Strona główna  - 6. Ochrona przyrody GPN poprzez modernizację jego infrastruktury turystycznej - etap II
6. Ochrona przyrody GPN poprzez modernizację jego infrastruktury turystycznej - etap II


 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

14 września 2011 r. została zawrta umowa pomiędzy Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, a Gorczańskim Parkiem Narodowym na realizację projektu POIS.05.01.00-00-299/10 pn.:

"Ochrona przyrody Gorczańskiego Parku Narodowego poprzez modernizację jego infrastruktury turystycznej - etap II"
w ramach działania 5.1 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Projekt współfinansowany ze środków funduszu leśnego

26 czerwca 2012 została zawarta umowa nr ZP-16/12 pomiędzy Skarbem Państwa - PGL Lasy Państwowe a GPN, na udzielenie środków finansowych na realizację zadań wynikających z umowy: Ochrona przyrody   Gorczańskiego Parku Narodowego poprzez modernizację jego infrastruktury turystycznej - etap II.

 

 Lata realizacji :  2012-2014

  Głównym celem projektu jest ochrona stabilności ekosystemów i różnorodności biologicznej poprzez modernizację infrastruktury turystycznej na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego. 

 Cele szczegółowe :

1) Ochrona rzadkich gatunków fauny Parku takich jak wilk (Canis lupus), niedźwiedź (Ursus arctos),   ryś   (Lynx lynx), głuszec (Tetrao urogallus)
2)  Ochrona siedlisk: łęgów olszowych (Alnenion glutinoso-incanae); żyznych buczyn (Dentario glandulosae-Fagenion), kwaśnych buczyn (Luzulo-Fagenion), górskich borów świerkowych (Piceion abietis), ziołorośli górskich (Adenostylion alliariae)
3)   Ochrona siedlisk: górskich świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), górskich muraw bliźniczkowych (Nardion), ziołorosli górskich (Adenostylion alliariae)
4)  Ochrona siedlisk górskich torfowisk zasadowych o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
5)  Ochrona fauny bezkręgowej i kręgowej, zwłaszcza ptaków, gadów i małych ssaków
6)  Ochrona przyrody nieożywionej i gleb poprzez powstrzymanie procesów erozyjnych
7)  Ochrona miejsc widokowych - jednych z najatrakcyjniejszych walorów GPN
8)  Ochrona płazów (gatunki w pkt. 3.1.2. - opis warunków przyrodniczych) poprzez likwidację pułapek ekologicznych na wybranych szlakach GPN
9) Kształtowanie rozmieszczenia przestrzennego ruchu turystycznego  

Do głównych zadań, które zostały podjęte w projekcie należały:

1) modernizacja sześciu szlaków turystycznych GPN, które ograniczą degradację środowiska przyrodniczego Parku na szlakach biegnących przez cenne zbiorowiska, ostoje gatunków rzadkich (kanalizacja ruchu turystycznego);

2)  budowa infrastruktury turystycznej na szlakach spacerowych, miejscach biwakowych położonych na obszarach oddalonych od miejsc występowania cennych zbiorowisk, ostoi gatunków rzadkich, stanowisk roślin rzadkich i chronionych) (odsunięcie ruchu turystycznego);

3)  modernizacja 2 miejsc biwakowych w tym wyposażenie ich w ekologiczne toalety;

4)  wykup części polan: Czoło Turbacza, Średnie, Podskały, Jankówki, Kosarzyska i Turbaczyk.

 

Wymienione działania pozwoliły na zabezpieczenie obszarów szczególnie cennych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów i ukształtowanie przestrzenne ruchu turystycznego nie zagrażającego przyrodzie Parku.

 W ramach projektu zmodernizowane zostały m.in.:

  •  szlaki turystycznych na terenie GPN -  sztuk 6
  •  miejsca biwakowe   -    sztuk  2
  •  miejsca  widokowe -  sztuk   20
  •  miejsc odpoczynkowych na szlakach GPN – 40 sztuk
  •  tablic informacji turystyczno-przyrodniczej poddane renowacji  - sztuk 80

                                                                      

 Wartość projektu - 2 856 556,00 PLN

  Koordynator przedsięwzięcia: Krystyna Popko-Tomasiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska