Strona główna  - 2. Ochrona przyrody GPN poprzez modernizację jego infrastruktury turystycznej - etap I
2. Ochrona przyrody GPN poprzez modernizację jego infrastruktury turystycznej - etap I

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

3 września 2009 roku  została zawarta umowa pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, a Gorczańskim Parkiem Narodowym na realizację projektu POIS.05.01.00-00-069/08 pn. :

„Ochrona przyrody Gorczańskiego Parku Narodowego poprzez modernizację jego infrastruktury turystycznej - etap I” .

 

 Projekt współfinansowany ze środków funduszu leśnego

26 czerwca 2012 została zawarta umowa nr ZP-16/12 pomiędzy Skarbem Państwa - PGL Lasy Państwowe a GPN, na udzielenie środków finansowych na realizację zadań wynikających z umowy: „Ochrona przyrody Gorczańskiego Parku Narodowego poprzez modernizację jego infrastruktury turystycznej - etap I” .

 Głównym celem projektu jest ochrona stabilności ekosystemów i różnorodności biologicznej na różnych poziomach: gatunkowym i ekosystemowym poprzez modernizację infrastruktury turystycznej na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego.


Cele szczegółowe:
1)   Ochrona rzadkich gatunków fauny Parku takich jak wilk (Canis lupus), niedźwiedź (Ursus arctos), ryś (Lynx lynx), głuszec (Tetrao urogallus)
2)  Ochrona siedlisk: łęgów olszowych (Alnenion glutinoso-incanae); lasów klonowo-lipowych, żyznych buczyn (Dentario glandulosae-Fagenion), kwaśnych buczyn (Luzulo-Fagenion), górskich borów świerkowych (Piceion abietis).
3)  Ochrona siedlisk: górskich świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), górskich muraw bliźniczkowych (Nardion), ziołorośli górskich (Adenostylion alliariae)
4) Ochrona siedlisk górskich torfowisk zasadowych o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
5)   Ochrona fauny bezkręgowej i kręgowej, zwłaszcza ptaków, gadów i małych ssaków.
6)  Ochrona przyrody nieożywionej i gleb poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych
7)  Ochrona miejsc widokowych - jednych z najatrakcyjniejszych walorów GPN.
8)  Ochrona płazów  poprzez likwidację pułapek ekologicznych na wybranych szlakach i ścieżkach edukacyjnych GPN
9)   Kształtowanie rozmieszczenia przestrzennego ruchu turystycznego
10)  Ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych Gorczańskiego Parku Narodowego

W ramach projektu zaplanowano m.in.  :
-  modernizacje  5 ścieżek  edukacyjnych ("Dolina Kamienicy","Dolina Gorcowego Potoku”,   "Dolina potoku Jaszcze" , "Park podworski hrabiów Wodzickich - góra Chabówka", "Dolina potoku Turbacz")  oraz 2 szlaków (żółtego szlaku "Szlak dziesięciu polan" i czarnego z  Lubomierza do Koniny);
 - opracowanie koncepcji jednolitego systemu informacji wizualnej i małej infrastruktury turystycznej Parku;
- zakup urządzenia grawerującego do wykonywania elementów informacji wizualnej i infrastruktury Parku ;
- wykonanie i zainstalowanie na  szlakach i ścieżkach edukacyjnych słupków przystankowych, drogowskazów z podstawową informacją turystyczną, tabliczek informacyjnych.

Wartość projektu – 1 330 tys. zł

Koordynator przedsięwzięcia: Krystyna Popko-Tomasiewicz

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska