Strona główna  - 7. Ośrodek Edukacyjny GPN i zagospodarowanie parku dworskiego
7. Ośrodek Edukacyjny GPN i zagospodarowanie parku dworskiego

 

 

W dniu 15 listopada bieżącego roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miało miejsce podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Adaptacja zbytkowego obiektu architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego wraz z zagospodarowaniem edukacyjnym parku dworskiego w Porębie Wielkiej” (Nr wniosku: POIS.02.04.00-00-0051/16-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Typ projektu 2.4.6 a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegającej parkom narodowym).

Projekt realizowany będzie w Gorczańskim Parku Narodowym w latach 2016 – 2019. Ogólna jego wartość wynosi 3.054.580 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 1.974.750 zł. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków krajowych.

Umowa zawarta pomiędzy NFOŚiGW a GPN obejmuje w swym zakresie m.in. adaptację budynku dawnej oficyny dworskiej na Ośrodek Edukacyjny GPN.

Do celów edukacyjnych przystosowany zostanie parter oficyny o powierzchni użytkowej ok. 200  m², z salami: konferencyjną (dla 50 osób) oraz warsztatową (dla 20 osób), wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny, biblioteką z czytelnią, pracowniami edukacyjnymi oraz punktem informacji turystycznej. Ta część budynku udostępniona będzie uczestnikom stacjonarnych zajęć edukacyjnych, warsztatów, konferencji, wykładów, itd., a także korzystającym z księgozbioru GPN, w tym osobom niepełnosprawnym. W zabytkowych piwnicach zorganizowana zostanie wystawa przyrodnicza, dostępna także dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Prezentowana tu będzie przyroda Gorców oraz działania Parku w zakresie jej poznania i ochrony. Ekspozycja ukaże wyjątkowość przyrodniczą tej części Karpat, w tym zachowane fragmenty puszczy karpackiej, będącej miejscem życia dużych drapieżników, tj. wilk i ryś,  a także rzadkich gatunków ptaków, np. głuszca, orła przedniego.Na poziomie -1 zaplanowano także salę aktywnych zajęć, w której  znajdować się będą stanowiska do różnorodnych, samodzielnie wykonywanych aktywności, pozwalających na utrwalenie zdobytej wiedzy, tj. gry planszowe, układanki, zgadywanki tematyczne, zabawy manualne, itp. Zlokalizowano tu także kącik zabaw dla najmłodszych dzieci. Odwiedzający będą tu mogli obejrzeć filmy edukacyjne, poszerzające tematykę prezentowaną na wystawie.

Projekt zakłada również zagospodarowanie edukacyjne parku dworskiego w Porębie Wielkiej, otaczającego przyszły Ośrodek Edukacyjny GPN. Powstaną nowe elementy infrastruktury edukacyjnej: bindaż,  platforma widokowa, system ścieżek spacerowych. Kompleksowe zagospodarowania terenu wraz z wymienioną infrastrukturą pozwoli nie tylko na poszerzenie oferty edukacyjnej GPN, ale także stworzenie odwiedzającym i mieszkańcom atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji wraz z możliwością poznawania przyrody i kultury Gorców.

 Na ten adres mozesz przekazać informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości w trakcie realizacji Projektu:

e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska