Strona główna  - Zasady wydawania zezwoleń na badania
Zasady wydawania zezwoleń na badania


Zasady udostępniania Gorczańskiego Parku Narodowego do badań i monitoringu przyrodniczego jednostkom z zewnątrz

Formularz wniosku na badania naukowe w GPN.

(wybrane fragmenty Zarządzenia Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego nr 21/2003 z dnia 25.07.2003 roku).

Udostępnianie obcym podmiotom badawczym

1.    GPN udostępnia obszar Parku do badań instytucjom krajowym i zagranicznym legitymującym się uprawnieniami do prowadzenia działalności naukowej, badawczej i monitoringowej. Osoby niezwiązane z takimi instytucjami mogą otrzymać pozwolenie po uzyskaniu wcześniejszej opinii (poparcia) ze strony wymienionych instytucji lub autorytetów naukowych w danej dziedzinie.

 

2.    Zezwolenia na badania w Gorczańskim Parku Narodowym wydawane są jednorazowo do końca roku kalendarzowego. Kontynuacja badań zaplanowanych na kilka lat wymaga corocznego wystąpienia do Dyrektora GPN z wnioskiem na badania po wcześniejszym rozliczeniu się z wykorzystania zezwolenia w roku ubiegłym.

 

3.    Badania dziko żyjących zwierząt polegające na ich chwytaniu (np. w celu obrączkowania, założenia nadajnika, dokonania pomiarów), okaleczaniu lub uśmiercaniu, a także zbiór roślin lub ich części oraz pobór prób z innych elementów przyrody, np. gleba, martwe drewno (w tym odwierty) w obszarze ochrony ścisłej, a ponadto zbiór chronionych gatunków zwierząt, grzybów, roślin i lub ich części na całym obszarze Parku lub wszelkich gatunków uznanych w Planie Ochrony Parku za gatunki szczególnej troski, ginące i zagrożone – wymagają pisemnej zgody Ministra Środowiska lub osoby przez niego upoważnionej.

 

4.    Uzyskanie zezwolenia Dyrektora GPN na prowadzenie badań na obszarze Parku przez obce podmioty badawcze przebiega zgodnie z następującą procedurą i chronologią:

4.1.   w przypadku badań innych niż wymienione w pkt. 3, tj. niewymagających zgody Ministra Środowiska na odstępstwa od zakazów wynikających ze stosownych przepisów ustawy o ochronie przyrody

·       bezpośrednie złożenie pisma-wniosku do Dyrekcji GPN

4.2.   w przypadku badań wymienionych w pkt. 3, wymagających zgody Ministra Środowiska na odstępstwa od zakazów wynikających ze stosownych przepisów ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880; patrz szczegóły w art. 15, 51, 52)

·    złożenie prośby-wniosku do Ministra Środowiska o wyrażenie zgody na odstępstwa od zakazów przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody

·    złożenie pisma-wniosku do Dyrekcji GPN dopiero po uzyskaniu stosownej zgody Ministra Środowiska

4.3.   konsultacja dyrektora Parku z kierownikiem Pracowni Naukowo-Edukacyjnej oraz w razie potrzeby ze specjalistami w danej dziedzinie, a także w przypadkach wątpliwych uzyskanie opinii Rady Naukowej lub Prezydium Rady Naukowej GPN (wynikających z Ustawy o ochronie przyrody; art. 98, ust. 3, pkt. 4)

  4.4.   wydanie zezwolenia na badania

 

5.    Pismo-wniosek do dyrekcji GPN (wzór formularza do pobrania) powinno zawierać:

·   nazwisko (lub nazwiska) prowadzącego badania

·   nazwę instytucji

·   temat pracy

·   cel, zakres i metodykę badań (szczegółowych wyjaśnień wymagają badania oparte na metodach „inwazyjnych”)

·   lokalizację badań

·   czas trwania badań

·   podpisy: wnioskodawcy, kierownika jednostki naukowej, promotora (w przypadku prac dyplomowych)

 

6.    Dane gromadzone w zasobach informacji naukowej i przestrzennej Gorczańskiego Parku Narodowego mogą być jednorazowo, na poczet realizacji tematu badawczego, udostępnione zainteresowanemu po wyszczególnieniu zapotrzebowania na informację we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie badań, po wcześniejszym podpisaniu stosownego oświadczenia (wzór oświadczenia do pobrania)

 

7.    Wjazd na teren GPN samochodem dla celów naukowych i monitoringowych wymaga zgody dyrektora Parku; potrzeba wjazdu powinna być przedstawiona we wniosku, należy podać markę i numer rejestracyjny samochodu oraz drogi i miejsca, do których będzie wjeżdżał pojazd.

 

8.    Przyjazd na teren GPN w celach badawczych i monitoringowych powinien być każdorazowo zgłaszany u odpowiedzialnego za teren badań leśniczego danego Obwodu Ochronnego lub w sekretariacie Dyrekcji GPN.

 

9.    Prowadzący badania podczas przebywania na terenie GPN powinni posiadać  ważne pisemne zezwolenie wydane przez Dyrektora Parku i okazywać je na każdą prośbę służb GPN.

 

10.  Prowadzący badania zobowiązany jest przesyłać do Dyrekcji GPN sprawozdania z wykorzystania zezwolenia; w przypadku badań trwających 1 sezon będzie to sprawozdanie końcowe, a w przypadku badań wieloletnich obowiązują sprawozdania roczne. Termin przesyłania sprawozdań – do końca I kwartału roku następującego po wykorzystaniu zezwolenia.

 

11.  Po opublikowaniu wyników badań wnioskujący zobowiązuje się przesłać jeden egzemplarz publikacji do zbiorów bibliotecznych Gorczańskiego Parku Narodowego.

 

12.  W przypadku badań prowadzonych na terenie GPN w ramach pracy licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej, habilitacyjnej, olimpijskiej, dyplomowej, itp. lub badań z wykorzystaniem danych pochodzących z zasobów informacji naukowej GPN (np. danych wektorowych do map numerycznych, zdjęć lotniczych, danych o występowaniu gatunków, przebiegu i miejscu zjawisk i procesów przyrodniczych, itp.) prowadzący badania zobowiązany jest dostarczyć do biblioteki GPN jeden egzemplarz pracy (wydrukowany lub zapisany na płycie w formacie pdf) po jej obronie z podpisanym oświadczeniem o możliwości udostępnienia pracy dyplomowej w czytelni biblioteki GPN do wglądu. (wzór oświadczenia do pobrania).

 

13.  Wydanie zezwolenia na prowadzenie badań jednostkom naukowym, naukowo-badawczym i akademickim uzależnione jest od wywiązania się pracownika tej jednostki z terminowego dostarczenia sprawozdań, odbitek publikacji lub egzemplarza pracy, o której mowa w pkt. 10–12, będących rezultatem badań prowadzonych wcześniej przez niego na terenie GPN; Dyrekcja GPN zastrzega sobie prawo nie wydawania zezwoleń na kolejne badania tym jednostkom, których pracownicy nie wywiązali się z wcześniej podpisanych zobowiązań.

 

Lista zagadnień badawczych preferowanych przez Gorczański Park Narodowy:

1.     Zmiany w fitocenozach polan reglowych poddanych zabiegom ochrony czynnej.

2.     Zmiany w fitocenozach borów świerkowych podlegających gradacji kornika drukarza.

3.     Charakterystyka i dynamika populacji cennych gatunków flory na terenie GPN.

4.     Badania nad dużymi ssakami drapieżnymi na terenie Gorców.

5.     Różnorodność gatunkowa i dynamika liczebności drobnych ssaków na terenie Gorców.

6.     Funkcjonowanie korytarzy migracyjnych dla dużych ssaków łączących Gorce z sąsiadującymi ostojami tych zwierząt.

7.     Występowanie i ekologia ważniejszych gatunków awifauny na terenie GPN i otuliny.

8.     Wpływ rozpadu borów świerkowych na kształtowanie struktury gatunkowej i populacyjnej ptaków.

9.     Zmiany w entomofaunie borów świerkowych podlegających spontanicznemu rozpadowi; kształtowanie i dynamika populacji wybranych grup owadów ksylofagicznych i drapieżnych.

10.   Dynamika przestrzenna populacji kornika drukarza na terenie GPN w oparciu o sieć pułapek feromonowych. Opracowanie materiałów z lat poprzednich oraz danych bieżących.

11.   Wpływ zabiegów ochrony czynnej polan reglowych na kształtowanie różnorodności gatunkowej entomofauny.

12.   Różnorodność gatunkowa fauny bezkręgowców, m.in. wije, pająki, wybrane grupy owadów (np. sprężyki, skoczogonki, biedronki, stonki, motyle).

13.   Wpływ zabiegów ochrony czynnej na kształtowanie różnorodności gatunkowej i strukturę populacji zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym.

14.   Badania populacyjne nad gatunkami roślin i zwierząt szczególnej troski (chronione, zagrożone, itp.) w Gorcach.

15.   Relacje między liczebnością gadów a prowadzonymi zabiegami ochronnymi na polanach reglowych.

16.   Hydrologia ważniejszych cieków na terenie GPN.

17.   Wpływ leżącego drewna na bilans wodny wybranych zlewni w granicach GPN.

18.   Znaczenie murszejącego drewna dla ochrony bioróżnorodności ekosystemów leśnych GPN.

19.   Poznanie różnorodności gatunkowej grzybów w wyróżnionych fitocenozach GPN i problemy ich ochrony.

20.   Kształtowanie różnorodności i struktury grzybów saprotroficznych i patogenicznych w warunkach spontanicznego rozpadu borów świerkowych w Gorcach.

21.   Wpływ mikobioty podkorowej na ograniczanie liczebności owadów kambio-ksylofagicznych w borach świerkowych Gorców.

22.   Wskaźnikowa rola bezkręgowców wodnych w ocenie jakości wód na terenie GPN.

23.   Ocena zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na podstawie biowskaźników i analitycznych metod absorpcji pasywnej.

24.   Biowskaźniki organizmów fotosyntetyzujących w ocenie jakości wód górskich.

25.   Przekształcenia ekosystemów GPN pod wpływem globalnych zmian klimatycznych.

26.   Wpływ zmian mikroklimatu na dynamikę populacji wybranych przedstawicieli świata żywego.

27.   Możliwości rozwoju turystyki przyrodniczej (ekoturystyki) w podgorczańskich gminach.

28.   Wykorzystanie ścieżek edukacyjnych w Gorczańskim Parku Narodowym jako narzędzia do realizacji edukacji środowiskowej.

29.   Działania edukacyjne w Gorczańskim Parku Narodowym jako „sposób” na ochronę przyrody – ocena 15 lat działań w szkołach współpracujących z GPN.

30.   Opracowanie koncepcji informacji terenowej lub ścieżki edukacyjnej dotyczące dynamicznych procesów przekształceń górnoreglowych świerczyn.

31.   Świadomość odrębności kulturowej (gwara, strój, muzyka, taniec, architektura, zagospodarowanie ziemi) gorczańskich górali.

32.   Zmiany roślinności na wybranych powierzchniach w strefie oddziaływania ruchu turystycznego.

33.   Ocena aktywności procesów erozyjnych na modernizowanych szlakach i ścieżkach edukacyjnych (tempo i kierunki zmian).

34.   Ocena restytucji roślinności na modernizowanych szlakach i ścieżkach edukacyjnych (tempo i kierunki zmian).

35.   Charakterystyka chłonności naturalnej i pojemności turystycznej GPN.

36.   Poznanie i ocena zagrożeń powodowanych przez różne formy turystyki w Gorczańskim Parku Narodowym.

37.   Opracowanie systemu monitoringu ruchu turystycznego uwzględniającego specyfikę Gorczańskiego Parku Narodowego.

38.   Formy turystyki sprzyjające ochronie przyrody w Gorczańskim Parku Narodowym oraz możliwości i sposoby ich szerokiej promocji.

 

Zakładanie powierzchni badawczych na terenie GPN:
1. Założenie nowych, stałych powierzchni, ich lokalizacja oraz sposób oznakowania (rodzaje oznakowań, kolor farby, wielkość liter, zamocowanie tabliczek itp.) wymaga każdorazowo szczegółowego uzgodnienia z Pracownią Naukowo-Edukacyjną Parku.
2. Lokalizacja nowych powierzchni powinna być udokumentowana na mapie GPN (co najmniej w skali 1:10 000) oraz opatrzona współrzędnymi GPS.
3. Po zakończeniu prac prowadzący badania jest zobowiązany do usunięcia z terenu badań wszelkich urządzeń i czasowych oznakowań powierzchni oraz powiadomić o tym pisemnie Dyrekcję Parku.

  

Pliki do pobrania:

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska