Strona główna  - Podstawowe informacje
Podstawowe informacje

Ogólna informacja o warunkach turystycznych.

Łagodne grzbiety i atrakcyjne widokowo polany zachęcają do wycieczek po Gorcach. Stosunkowa niewielka wysokość szczytów nad poziom można nie zwalnia nas z przygotowania do górskiej wycieczki.  Przed każdą wędrówką należy sprawdzić pogodę, która w górach bywa zmienna oraz zaplanować trasę wycieczki uwzględniając swoje możliwości.

Poruszając się po parku narodowym stosujmy zasady odpowiedzialnej turystyki „leave no trace” (nie zostawiaj śladu), co oznacza poszanowanie zasad obowiązujących na danym terenie, tak aby nasza obecność nie wpływała negatywnie na gorczańską przyrodę. Podczas wędrówki przestrzegaj regulaminu dla odwiedzających GPN oraz stosuj się do zaleceń rozmieszczonych w terenie. Pamiętaj, że jesteś w parku narodowym i ochrona przyrody jest tu priorytetem.

Na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych zamontowane są urządzenia infrastruktury technicznej, które zapobiegają erozji szlaków lub ułatwiają wędrówkę w zabagnionych miejscach. Stopnie, progi, sączki i dyliny mogą być śliskie, a nieuważne stawienie kroków może zakończyć się upadkiem. Poruszanie się w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (wiatr, opady śniegu, okiść śniegowa, burza, gwałtowana ulewa) grozi również niebezpieczeństwem wskutek upadku gałęzi i  wiatrołomów

 

Jesteś w parku narodowym!

Odwiedzając park narodowy zapoznaj się z kilkoma podstawowymi zasadami:

 • Jesteś na obszarze chronionym, zachowuj się tak, aby nie przeszkadzać jego mieszkańcom i innym turystom.
 • Szanuj przyrodę: nie niszcz i nie zrywaj roślin, nie śmieć, nie płosz i nie dokarmiaj zwierząt.
 • Nie niszcz pozostałości kultury materialnej i elementów infrastruktury turystycznej.
 • Poruszaj się tylko wyznaczonymi szlakami i zgodnie z ich przeznaczeniem. Park narodowy to nie park rowerowy, ani tor saneczkowy.
 • Na terenie Parku obowiązuje zakaz rozplania ognisk i biwakowania, z wyjątkiem wyznaczonych miejsc biwakowych Oberówka i Trusiówka oraz miejsca ogniskowego przy Gajówce Mikołaja.  
 • Dla własnego bezpieczeństwa poruszaj się po terenie od świtu do zmierzchu. Nocna turystyka to zagrożenie również dla zwierząt, ponieważ utrudnia im swobodne przemieszczanie się, żerowanie i wychowywanie młodych.
 • Dbaj o własne bezpieczeństwo, dostosuj trasę do warunków pogodowych i swoich możliwości.
 • W telefonie wprowadź nr alarmowy w górach, tj. 601 100 300, który obsługuje TOPR/GOPR oraz zainstaluj  aplikację RATUNEK.
 • Obserwuj i ucz się! Wizyta w parku to okazja do poznania przyrody. 

 

Nie zostawiaj śladu - "leave no trace"

- Planuj i przygotuj się odpowiednio. Zapoznaj się z przepisami oraz uwarunkowaniami terenu, w jaki się wybierasz. Regulamin dla odwiedzających to nie tylko zakazy i nakazy mające na celu ochronę gorczańskiej przyrody, ale również troska o bezpieczeństwo turystów. Korzystaj mądrze z nowych technologii, aplikacje mapowe i pogodowe są bardzo pomocne, nie zastąpią nigdy jednak obserwacji zmieniających się dynamicznie warunków atmosferycznych czy tradycyjnej mapy.

- Wędrowanie i biwakowanie. W parku narodowym poruszaj się tylko wyznaczonymi szlakami ze względu na ochronę przyrody i własne bezpieczeństwo. Biwakowanie możliwe jest wyłącznie na przygotowanych i odpowiednio oznaczonych miejscach. 

- Zabierz swoje śmieci. Spawa oczywista, jednak nie dla wszystkich. Wszystkie odpadki, również organiczne (zwierzęta poradzą sobie bez dokarmiania!) zapakuj do plecaka i wyrzuć do odpowiednich pojemników. Załatwiając potrzeby fizjologiczne staraj się zakopać swoje ślady, a środki higieniczne zabierz ze sobą.

- Zostaw miejsce w takim stanie jak zastałeś. Najlepszą pamiątką z wycieczki będą zdjęcia. Rośliny, a nawet kamienie, szczególnie atrakcyjny flisz karpacki, niech zostaną na swoim miejscu.

- Minimalizuj wpływ ognia. Na terenie parku narodowego można rozpalać ogniska jedynie w wyznaczonych stanowiskach w obrębie miejsc biwakowych. Używając ognia na innych terenach leśnych pamiętaj, że nieroztropne zachowanie może przynieść ogromne straty przyrodzie i stwarzać zagrożenie dla życia ludzi.

- Szanuj dzikie życie. Gorce są ostoją wielu gatunków zwierząt, swoje miejsce od wieków mają tutaj m.in.. głuszce i rysie. Nie zakłócaj im spokoju szukając skrótów czy organizując noce wycieczki. Wiele gatunków jest aktywnych właśnie w nocy i zostaw tę porę dla nich.  

- Pamiętaj o innych. Szlaki turystyczne są dla różnego typu turystów, korzystaj z nich zgodnie z przeznaczeniem. Poruszając się rowerem lub na nartach ustąp pierwszeństwa pieszym. Szlaki to nie parki rowerowe czy stoki narciarskie. Szanuj innych turystów.

 

Jak się poruszać po parku narodowym

Na terenie parku narodowego można poruszać się wyłącznie po wyznaczonych szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych. Pamiętaj, że takie miejsca powstały w celu ochrony przyrody, dlaczego ważne jest aby poruszać się tylko oznakowanymi szlakami i ścieżkami. Uszanuj gorczańską przyrodę i nie zakłócaj spokoju bytującym tu zwierzętom. 

Park narodowy można zwiedzać na wiele sposobów: pieszo, rowerem, konno oraz przy sprzyjających warunkach zimowych na nartach. Przed wyruszeniem na szlak należy zapoznać się z ich przeznaczeniem, tylko wybrane szlaki piesze są szlakami rowerowymi czy konnymi!

 

Bilet wstępu do parku

Za wstęp na teren Gorczańskiego Parku Narodowego pobierane są opłaty. Obowiązkiem wchodzącego na te obszary jest nabycie biletu. Sprzedaż biletów odbywa się w punkcie obsługi ruchu turystycznego w Porębie Wielkiej – Koninkach i w Lubomierzu-Rzekach oraz w Ośrodku Edukacyjnym w Porębie Wielkiej. Poza godzinami pracy tych punktów bilet można kupić za pomocą strony www.gorce.eparki.pl oraz aplikacji mobilnej mPay.

 

Z psem na szlaku

Zakaz wprowadzania psów do parku narodowego  wynika bezpośrednio z zapisów ustawy o ochronie przyrody. Wyjątkiem od tego zakazu są objęte miejsca wyznaczone w planie ochrony, psy pasterskie wprowadzane na obszary, na których dopuszczony jest  wypas oraz psy asystujące w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

W planie ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego wyznaczono 6 odcinków szlaków, na których dopuszczalna jest wędrówka z psem na smyczy:    
- szlak turystyczny czerwony: Rabka – Stare Wierchy – Turbacz – Zielenica – granica Parku,
- szlak turystyczny niebieski w dolinie Kamienicy na odcinku Trusiówka - Papieżówka,
- szlak turystyczny zielony: Koninki – Tobołów – Obidowiec – Stare Wierchy i odcinek ścieżki edukacyjnej „Wokół doliny Poręby”: polana Suhora - polana Młynarska tzw. Kopana Droga,
- szlak spacerowy w dolinie Olszowego Potoku na odcinku Leśniczówka Hucisko – Czarne Błota,
- szlak spacerowy w dolinie potoku Turbacz na odcinku Leśniczówka Hucisko – Stara Huta,
- szlak spacerowy w dolinie Łopusznej na odcinku Gajówka Mikołaja - Żubrowisko.

Schematyczna mapa

Pies może nam towarzyszyć podczas spacerów po parku dworskim hr. Wodzickich w Porębie Wielkiej oraz na szlakach prowadzących wzdłuż granic GPN tj.:
- szlak żółty/zielony – Ochotnica Górna – Przysłop Dolny – Gorc,                                
- szlak niebieski – Gorc – Polana Gorc Kamienicki – Nowa Polana,                         

- szlak żółty/czerwony – Poręba Górna – Przełęcz Pośrednie – Schronisko PTTK Stare Wierchy,                      
Szlaki prowadzące na Turbacz z Nowego Targu, Klikuszowej, Ostrowska i niebieski z Łopusznej są prowadzone poza obszarem parku narodowego. 

Na szlakach turystycznych biegnących wzdłuż granic GPN psy obowiązkowo muszą być prowadzone na smyczy. Wprowadzanie psa do Parku może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie ekosystemów. Biegający luzem pies może stwarzać zagrożenie dla dzikich zwierząt (płoszenie, niszczenie lęgów). W każdym, nawet najbardziej udomowionym pupilu są geny drapieżnika i nie wiemy jak zachowa się w kontakcie z dzikimi zwierzętami. Zgodnie z ustawą o lasach „na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania psów luzem”. Pies na szlaku może stwarzać zagrożenie dla innych turystów, ponieważ cześć szlaków pieszych jest równocześnie udostępniona dla turystyki narciarskiej, rowerowej i konnej.

Szczegóły dot. przepisów obowiązujących w Lasach Państwowych pod linkiem
https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/luzny-zakaz

 

Zdjęcia dronem

Lotów nad parkami narodowymi i rezerwatami zakazuje ustawa z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo Lotnicze (Dz.U. 2017 poz. 959). Nad Gorczańskim Parkiem Narodowym nie wolno wykonywać lotów dronami i innymi modelami latającymi.

Drony postrzegane są przez ptaki jako zagrożenie lub konkurencja. W okresie lęgowym spłoszone mogą nie dostarczać regularnie pokarmu pisklętom, a w skrajnych przypadkach porzucą lęgi i opuszczą rewir.

BIP PKT 16 

https://www.gorczanskipark.pl/page,art,id,179,kategoria,BIP.html

https://www.gorczanskipark.pl/UserFiles/File/2019/BIP%20i%20aktualnosci/Zarzadzenie%20drony%2003_2019.pdf

https://www.gorczanskipark.pl/UserFiles/File/2018/BIP%20i%20ogloszenia/GPN%20-%20Strefa%20R%202.jpg

Organizacja imprez

Wszelkie imprezy edukacyjne, turystyczne, sportowe i rekreacyjne mogą odbywać się na terenie Parku wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku. Zgoda wydawana na jest na podstawie przedstawionego programu i regulaminu imprezy.

Za bezpieczeństwo uczestników imprez zorganizowanych oraz za przestrzeganie przepisów w tym zakresie odpowiadają bezpośrednio organizatorzy imprez.

 

________________________________________________________________

 • Zarządzenie Nr 31/2023 Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego
  z dnia 17.07.2023r. 
  w sprawie udostępniania obszaru Gorczańskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych i rekreacyjnych.

 Zarządzenie nr 31/2023

Załącznik nr 1 Wykaz udostępnianych miejsc

Załącznik nr 2 Regulamin dla odwiedzających

Załącznik nr 3 Regulamin parku dworskiego hrabiów Wodzickich

Załącznik nr 4 Regulamin miejsc biwakowych

Załącznik nr 5 Cennik opłat

 _____________________________________________

  

 

    ZAMKNIĘTE SZLAKI I ŚCIEŻKI:

 •  Aktualnie wszystkie szlaki piesze, ścieżki spacerowe, szlaki konne i rowerowe są otwarte. Wykaz udostępnionych szlaków i ścieżek na terenie GPN znajduje się na stronie GPN w zakładce Turystyka

 

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska