Strona główna  - Paweł Armatys
Paweł Armatys

Paweł Armatys

mgr biolog – zoolog
ur. 04.01.1975 r. w Rabce Zdroju
mgr 1999 – Instytut Zoologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

adres do korespondencji:

Pracownia Naukowa Gorczańskiego Parku Narodowego
Poręba Wielka 590
34–735 Niedźwiedź
tel. 018 3317945 w. 46
e-mail: paw_armatys@poczta.onet.pl


 

Tematyka badawcza:

 • ornitologia, m.in.:
– monitoring rzadkich gatunków ptaków w GPN,
– udział w projekcie: Ochrona głuszca Tetrao urogallus i cietrzewia Tetrao tetrix oraz ich biotopów w Karpatach Zachodnich”,
 • entomologia (m.in. Coleoptera: Carabidae; Hymenoptera: Apidae; Orthoptera),
 • proces wydzielania się świerka w drzewostanach GPN,
 • dynamika gatunków lasotwórczych i zbiorowisk leśnych na obszarze GPN,
 • monitoring zmian roślinności w lasach i na polanach Gorców

Przebieg pracy:

 • Gorczański Park Narodowy, Pracownia Naukowa GPN, od 2000 asystent

Członkostwo i funkcje:

 • Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • Sekcja Hymenopterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
 • Związek Polskich Fotografów Przyrodniczych oddz. w Krakowie (do 2003 r.)
 • Komitet Ochrony Kuraków

Naukowe wyjazdy zagraniczne:

 • SŁOWACJA - Konferencja naukowa: „Wspólne kroki w ochronie naturalnego dziedzictwa Karpat., Rajecké Teplice, 1–2.03.2012 Udział czynny – referat: Żurek Z.,Armatys P. Występowanie głuszca i cietrzewia w polskich Karpatach Zachodnich – wnioski z monitoringu w latach 2005–2010 i plany na przyszłość. 
 Publikacje:
 • Armatys P. 2002. Występowanie i preferencje siedliskowe świergotków Anthus na terenach otwartych Gorczańskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr. 21,2: 207–223.
 • Skalski T., Banaś B., Bacz M., Armatys P, Reszka J. 2002. Wpływ fragmentacji terenu na strukturę i specjalizację ekologiczną zgrupowań ryjkowców (Coleoptera: Curculionidae) polan górskich. Konferencja Naukowa pt: Ochrona owadów w Polsce – ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków. Olsztyn, 21–23.09.2002, s. 53–54.
 • Armatys P. 2003. Dlaczego trzeba chronić gorczańskie polany? Flora. Parki Narodowe 1: 22–25.
 • Armatys P. 2003. Dlaczego trzeba chronić gorczańskie polany? Fauna. Parki Narodowe 1: 17–18.
 • Okarma H., Olszańska A., Armatys P. 2006. Kręgowce. [W:] Różański W., Czarnota P., Stefanik M. & Tomasiewicz J. (red.) Gorczański Park Narodowy. 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. pp. 145-159. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka – Kraków.
 • Armatys P. 2006. Ptaki w ekosystemach Parku. [W:] Różański W., Czarnota P., Stefanik M. & Tomasiewicz J. (red.) Gorczański Park Narodowy. 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. pp. 175–187. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka – Kraków.
 • Grodzki W., Loch J., Armatys P. 2006. Występowanie kornika drukarza Ips typographus L. w uszkodzonych przez wiatr drzewostanach świerkowych masywu Kudłonia w Gorczańskim Parku Narodowym. Ochrona Beskidów Zachodnich 1: 125–137.
 • Żurek Z., Armatys P., Kotońska B. 2006. Wyznaczenie stref ochronnych ostoi głuszca Tetrao urogallus (L.) w Gorcach. Małopolski Urząd Wojewódzki, Kraków (Maszynopis).
 • Chwistek K., Armatys P., Czarnota P., Loch J. 2007. Zmiany składu gatunkowego i struktury drzewostanów w dawnym rezerwacie „Turbacz” w okresie 1965–2000. Studia Naturae 54, cz. II: 23-50 .
 • Żurek Z., Armatys P., Kotońska B. 2008. Sukcesy i niepowodzenia w realizacji projektu ochrony głuszca i cietrzewia w Karpatach Zachodnich na obszarze województwa małopolskiego. [W:] Heze M. (red.)  Ochrona kuraków leśnych. Monografia pokonferencyjna. Janów Lubelski 16-18 października 2007 s. 160-173.
 • Loch J.,  Armatys P.  2008. Puszcza Karpacka w Gorcach – historia, stan zachowania i problemy ochrony. Roczniki Bieszczadzkie 16: 109-124.
 • Armatys P. 2009. Zima w gorczańskiej ostoi ptaków. Almanach Ziemi Limanowskiej 35:  8-11.
 • Armatys P. 2010. Gorce. [W:] Wilk T. i in. (red.) Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki.
 • Armatys P., Loch J. & Ruciński M. 2010. Przyroda gorczańskich polan. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Armatys P. 2010. Skrzydlaci drapieżcy w Gorcach. Cz. I. Salamandra 36: 6–8. Kwartalnik GPN.
 • Skalski T., Armatys P. & Loch J. 2010. Wtórna sukcesja zgrupowań biegaczy Coleoptera, Carabidae) na terenach po gradacji zasnui wysokogórskiej (Cephalcia falleni Dalm.) w Gorczańskim Parku Narodowym”. Ochrona Beskidów Zachodnich 3: 26–33.
 • Żurek Z. & Armatys P. 2011. Występowanie głuszca Tetrao urogallus w polskich Karpatach Zachodnich – wnioski z monitoringu w latach 2005–2010 oraz końcowa ocena liczebności karpackich subpopulacji głuszca i cietrzewia. W: Anderwald D. (red.), Zarządzanie ekosystemami leśnymi a zachowanie populacji ptaków leśnych. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 2(27): 229–240.
 • Armatys P. 2011. Skrzydlaci drapieżcy w Gorcach. Cz. II. Salamandra 37: 8–9. Kwartalnik GPN
 • Skalski t., Maciejowski W., Kędzior R., Armatys P. & Loch J. 2011. Atrakcyjność turystyczna obszarów chronionych a różnorodność biologiczna owadów polan reglowych w Gorczańskim Parku Narodowym. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 3.28: 101–109.
 • J. Loch & K. Staszyńska (red.) 2011. Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Gorczańska” Armatys P., K. Chwistek, J. Loch, Połczyńska-Konior G., Ruciński M., Staszyńska K. & Tomasiewicz J., ss. 111; w ramach projektu PL0108 „Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach”. http://www.iop.krakow.pl/karpaty/public/userfiles/Image/strategie%20pdfy%202/ Strategia_zarzadzania_obszarem_Ostoja_Gorczanska.pdf
 • Żurek Z., Armatys P. 2012. Výsyt hlucháňa Tetrao urogallus v poľských karpatských habitatoch – závery z monitorovania v období 2005–2010 z plány do budúcnosti. [W:] Kolektív autorov. Hlucháňovi – priateľský manažment lesa. Metodická príručka: 32–34. OZ PRALES. ISBN: 978–80–971067–0–6
 • Skalski T., Pietrzak P., Kędzior R., Armatys P., Loch J., Petryszak B. 2012. Wpływ zabiegów ochrony czynnej na selektywność pokarmową zgrupowań ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) polan reglowych w Gorczańskim Parku Narodowym. Ochrona Beskidów Zachodnich 4: 35–47.
 • Skalski T., Ogórek A., Kędzior R., Armatys P., Loch J., Petryszak B. 2012. Wpływ wypasu na strukturę zgrupowań ryjkowców (Coleoptera: Curculionoidea) na wybranych polanach Gorczańskiego Parku Narodowego. Ochrona Beskidów Zachodnich 4: 48–56.
 • Armatys P., Loch J. 2012. Ptaki parku dworskiego w Porębie Wielkiej i w jego najbliższym otoczeniu. Ochrona Beskidów Zachodnich 4: 69–80.
 • Armatys P. 2013. Gorce. [W:] A. Pępkowska-Król i in. (red.) Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy: 80–91. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Kraków.
 • Żurek Z., Armatys P., Tomasiewicz J. 2014. Gorczańskie głuszce. Łowiec Tarnowski. 1/2014 (14): 19–22.
 • Armatys P., Loch J. 2014. Gorczański Park Narodowy. [W:] Jamrozy G. i in. (red.) Ssaki polskich parków narodowych: 64–77. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie& Magurski Park Narodowy.
 • Loch J., Armatys P. 2014 „Monitoring posuszu świerka Picea abies Karst. w drzewostanach Gorczańskiego Parku Narodowego w latach 2000–2013”. Ochrona Beskidów Zachodnich 5: 20–31.
 • Matysek M., Kajtoch Ł., Trybała M., Armatys P., Loch J., Wajdzik M. 2014. Występowanie oraz zagadnienia ochrony dużych drapieżników w Beskidach Wyspowym i Makowskim na początku XXI wieku. Chrońmy Przyr. Ojcz. 70 (6): 523–534.
 • Wierzbowska I. A., Loch J., Armatys P., Matysek M. 2015. Wykorzystanie nieinwazyjnej metody w badaniu zwierzat na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego – pierwsze wyniki z zastosowania fotopułapek. Chrońmy Przyr. Ojcz. 71 (1): 3–8.
 • Armatys P. 2015. Skrzydlaci mieszkańcy Gorców. Gorczański Park Narodowy. Poręba Wielka
 • Armatys P., Loch J., Ciach M. 2015. Ptaki zimujace w dolinie rzeki Porębianki w Gorcach w latach 20122015. Ochrona Beskidów Zachodnich 6: 8593.
 • Liana A., Armatys P. 2015 Prostoskrzydłe (Orthoptera) Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego. Ochrona Beskidów Zachodnich 6: 7084.
 • Wierzbowska I., Armatys P. 2015. Kregowce wyjątkowe i pospolite. [W:] Czarnota P. & Stefanik M. (red.), Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną: 187195. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Armatys P., Bojarska K. 2015. Wilk, ryś, niedźwiedź .... [W:] Czarnota P. & Stefanik M. (red.), Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną: 196199. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Armatys P., Matysek M. 2015. Orły, sowy, kuraki ... [W:] Czarnota P. & Stefanik M. (red.), Gorczański Park Narodowy. Przyroda i krajobraz pod ochroną: 207213. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Armatys P., Matysek M. 2016. Gorczańskie sowy. Salamandra 47: 4–6. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Armatys P. 2016. Przybysz z Dalekiego Wschodu. Salamandra 47: 8–10. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Armatys P., Żurek Z. 2016. Głuszec Tetrao urogallus. [W:] Wilk T., Bobrek R., Pępkowaska-Król A., Neubauer G., Kosicki J. Z. (red.) Ptaki polskich Karpat - stan, zagrożenia, ochrona: 121-135. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki.
 • Armatys P.2017. Gryzoń hydrotechnik – część I. Salamandra 50: 11–12. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Armatys P. 2017. Gryzoń hydrotechnik – część II. Salamandra 51: 11–12. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka. 
 • Armatys P.2017. Trójpalczak – najrzadszy wśród naszych dzięciołów. Salamandra 51: 6–8. Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka.
 • Armatys P., Przybyłowicz Ł., Solecki Ł. 2017. Motyle (Lepidoptera) Gorców – stan wiedzy i materiały zebrane przez Romana Żukowskiego na terenie Ochotnicy Dolnej w latach 194448. Ochrona Beskidów Zachodnich 7: 52–82.
 • Gaspar G., Wierzbowska I.A., Misiewicz A., Armatys P., Loch J., Czarnota P., Wierzbowski J. 2018. Skład pokarmu wybranych ssaków drapieżnych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Sylwan 162(4): 333–342.
 • Zawadzka D., Żurek Z., Armatys P., Stachyra P., Szewczyk P., Korga M., Merta D., Kobielski J., Kmieć M., Pregler B., Krzan P., Rzońca Z., Zawadzki G., Zawadzki J., Sołtys B., Bielański J., Czaja J., Flis−Martyniuk E., Wediuk A., Rutkowski R. & Krzywiński A. 2019. Liczebność i rozmieszczenie głuszca w Polsce w XXI wieku. Sylwan 163, 9: 773−783. https://doi.org/10.26202/sylwan.2019029
 • Szczepański S., Santorek A., Dulisz B., Żurek Z., Armatys P., Rutkowski R. 2019. How many of them? Genetic diversity, survival and effective population size of the capercaillie population from the Gorce Mountains. Fragmenta Faunistica 62(2):135–144. DOI10.3161/00159301FF2019.62.2.144
 • Czarnota P., Loch J., Armatys P., Wierzbowska I., Matysek M. 2019. Monitoring rysia euroazjatyckiego (Lynx lynx) z użyciem fotopułapek na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego – wskazania do ochrony gatunku w oparciu o wyniki z okresu 2014–2018. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 59.2: 77–87.                                                    http://cepl.sggw.pl/sim/pdf/sim59_pdf/Czarnota_i_in%20Monitoring_rysia.pdf
 •  Żurek Z. & Armatys P. 2019. Głuszec Tetrao urogallus L. w polskich Karpatach Zachodnich – występowanie, zagrożenia i działania ochronne w świetle Krajowego Programu Ochrony Głuszca. [W:] Biologia, ekologia i ochrona kuraków w Polsce i Europie. Monografia pokonferencyjna, Kliczków, 6–7.09.2017. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska