Strona główna  - Konkursy
Konkursy

Wyniki konkursu GPN 2022

8 czerwca 2022r. w Ośrodku Edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego odbyło się podsumowanie tegorocznego konkursu przyrodniczego pt. „Gorczańska wiosna – opowieść w odcinkach”. Celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do uważnego obserwowania przyrody i świadomego śledzenia zmian, które w okresie od marca do maja są bardzo dynamiczne. W tym wyjątkowym okresie, życie w przyrodzie nabiera tempa, kolorów i kształtów. Uczestnik konkursu miał za zadanie wybrać jeden obiekt przyrodniczy, przeprowadzić cykl obserwacji, udokumentować je zdjęciami, opisać i opracować prezentację, która stanowiła pracą konkursową. 

Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I  - klasy IV - VI

Kategoria II - klasy VII - VIII

Do konkursu zgłoszono 35 uczniów z 13 szkół podstawowych. Ostatecznie wpłynęło 30 prac konkursowych. Laureatami konkursu zostali:

Kategoria I:

I miejsce Szymon Sięka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu – 16 pkt za pracę „Akta sprawy o kryptonimie Gorczańska wiosna”.

II miejsce Marcin Kuzak ze Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej – 14,3 pkt  za pracę „Buk zwyczajny”.

III miejsce Patryk Banik  z Zespołu Placówek Oświatowych w Podobinie – 13,7 pkt za pracę „Wiosenne spotkania z żabą trawną”.

Kategoria II:

I miejsce Sylwia Wacławik z Zespołu Placówek Oświatowych w Podobinie  – 12,3 pkt za pracę „Stawy dworskie”.

II miejsce Bartosz Olszewski ze Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej – 11,7 pkt  za pracę „Szafran spiski”.

III miejsce Karolina Rachwalik z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej - Młynne – 10,7 pkt  za pracę „Buk zwyczajny”.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gorczański Park Narodowy. Wszystkim uczestnikom zmagań konkursowych gratulujemy i zachęcamy do samodzielnych obserwacji. Osobiste odkrywanie i dokumentowanie zmian zachodzących w przyrodzie może być wspaniałą przygodą, co w efekcie pomoże lepiej zrozumieć świat przyrody wokół Nas.

Anna Kurzeja

Protokół Komisji Konkursowej 

__________________________________________________

Wyniki konkursu GPN 2021

15 czerwca 2021 r. odbył sie (on-line) konkurs Gorczańskiego Parku Narodowego pt. "Ssaki duże i małe w Gorczańskim Parku Narodowym". Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do poznania biologii i ekologii wybranych gatunków ssaków oraz uwrażliwienie na problemy ochrony przyrody, w szczególności na ochronę siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I  - klasy V - VI

Kategoria II - klasy VII - VIII

W konkursie wzięło udział 39 uczniów z 25 szkół podstawowych.

Do rywalizacji w kategorii I przystąpiło 20 uczniów, a w kategorii II – 19. Ich zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań zamkniętych oraz rozpoznawanie gatunków na podstawie zdjęć. Laureatami konkursu zostali:

Kategoria I:

1. Karolina Łukaszczyk ze Szkoły Podstawowej im. Augustyna Suskiego w Szaflarach

2. Wanda Szydło ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach

3. Natalia Kraska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej

Kategoria II:

1. Zofia Filas ze Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym

2. równorzędne drugie miejsce, z jednakową liczbą punktów:

     - Emilia Majerczyk z Zespołu Placówek Oświatowych w Koninie

     - Jakub Macuga z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Olszówce

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowe upominki, a laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez Gorczański Park Narodowy. Wszystkim biorącym udział w zmaganiach konkursowych jeszcze raz gratulujemy i zachęcamy do samodzielnych obserwacji oraz poszerzania wiedzy o zwierzętach żyjących w naszym otoczeniu.

Protokół Komisji Konkursowej

Anna Kurzeja

Wyniki konkursu "Płazy i gady w naszym otoczeniu"

16 maja 2019 r. w Ośrodku Edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej  odbył się konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pod hasłem – „Płazy i gady w naszym otoczeniu”.  Celem konkursu było  zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania biologii wybranych gatunków oraz uświadomienie, jak ważną rolę pełnią w naszym środowisku, a poprzez zdobytą wiedzę zweryfikowanie fałszywych opinii i wzbudzenie bardziej przyjaznego nastawienia do tych zwierząt.

Zmagania konkursowe odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I – Szkoła Podstawowa klasy V-VI

Kategoria II – Szkoła Podstawowa Klasy VII-VIII oraz Gimnazjum

Do rywalizacji w kategorii I przystąpiło 30 uczniów, a w kategorii II – 22. Ich zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań oraz rozpoznawanie gatunków na podstawie zdjęć. Laureatami konkursu zostali:

Kategoria I:

1. Kamil Przechrzta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie

2. Gabriela Oleksy ze Szkoły Podstawowej w Glisnem

3. równorzędne trzecie miejsce, z jednakową liczbą punktów:

     - Radosław Fałdziński ze Szkoły Podstawowej w Rabie Niżnej

     - Leon Giba ze Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej

Kategoria II:

1. Szczepan Przybytek ze Szkoły Podstawowej w Dobrej

2. równorzędne drugie miejsce, z jednakową liczbą punktów:

     - Dawid Giemzik ze Szkoły Podstawowej im. JPII w Ochotnicy Dolnej

     - Kacper Jasek ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Poza konkursem głównym, dla chętnych, odbyła się konkurencja dodatkowa „Rozpoznawanie głosów płazów”, do której zgłosiło się 17 uczniów, spośród których aż troje uzyskało maksymalną liczbę punktów:

1. Agnieszka Bandyk ze Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej - Skrodne

2. Katarzyna Mizera ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Targu

3. Mateusz Dudzik z Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowie

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowe upominki, a laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez Gorczański Park Narodowy. Wszystkim biorącym udział w zmaganiach konkursowych jeszcze raz gratulujemy i zachęcamy do samodzielnych obserwacji oraz poszerzania wiedzy o płazach i gadach żyjących w naszym otoczeniu.

Anna Kurzeja

Arkusz pytań SP

Arkusz pytań VII-VIII i GIM

 

Konkurs 2019

Gorczański Park Narodowy zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału        w konkursie wiedzy: „Płazy i gady w naszym otoczeniu”.

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci, młodzieży i nauczycieli do samodzielnego poznawania tych zwierząt nie tylko w teorii lecz   i w praktyce, poprzez własne obserwacje. Płazy i gady często budzą niechęć albo lęk  u człowieka, wynikający z braku wiedzy. Dlatego chcemy przybliżyć biologię wybranych gatunków i uświadomić ważną rolę, jaką pełnią w naszym środowisku, a zarazem wzbudzić bardziej przyjazne nastawienie i zweryfikować fałszywe opinie.

 Cele szczegółowe konkursu:

·       poznanie biologii i ekologii wybranych gatunków płazów i gadów,

·       uwrażliwienie na problemy ochrony przyrody we własnej miejscowości,              w szczególności ochronę siedlisk przyrodniczych.

 

Treści i zakres wiedzy:

 

Konkurs będzie obejmował zagadnienia dotyczące gatunków, których lista znajduje się                  w załączeniu. Uczeń przygotowujący się do konkursu powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami dotyczącymi każdego gatunku:

·      - Gatunek i jego środowisko – z jakimi siedliskami związane są poszczególne gatunki płazów i gadów na różnych etapach życia,

·       - Cztery pory roku w życiu płaza i gada - tryb życia, odżywianie, gody, długość życia, naturalni wrogowie,

·       - Od jaja do osobnika dorosłego – okres godowy (termin, miejsce i charakterystyczne zachowania godowe), składanie jaj, rozwój, larwy płazów i metamorfoza,

 - Zagrożenia ze strony człowieka,

·       - Status ochrony,

·       - Cechy charakterystyczne (rozpoznawanie gatunków).

 

Forma konkursu:

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

 

kategoria I:  klasy V – VI szkoły podstawowej,

 

 

kategoria II: klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

 

Konkurs będzie miał formę pisemną i będzie się składał z dwóch części: 

1.     Część pierwsza teoretyczna – pytania testowe oraz otwarte,

2.  Część druga praktyczna – rozpoznawanie gatunków na podstawie zdjęć, ilustracji i ujęć filmowych.

·       Konkurencja dodatkowa – dla chętnych – rozpoznawanie głosów płazów odtwarzanych                              z nagrań. Zwycięzca tej konkurencji otrzyma nagrodę specjalną.

 Organizacja:

 

·       Każda szkoła może zgłosić do konkursu tylko jednego ucznia z każdej kategorii wiekowej.

 

·       Udział w konkursie należy zgłosić pisemnie – faxem (nr fax. 18 33 17 207) lub pocztą elektroniczną pisząc na adres:

gpn@gorcepn.pl

 

, w terminie do 8 marca 2019 r.     Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 

 

 

·       W zgłoszeniu należy podać kolejno: nazwę szkoły, kategorię wiekową uczestnika, nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz jego dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail).

·       O szczegółach organizacyjnych konkursu będziemy powiadamiać uczestników po upływie terminu zgłoszeń.

·       Konkurs wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 16 maja 2019 w Ośrodku Edukacyjnym GPN, Poręba Wielka 4.

·       Gorczański Park Narodowy nie zapewnia transportu uczestnikom konkursu.

·       Przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych laureatów oraz upominki  i nagrody książkowe dla wszystkich uczestników konkursu i nauczycieli – opiekunów.

·     Termin i miejsce konkursu może ulec zmianie, o czym poinformujemy zainteresowanych nauczycieli.

 

Lista gatunków będących tematem konkursu

 

 

„Płazy i gady w naszym otoczeniu”

 

 

Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 

2.     Traszka górska (Triturus alpestris , Ichthyosaura alpestris) 

3.     Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 

4.     Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) 

5.     Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 

6.     Żaba trawna (Rana temporaria)

 

 

 

 

 

 

7.     Żaba moczarowa (Rana arvalis)

8.     Żaba wodna (Rana esculenta, Pelophylax esculentus) 

9.     Ropucha szara (Bufo bufo) 

10.  Ropucha zielona (Bufo viridis) 

11.  Kumak górski (Bombina variegata) 

12.  Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) 

13.  Żmija zygzakowata (Vipera berus) 

14.  Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 

15.  Padalec zwyczajny (Anguis fragilis) 

16.  Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 

17.  Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)

 

 

 

 

 

 

 Nazwy łacińskie podano, by w ramach przygotowania do konkursu ułatwić jednoznaczną identyfikację  gatunków, które są jego tematem. W pytaniach konkursowych będziemy posługiwać się wyłącznie nazwami polskimi.

 

Sporządziła: Mariola Stefanik

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkursy w 2018 roku


Gorczański Park Narodowy zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału           w konkursie wiedzy o roślinach Gorczańskiego Parku Narodowego pt.: „Kwiaty Gorców. Poznaj 50 gatunków roślin”.

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci, młodzieży, nauczycieli i opiekunów do samodzielnego obserwowania i poznawania przyrody nie tylko w teorii, ale również w praktyce.   W ten sposób chcemy też propagować turystykę przyrodniczą i aktywny wypoczynek na łonie natury.

Cele szczegółowe konkursu:

·        poznanie różnorodności gatunkowej roślin, występujących w GPN,

·        nauka rozpoznawania gatunków roślin,

·        poznanie wybranych zagadnień z zakresu ekologii roślin,

·        uwrażliwienie na problemy ochrony rzadkich gatunków roślin i siedlisk przyrodniczych.

Treści i zakres wiedzy:

Konkurs będzie obejmował zagadnienia dotyczące 50 gatunków roślin – pospolitych oraz rzadkich charakterystycznych dla lasów i polan GPN. Wykaz gatunków, które są tematem konkursu znajduje się w załączniku. Uczeń przygotowujący się do konkursu powinien zapoznać się z następującymi zagadnieniami dotyczącymi każdego gatunku:

·     - Roślina i jej środowisko – z jakimi siedliskami związany jest gatunek, jakie warunki preferuje (świetlne, wilgotnościowe itp.)
- Od kwiatów do nasion – okres kwitnienia i owocowania, mechanizmy zapylania i rozsiewania         

        - Status ochrony
- Cechy charakterystyczne (oznaczanie gatunku)

Forma konkursu:

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

kategoria I:  klasy IV – VI szkoły podstawowej,

kategoria II: klasy VII szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Konkurs będzie miał formę pisemną i będzie się składał z dwóch części. Część pierwsza – pytania testowe oraz otwarte, część druga praktyczna – rozpoznawanie gatunków na podstawie zdjęć, ilustracji i żywych okazów.

Organizacja:

·        Każda szkoła może zgłosić do konkursu tylko jednego ucznia z każdej kategorii wiekowej

·        Udział w konkursie należy zgłosić pisemnie – faxem (nr fax. 18 33 17 207) lub pocztą elektroniczną pisząc na adres: gpn@gorcepn.pl, w terminie do 10 kwietnia 2018 r.

·        W zgłoszeniu należy podać kolejno: nazwę szkoły, informację o kategorii wiekowej uczestników, nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz jego dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail)

·        Nazwiska uczestników wraz z kategorią wiekową należy podać w terminie do 15 maja 2018

·        O szczegółach organizacyjnych oraz regulaminie konkursu będziemy powiadamiać uczestników po terminie zgłoszenia

·        Konkurs wraz z wręczeniem nagród odbędzie się w Dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej 7 czerwca 2018 (Termin i miejsce może ulec zmianie, o czym poinformujemy nauczycieli - opiekunów).

·        Gorczański Park Narodowy nie zapewnia dowozu uczestnikom konkursu.

·        Przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych laureatów oraz upominki    i nagrody książkowe dla wszystkich uczestników konkursu i nauczycieli – opiekunów.

 Jak przygotować ucznia do konkursu – polecana literatura:

Uczestnicy konkursu powinni skorzystać z dostępnych publikacji wydanych drukiem jak i wirtualnych, np.:

·        Atlasy roślin Polski (drukowane i internetowe)

·        Gorczański Park Narodowy – przyroda i krajobraz pod ochroną, Opracowanie zbiorowe - redakcja P. Czarnota, M. Stefanik

·        Przyroda gorczańskich polan. P. Armatys, J. Loch, M. Ruciński,

·        Tajemnice gorczańskiej puszczy, K. Chwistek, w. Różański, J. Tomasiewicz

 Przewodniki po ścieżkach edukacyjnych GPN (10 tytułów wydanych nakładem GPN)

·        Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin opublikowane 16 października 2014 roku (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 1409)

  

Załącznik:

Lista gatunków roślin, będących tematem konkursu GPN

„Kwiaty Gorców. Poznaj 50 gatunków roślin”

 

1.      Bodziszek łąkowy Geranium pratense

2.      Ciemiężyca zielona Veratrum lobelianum

3.      Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum

4.      Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis

5.      Dziurawiec czteroboczny Hypericum maculatum

6.      Firletka poszarpana Silene flos-cuculi

7.      Goryczka trojeściowa Gentiana asclepiadea

8.      Gółka długoostrogowa Gymnadenia conopsea

9.      Jaskier platanolistny Ranunculus platanifolius

10.    Jastrzębiec pomarańczowy Hieracium aurantiacum

11.    Knieć błotna Caltha palustris

12.    Konwalijka dwulistna Maianthemum bifolium

13.    Krokus Crocus scepusiensis

14.    Kruszczyk błotny Epipactis palustris

15.    Kuklik górski Geum montanum

16.    Kuklik zwisły Geum rivale

17.    Liczydło górskie Streptopus amplexifolius

18.    Lilia złotogłów Lilium martagon

19.    Lepiężnik różowy Petasites hybridus

20.    Marzanka wonna Galium odoratum

21.    Mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus

22.    Miesiącznica trwała Lunaria rediviva

23.    Miłosna górska Adenostyles alliariae

24.    Modrzyk górski Cicerbita alpina

25.    Naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora

26.    Omieg górski Doronicum austriacum

27.    Ostrożeń łąkowy Cirsium rivulare

28.    Parzydło leśne Aruncus dioicus

29.    Pełnik alpejski Trollius altissimus

30.    Pierwiosnek  wyniosły Primula elatior

31.    Podbiałek alpejski Homogyne alpina

32.    Podkolan biały Platanthera bifolia

33.    Przebiśnieg Galanthus nivalis

34.    Przywrotnik pasterski Alchemilla monticola

35.    Rdest wężownik Polygonum bistorta

36.    Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia

37.    Rzeżucha łąkowa Cardamine pratensis

38.    Starzec górski Senecio subalpinus

39.    Stoplamek szerokolistny (Kukułka szerokolistna) Dactylorhiza majalis

40.    Storczyca kulista Traunsteinera globosa

41.    Szczawik zajęczy Oxalis acetosella

42.    Szałwia lepka Salvia glutinosa

43.    Tłustosz pospolity Pinguicula vulgaris

44.    Urdzik karpacki Soldanella carpatica

45.    Wełnianka szerokolistna Eriophorum latifolium

46.    Wierzbówka kiprzyca Epilobium angustifolium

47.    Zarzyczka górska Corthusa matthioli

48.    Zawilec gajowy Anemone nemorosa

49.    Żywiec gruczołowaty Cardamine glanduligera

50.    Żywokost sercowaty Symhytum cordatum

 Nazwy łacińskie podano, by w ramach przygotowania do konkursu ułatwić jednoznaczną identyfikację  gatunków, które są jego tematem. W pytaniach konkursowych będziemy posługiwać się wyłącznie nazwami polskimi.

.............................................................................................................................................................

 

 

Konkursy w 2017 roku:

Konkurs wiedzy o ptakach pt.: „Obserwuję i rozpoznaję ptaki w moim otoczeniu”  dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci, młodzieży, nauczycieli i opiekunów do samodzielnego obserwowania i poznawania przyrody nie w teorii lecz w praktyce, poprzez osobiste doświadczenie. W ten sposób chcemy też propagować turystykę przyrodniczą i aktywny wypoczynek na łonie natury.

Cele szczegółowe konkursu:

·          poznanie różnorodności gatunkowej ptaków żyjących w sąsiedztwie człowieka,

·          nauka prowadzenia obserwacji ptaków i rozpoznawania gatunków,

·          poznanie roli ptaków w przyrodzie i ich znaczenia dla człowieka,

·          uwrażliwienie na problemy ochrony przyrody we własnej miejscowości.

Treści i zakres wiedzy:

Konkurs będzie obejmował zagadnienia dotyczące 25 pospolitych gatunków ptaków prezentowanych w zestawie początkującego obserwatora „Poznaj 25 gatunków ptaków” oraz 7 wybranych gatunków rzadkich, występujących w GPN (wyszczególnionych w załączniku).

Forma konkursu:

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

kategoria I:  klasy IV – VI szkoły podstawowej,

kategoria II: klasy I – III  gimnazjum.

Konkurs będzie miał formę pisemną i będzie się składał z dwóch części. Część pierwsza – pytania testowe oraz otwarte, część druga praktyczna – rozpoznawanie gatunków na podstawie zdjęć, ilustracji i ujęć filmowych. Konkurencja dodatkowa (nieobligatoryjna) – rozpoznawanie głosów odtwarzanych z nagrań, zwycięzca tej konkurencji otrzyma nagrodę specjalną.

Organizacja:

·      Udział w konkursie należy zgłosić pisemnie – faxem (nr fax. 18 33 17 207) lub pocztą elektroniczną pisząc na adres: gpn@gorcepn.pl, w terminie do 24 lutego 2017 r.

·          W zgłoszeniu należy podać kolejno: nazwę szkoły, liczbę zgłaszanych uczestników, nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz jego e-mail.

·          O szczegółach organizacyjnych oraz regulaminie konkursu będziemy powiadamiać uczestników po terminie zgłoszenia.

·          Konkurs wraz z wręczeniem nagród odbędzie się w Dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej 13 czerwca 2017 r.

(Termin i miejsce może ulec zmianie, o czym poinformujemy zainteresowanych nauczycieli).

Gorczański Park Narodowy nie zapewnia dowozu uczestnikom konkursu. Przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych laureatów oraz upominki i nagrody książkowe dla wszystkich uczestników konkursu i nauczycieli – opiekunów.

Jak przygotować ucznia do konkursu:

Uczestnicy konkursu powinni zapoznać się z wydawnictwami GPN: „Poznaj 25 gatunków ptaków”. Zestaw początkującego obserwatora,„Skrzydlaci mieszkańcy Gorców”.Powyższe wydawnictwa zostaną przekazane nauczycielom – opiekunom po zamknięciu listy uczestników.

Lista gatunków ptaków, będących tematem konkursu GPN „Obserwuję i rozpoznaję ptaki w swoim otoczeniu”

Wykaz gatunków przedstawionych w pakiecie „Poznaj 25 gatunków ptaków:

1. Dzięcioł duży                                          2. Dzięcioł zielony

3. Kowalik                                                  4. Pełzacz leśny

5. Bogatka                                                  6. Modraszka

7. Sikora uboga                                         8. Raniuszek

9. Gil                                                          10. Grubodziób

11. Dzwoniec                                            12. Czyż

13. Szczygieł                                             14. Zięba

15. Kos                                                      16. Kwiczoł

17. Śpiewak                                              18. Szpak

19. Rudzik                                                20. Kapturka

21. Pliszka siwa                                        22. Kopciuszek

23. Trznadel                                             24. Gąsiorek

25. Pokląskwa 

Wykaz gatunków rzadkich, występujących w GPN:

1. Orzeł przedni

2. Głuszec

3. Jarząbek

4. Dzięcioł trójpalczasty

5. Sóweczka

6. Drozd obrożny

7. Bocian czarny

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska