza Ips typographus L. w uszkodzonych przez wiatr drzewostanach świerkowych masywu Kudłonia w Gorczańskim Parku Narodowym. Ochrona Beskidów Zachodnich 1: 125–137.
 • Żurek Z., Armatys P., Kotońska B. 2006. Wyznaczenie stref ochronnych ostoi głuszca Tetrao urogallus (L.) w Gorcach. Małopolski Urząd Wojewódzki, Kraków (Maszynopis).
 • Chwistek K., Armatys P., Czarnota P., Loch J. 2007. Zmiany składu gatunkowego i struktury drzewostanów w dawnym rezerwacie „Turbacz” w okresie 1965–2000. Studia Naturae 54, cz. II: 23-50 .
 • Żurek Z., Armatys P., Kotońska B. 2008. Sukcesy i niepowodzenia w realizacji projektu ochrony głuszca i cietrzewia w Karpatach Zachodnich na obszarze województwa małopolskiego. [W:] Heze M. (red.)  Ochrona kuraków leśnych. Monografia pokonferencyjna. Janów Lubelski 16-18 października 2007 s. 160-173.
 • Loch J.,  Armatys P.  2008. Puszcza Karpacka w Gorcach – historia, stan zachowania i problemy ochrony. Roczniki Bieszczadzkie 16: 109-124.
 • Armatys P. 2009. Zima w gorczańskiej ostoi ptaków. Almanach Ziemi Limanowskiej 35:  8-11.
 • Armatys P. 2010. Gorce. [W:] Wilk T. i in. (red.) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki.
 • Armatys P., Loch J. & Ruciński M. 2010. Przyroda gorczańskich polan. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Armatys P. 2010. Skrzydlaci drapieżcy w Gorcach. Cz. I. Salamandra 36: 6–8. Kwartalnik GPN.
 • Skalski T., Armatys P. & Loch J. 2010. Wtórna sukcesja zgrupowań biegaczy Coleoptera, Carabidae) na terenach po gradacji zasnui wysokogórskiej (Cephalcia falleniDalm.) w Gorczańskim Parku Narodowym”. Ochrona Beskidów Zachodnich 3: 26–33.
 • Żurek Z. & Armatys P. 2011. Występowanie głuszca Tetrao urogallus w polskich Karpatach Zachodnich – wnioski z monitoringu w latach 2005–2010 oraz końcowa ocena liczebności karpackich subpopulacji głuszca i cietrzewia. W: Anderwald D. (red.), Zarządzanie ekosystemami leśnymi a zachowanie populacji ptaków leśnych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 2(27): 229–240.
 • Armatys P. 2011. Skrzydlaci drapieżcy w Gorcach. Cz. II. Salamandra 37: 8–9. Kwartalnik GPN
 • Skalski t., Maciejowski W., Kędzior R., Armatys P. & Loch J. 2011. Atrakcyjność turystyczna obszarów chronionych a różnorodność biologiczna owadów polan reglowych w Gorczańskim Parku Narodowym. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 3.28: 101–109.
 • J. Loch & K. Staszyńska (red.) 2011. Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Gorczańska” Armatys P., K. Chwistek, J. Loch, Połczyńska-Konior G., Ruciński M., Staszyńska K. & Tomasiewicz J., ss. 111; w ramach projektu PL0108 „Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach”. http://www.iop.krakow.pl/karpaty/public/userfiles/Image/strategie%20pdfy%202/Strategia_zarzadzania_obszarem_Ostoja_Gorczanska.pdf
 • Żurek Z., Armatys P. 2012. Výsyt hlucháňa Tetrao urogallus v poľských karpatských habitatoch – závery z monitorovania v období 2005–2010 z plány do budúcnosti. [W:] Kolektív autorov. Hlucháňovi – priateľský manažment lesa. Metodická príručka: 32–34. OZ PRALES. ISBN: 978–80–971067–0–6
 • Skalski T., Pietrzak P., Kędzior R., Armatys P., Loch J., Petryszak B. 2012.Wpływ zabiegów ochrony czynnej na selektywność pokarmową zgrupowań ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) polan reglowych w Gorczańskim Parku Narodowym. Ochrona Beskidów Zachodnich 4: 35–47.
 • Skalski T., Ogórek A., Kędzior R., Armatys P., Loch J., Petryszak B. 2012. Wpływ wypasu na strukturę zgrupowań ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) na wybranych polanach Gorczańskiego Parku Narodowego. Ochrona Beskidów Zachodnich 4: 48–56.
 • Armatys P., Loch J. 2012. Ptaki parku dworskiego w Porębie Wielkiej i w jego najbliższym otoczeniu. Ochrona Beskidów Zachodnich 4: 69–80.
 • Armatys P. 2013. Gorce. [W:] A. Pępkowska-Król i in. (red.) Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy: 80–91. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Kraków.
 • Żurek Z., Armatys P., Tomasiewicz J. 2014. Gorczańskie głuszce. Łowiec Tarnowski. 1/2014 (14): 19–22.
 • Armatys P., Loch J. 2014. Gorczański Park Narodowy. [W:] Jamrozy G. i in. (red.) Ssaki polskich parków narodowych: 64–77. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie& Magurski Park Narodowy.
 • Loch J., Armatys P. 2014 „Monitoring posuszu świerka Picea abies Karst. w drzewostanach Gorczańskiego Parku Narodowego w latach 2000–2013”. Ochrona Beskidów Zachodnich 5: 20–31.
 • Matysek M., Kajtoch Ł., Trybała M., Armatys P., Loch J., Wajdzik M. 2014. Występowanie oraz zagadnienia ochrony dużych drapieżników w Beskidach Wyspowym i Makowskim na początku XXI wieku. Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (6): 523–534.
 • Wierzbowska I. A., Loch J., Armatys P., Matysek M. 2015. Wykorzystanie nieinwazyjnej metody w badaniu zwierzat na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego – pierwsze wyniki z zastosowania fotopułapek. Chrońmy Przyr. Ojcz. 71 (1): 3–8.
 • Armatys P. 2015. Skrzydlaci mieszkańcy Gorców. Gorczański Park Narodowy. Poręba Wielka
 • Armatys P., Loch J., Ciach M. 2015. Ptaki zimujace w dolinie rzeki Porębianki w Gorcach w latach 20122015. Ochrona Beskidów Zachodnich 6: 8593.
 • Liana A., Armatys P. 2015 Prostoskrzydłe (Orthoptera) Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego. Ochrona Beskidów Zachodnich 6: 7084.
 • Wierzbowska I., Armatys P. 2015. Kregowce wyjątkowe i pospolite. [W:] Czarnota P. & Stefanik M. (red.), Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną: 187195. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Armatys P., Bojarska K. 2015. Wilk, ryś, niedźwiedź .... [W:] Czarnota P. & Stefanik M. (red.), Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną: 196199. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Armatys P., Matysek M. 2015. Orły, sowy, kuraki ... [W:] Czarnota P. & Stefanik M. (red.), Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną: 207213. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Armatys P., Matysek M. 2016. Gorczańskie sowy. Salamandra 47: 4–6. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Armatys P. 2016. Przybysz z Dalekiego Wschodu. Salamandra 47: 8–10. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Armatys P., Żurek Z. 2016. Głuszec Tetrao urogallus. [W:] Wilk T., Bobrek R., Pępkowaska-Król A., Neubauer G., Kosicki J. Z. (red.) Ptaki polskich Karpat - stan, zagrożenia, ochrona: 121-135. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki.
 • Armatys P.2017. Gryzoń hydrotechnik – część I. Salamandra 50: 11–12. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Armatys P. 2017. Gryzoń hydrotechnik – część II. Salamandra 51: 11–12. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka. 
 • Armatys P.2017. Trójpalczak – najrzadszy wśród naszych dzięciołów. Salamandra 51: 6–8. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Armatys P., Przybyłowicz Ł., Solecki Ł. 2017. Motyle (Lepidoptera) Gorców – stan wiedzy i materiały zebrane przez Romana Żukowskiego na terenie Ochotnicy Dolnej w latach 194448. Ochrona Beskidów Zachodnich 7: 52–82.
 • Gaspar G., Wierzbowska I.A., Misiewicz A., Armatys P., Loch J., Czarnota P., Wierzbowski J. 2018. Skład pokarmu wybranych ssaków drapieżnych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Sylwan 162(4): 333–342.

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska