Strona główna  - Informacja dla autorów
Informacja dla autorów

Wskazówki dla autorów

W czasopiśmie „Ochrona Beskidów Zachodnich” zamieszczane są oryginalne, nie publikowane dotychczas prace naukowe, napisane zwięzłym, zrozumiałym językiem, bez powtarzania znanych już faktów i zjawisk, poza koniecznym odwołaniem się do nich. Wszystkie artykuły podlegają recenzji. Redakcja zastrzega sobie prawo odsyłania artykułów niespełniających wymogów merytorycznych i edytorskich.

Prace przeznaczone do druku należy przesyłać w 2 egzemplarzach jednostronnego maszynopisu formatu A4. Tekst powinien być przygotowany w edytorze Word for Windows, czcionką 12 pkt., z interlinią 1,5 wiersza. Miejsca wstawienia tabel i rycin należy zaznaczyć na marginesie maszynopisu. Po zaakceptowaniu pracy do druku, autorzy zobowiązani są poprawić i uzupełnić tekst według uwag recenzenta oraz Redakcji i niezwłocznie przesłać wydruk wraz z zapisem elektronicznym na dyskietce, płycie CD lub e-mailem na adres Redakcji.

Na pierwszej stronie artykułu należy podać: tytuł w języku polskim i angielskim, imię i nazwisko autora (-ów), abstrakt (ok. 100 słów), słowa kluczowe w języku angielskim oraz miejsce i adres pracy autora (-ów). Zasadniczy tekst powinien być podzielony na rozdziały: Wstęp — Materiał i metody — Wyniki — Dyskusja — Piśmiennictwo. Na końcu pracy należy zamieścić streszczenie w języku angielskim z powołaniem się na wszystkie tabele i ryciny. Tytuły rozdziałów należy pisać wielkimi literami, nazwy łacińskie kursywą.

Tabele należy wykonać czytelnie i przejrzyście na oddzielnych stronach w programie Word lub Excel. Po zmniejszeniu czcionki do 8 pkt., tabela powinna mieścić się na szerokość szpalty czasopisma (166 mm), łamu (80 mm), ewentualnie długość szpalty (235 mm). W pisowni liczb stosujemy przecinek dziesiętny (2,56) i trzycyfrowe grupy oddzielone spacją (2 156 000). Tabele numeruje się cyframi arabskimi, np. „Tabela 1.” Powołując się w tekście na tabelę używamy skrótu „Tab.” Tytuł tabeli, treść nagłówków i ewentualne przypisy należy przetłumaczyć na język angielski.

Materiał ilustracyjny (rysunki, wykresy, fotografie, mapy) musi być dostarczony w formie nadającej się bezpośrednio do skopiowania i opublikowania w formie czarno-białej. Ryciny wykonane w programach graficznych lub zeskanowane powinny być zapisane w formacie *.tiff, *.jpg, *.xls lub *.bmp. Ryciny należy opracowywać tak, aby mieściły się na szerokość łamu (80 mm), szpalty (166 × 235 mm) lub po zmniejszeniu do takich rozmiarów zachowały czytelność (wysokość cyfr, liter, symboli co najmniej 1,5 mm). Ryciny, niezależnie od ich rodzaju, numeruje się kolejno cyframi arabskimi, np. „Ryc. 1.” Powołując się w tekście na ryciny używamy skrótu „Ryc.” Podpisy pod ryciny, opis symboli zamieszczonych w legendzie należy przetłumaczyć na język angielski i przygotować na osobnej stronie.

Cytując pracę w tekście podajemy nazwisko autora i rok wydania, np. (Nowak 2003) lub Nowak (2003). Kilka prac cytowanych obok siebie zestawiamy w kolejności chronologicznej i oddzielamy średnikiem. Prace jednego autora opublikowane w tym samym roku rozróżniamy małymi literami alfabetu wpisanymi po roku, np. (Nowak 2003a, b). Jeżeli praca ma więcej niż trzech autorów, należy stosować skrót: „i in.,” a w pracach obcojęzycznych „et al.” (Kozak i in. 2000; Tuxen et al. 2005).

Piśmiennictwo należy zestawić alfabetycznie według nazwisk autorów lub tytułów opracowań na końcu pracy. Prace tego samego autora podaje się w porządku chronologicznym. Przy cytowaniu prac z materiałów konferencyjnych należy podać czas i miejsce konferencji. Jeśli cytowana praca jest częścią opracowania zbiorowego, należy podać nazwisko (-a) jej redaktora (-ów). Skróty nazw czasopism należy podawać zgodnie z „World list of scientific periodicals.” Prace pisane cyrylicą muszą być transliterowane na alfabet łaciński zgodnie z polską normą: PN–ISO 9: 2000.

Przykłady piśmiennictwa:
Forster B. 1998. Storm damages and bark beetle management: how to set priorities. [In:] W. Grodzki, M. Knižek, B. Forster (eds.) Methodology of forest insect and disease survey in Central Europe. Proceedings, First Workshop of the IUFRO WP, 7.03.10, Ustroń – Jaszowiec: 161–165. IUFRO – Forest Research Institute, Warsaw.
Langer M. 1985. Hydrografia górnej części doliny Poniczanki. [W:] E. Bandoła-Ciołczyk (red.) Badania fizjograficzne i ekologiczne na obszarze zlewni Poniczanki w Gorcach. Studia Naturae, Ser. A 29: 85–97.
Dziewolski J. 2002. Przemiany składu gatunkowego i zasobności drzewostanów w Ojcowskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyr. ojcz. 58, 3: 55–62.
Chaniecka K. 2003. Makrobezkręgowce (macroinvertebrata) obszarów źródliskowych Gorczańskiego Parku Narodowego. Manuskrypt pracy doktorskiej, Uniwersytet Łódzki.
Autorów obowiązuje korekta autorska, którą należy wykonać niezwłocznie po otrzymaniu złożonego tekstu.

opracował: Kazimierz Chwistek
Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska