Strona główna  - 2016
2016

Sprawozdanie z działalności edukacyjnej w Gorczańskim Parku Narodowym w roku 2016.

Działania edukacyjne prowadzone były przez pracowników Zespołu ds. Edukacji i Udostępniania Parku, a także pracowników Pracowni Naukowo – Edukacyjnej, Zespołu Ochrony Przyrody, pracowników terenowych Służby Parku, Dyrektora GPN i jego Zastępcę.

Zadania realizowane w zakresie edukacji i udostępniania Parku finansowane były ze środków własnych, a także w ramach realizowanych projektów:

- „Czynna ochrona ekosystemów Gorczańskiego Parku Narodowego”, finansowany ze środków Funduszu Leśnego,

- „Przyjaciel małopolskich parków narodowych”, współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W różnorodnych bezpośrednich (czynnych) działaniach edukacyjnych kierowanych do uczniów i nauczycieli, mieszkańców miejscowości sąsiadujących z GPN, a także  odwiedzających Park turystów uczestniczyło 16.708 osób, tj.:

zajęcia edukacyjne dla uczniów i studentów – 3.014 osób,

inne działania edukacyjne dla szkół – 988 osób,

działania edukacyjne dla turystów – 11.656 osoby

oglądający ekspozycję w Gajówce Mikołaja – 1.050 osób,

W 2016 roku wystawy Gorczańskiego Parku Narodowego prezentowane w Dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej oraz w innych instytucjach obejrzało 3.558 osób.

- przygotowano dokumentację do wniosku o dofinansowanie ze środków UE – POIŚ 2014 - 2020 projektu: Adaptacja zabytkowego obiektu architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny GPN oraz zagospodarowanie edukacyjne parku dworskiego w Porębie Wielkiej”.

Projekt uzyskał akceptację Instytucji Wdrażającej, 15.11.2016 r. podpisana została Umowa na dofinansowanie Projektu – numer Umowy POIS.02.04.00-00-0051/16-00 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

 

DZIAŁANIA KIEROWANE DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

W 2016 roku przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz studentów  - uczestniczyło w nich łącznie 3.014 osób, tj. w stacjonarnych (41) – 2.227 osób, w terenowych (34) – 787 osoby.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są w oparciu o stałą ofertę edukacyjną dla szkół, która jest z roku na rok poszerzana i uatrakcyjniania. Oferta prezentowana jest na stronie internetowej GPN, w postaci ulotek trafia do szkół, głównie z powiatu małopolskiego.

Zajęcia stacjonarne, odbywające się w salach edukacyjnych GPN lub w szkołach, w Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej to głównie: prezentacje, prelekcje, pokazy filmów, lekcje tematyczne, zajęcia warsztatowe o różnorodnej tematyce, które ostatnio cieszą się coraz większą popularnością. Aktywne zajęcia terenowe prowadzone są na ścieżkach edukacyjnych GPN, a także w otoczeniu terenowej bazy edukacyjno-wystawienniczej Gajówka  Mikołaja w Łopusznej.

inne formy działalności edukacyjnej (10), w których uczestniczyło 988 osób, tj.

*warsztaty dla nauczycieli (2) – 55 osób,

- warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów, dziennikarzy, pracowników GPN pt. „Wilk - groźny czy zagrożony. Prawda i mit o drapieżniku, a problemy jego ochrony” (40 osób).

Podczas warsztatów zaproszeni specjaliści przedstawili podstawową wiedzę o gatunku, opartą na nowoczesnych badaniach naukowych. Zaprezentowano także problemy związane z ochroną wilka, zwłaszcza te związane z występowaniem szkód w pogłowiu zwierząt hodowlanych.

- zajęcia warsztatowe (dwudniowe, stacjonarne i terenowe) dla nauczycieli klas I – III realizujących program edukacyjny „Czym skorupka za młodu nasiąknie” - 15 osób,

* konkurs Gorczańskiego Parku Narodowego „Wędruj i ucz się” (1, 51 uczestników)

W 2016 roku odbył się konkursy wiedzy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Wędruj i ucz się”. Konkurs popularyzował ścieżki edukacyjne GPN oraz walory przyrodnicze i kulturowe na nich prezentowane.

Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych:

szkoła podstawowa (klasy IV – VI) – 30 uczniów, z 15 szkól podstawowych

gimnazjum – 21 uczniów, z 11 gimnazjów.

Uczniowie odpowiadali na 30 pytań, które obejmowały zagadnienia opisywane w przewodnikach po ścieżkach edukacyjnych GPN.

* w 2016 roku GPN wraz z Małopolskim Kuratorium Oświaty w Krakowie, współorganizował konkurs przyrodniczy dla uczniów szkół podstawowych pt. „Skarby przyrody i ich ochrona”. Pracownicy GPN uczestniczyli w przygotowaniu pytań i przekazali nagrody dla zwycięzców. Wzięli też udział w spotkanie laureatów, które odbyło się  22.04.2016 r.  w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób (laureaci konkursu, opiekunowie, nauczyciele SP Nr 2 w Nowym Targu, przedstawiciele MKO, pracownicy innych parków narodowych położonych w województwie małopolskim).

* Europejski Dzień Parków Narodowych, to coroczna impreza edukacyjna dla uczniów klas V szkół podstawowych z Gminy Niedźwiedź. W 2016 roku uczestniczyło w niej 85 osób z Zespołu Szkoły i Gimnazjum w Niedźwiedziu, z Zespołu Placówek Oświatowych w Podobinie,  z Zespołu Placówek Oświatowych w Koninie, z Zespołu Placówek Oświatowych w Porębie Wielkiej. Uczniowie w zespołach rozwiązywali zadania konkursowe dot. płazów i gadów Gorczańskiego Parku Narodowego.

* Spotkanie tropicieli przyrody – zabawa terenowa dla uczniów szkół podstawowych z gminy Nowy Targ. W zabawie w Gajówce Mikołaja i na szlaku spacerowym „Na polanę Żubrowisko” uczestniczyło 40 osób.

* Gorczański Park Narodowy uczestniczył w integracyjnej imprezie plenerowej w ramach Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych, zorganizowanej wspólnie z Starostwem Powiatowym i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Nowym Targu. W imprezie edukacyjnej uczestniczyło 400 osób,

* w ramach wykładów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Niedźwiedź, związanych z tematyką prezentowanych wystaw w Dyrekcji GPN odbyło się spotkanie z  podróżnikiem Markiem Żołądkiem  pt.: „Indie – kraj niezwykłych krajobrazów” - spotkanie  w którym uczestniczyło 60 osób,

* w imprezie edukacyjnej „Święto Drzewa” organizowanej wspólnie z Starostwem Powiatowym w Limanowej wzięło udział 147 uczniów z 4 szkół (4 spotkania w szkołach: Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej, Zespół Placówek Oświatowych w Podobinie, Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej, Szkoła Podstawowa w Łętowym).

* pomoc w organizacji konkursu międzyszkolnego dla szkół z gminy Dobra z okazji Dnia Ziemi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej 35 osób.

* zajęcia edukacyjne w Przedszkolu Integracyjnym im. św. Kingi w Tymbarku – 15 osób.

DZIAŁANIA DLA ODWIEDZAJĄCYCH GPN TURYSTÓW ORAZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, 41 wydarzeń, w których uczestniczyło 11.656 osób  tj.:

* szkolenia przewodników beskidzkich (4) – 128 osób,

W 2016 r. GPN zorganizował 4 szkolenia dla przewodników beskidzkich. Przewodnicy uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych nt. zasad udostępniania GPN dla turystyki, a także w zajęciach terenowych:

17.04. „Poznajemy ptaki Gorczańskiego Parku Narodowego”, prowadzący M.Stefanik

23.04. „Porosty, ich biologia i ochrona”, prowadzący P.Czarnota,

7 i 8.05.  „Kuraki w Gorcach, problemy ich ochrony”, prowadzący Z.Żurek,

* plenerowe imprezy edukacyjne (8), w których uczestniczyło 10.480 osób, tj.

- Dzień Ziemi na Polach Mokotowskich w Warszawie 24.04.2016 r. – wspólna prezentacja wszystkich parków narodowych w Polsce – zabawy edukacyjne nt. walorów przyrodniczych parków narodowych – 4.000 osób,

- „Majówka w Gajówce” (180 osób). Plenerowa impreza edukacyjna odbyła się w dniu 1.05.2016 r. (niedziela), zorganizowana przy współudziale GOK w Łopusznej. Skierowana była głównie do mieszkańców Łopusznej. Oprócz nabożeństwa majowego w programie znalazły się: występ zespołu regionalnego „Mali Łopuśnianie”, zwiedzanie ekspozycji, ognisko, poczęstunek.

- festyny pt. „Weekend z Gorczańskim Parkiem Narodowym” na polach biwakowych GPN:

na polanie Oberówka w Koninkach w dniach: 30.04 i 1.05 – 500 osób,

na polanie Trusiówka w Lubomierzu Rzekach w dniach: 13,14.08 – 800 osób.

Poprzez zabawy i konkursy turyści poznawali przyrodę i kulturę Gorców. Festyny zorganizowano przy współpracy z Grupą Podhalańską GOPR, gminą Mszana Dolna, lokalnymi artystami, rękodzielnikami i właścicielami gospodarstw agroturystycznych.

- plenerowa impreza edukacyjna pt. „Wakacyjne przygody na ścieżkach przyrody – W świecie pszczół” (200 osób), która odbyła się  w dniu 21.08.2016 r. w Gajówce Mikołaja w Łopusznej.

 W programie imprezy znalazły się m.in. warsztaty i pokaz prac pszczelarskich, pokaz i obserwacja wnętrza żywego ula, prezentacja nt. życia owadów pszczołowatych oraz ich znaczenia w przyrodzie, zabawy i konkursy, warsztaty kulinarne i degustacja miodu i innych produktów pszczelich, aktywne zwiedzanie ekspozycji, występ zespołu „Mali Łopuśnianie”.

- plenerowa impreza rodzinna pt. „Spotkania z Gorcami” w dolinie potoku Jamne na polanie Krzemieniok, zorganizowana wspólnie z Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Ochotnicy Górnej (600 osób). Uczestnicy mogli wziąć udział w grach i zabawach edukacyjnych, uzyskać informację przyrodniczą i turystyczną a także zakupić wydawnictwa GPN, w trakcie imprezy promowany był także program edukacyjny „Przyjaciel Parku Narodowego”.

- dla uczestników imprezy „Gorczańskie spotkania z Janem Pawłem II w Lubomierzu - Rzekach”  w dniu 12.06.2016 r.  udostępniono schron Papieżówka wraz z informacją o obiekcie i związkach Jana Pawła II z Gorcami, odwiedziło go ok. 200 osób. Impreza edukacyjne organizowana jest cyklicznie w czerwcu przez Urząd Gminy w Mszanie Dolnej, Sołectwo, OSP i Parafię  w Lubomierzu. Główna cześć uroczystości odbywa się przy granicy GPN na polanie Ogrody.

- impreza edukacyjna pt. „Parki Narodowe w Małopolsce - Edukacja dla środowiska”,  w 22.05.2016 r  Parku Jordana w Krakowie, promująca program edukacyjny ‘Przyjaciel parków narodowych”. W aktywnych zajęciach podczas pikniku wzięło udział ok. 4.000 osób.

Impreza miała charakter pikniku edukacyjnego, skierowanego do mieszkańców Krakowa, głównie do rodzin z małymi dziećmi. Zaprezentowano wspólne przedsięwzięcie parków narodowych Małopolski, przygotowane pod opieką naukową pracowników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Program edukacyjny „Przyjaciel parku narodowego” kierowany do rodzin z dziećmi, promuje model turystyki przyrodniczej, poznawczej i rodzinnej.

* realizacja programu „Przyjaciel parku narodowego” - w 2016 roku kontynuowano współpracę z innymi parkami narodowymi Małopolski, a także z pracownikami: Akademii Rolniczej w Krakowie Wydział Leśny oraz  Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nad wspólnym programem, przeznaczonym dla rodzin z dziećmi w wieku młodszym. Program zachęca do aktywnego odwiedzania parków narodowych, służy turystyce rodzinnej o charakterze edukacyjnym. W ciągu całego roku wydano 1.5000 egz. zeszyt z zadaniami pt. „Przyjaciel Gorczańskiego Parku Narodowego”, rozdano ok. 300 medali „Przyjaciela parku narodowego” dzieciom, które złożyły uroczyste przyrzeczenie przed pracownikiem Parku. Program będzie kontynuowany w kolejnych latach.

* aktywne zajęcia terenowe dla turystów indywidualnych (10) – 188 osób.  Zajęcia aktywne dla grup rodzinnych, prowadzone głownie w parku dworskim i na ścieżce edukacyjnej „Dolina potoku Turbacz” w okresie ferii zimowych (6 spotkań, 107 osób) oraz w okresie wakacji  (4 spotkania, 81 osób). W zajęciach uczestniczyły głównie grupy rodzinne wypoczywające w pensjonatach: Górski Raj w Koninkach i Szczebel w Mszanie Dolnej.  

* uroczyste otwarcie wystaw (2), w których uczestniczyło 50 osób, były to:

 - wystawa prac twórców ze Stowarzyszenia Artystów Pienińskich pt. „Gorce i Pieniny – pejzaż, kultura, tradycja” – 25 osób,

- wystawa fotografii Jacka Kubiena pt. „Redyk gorczański – pasterstwo czy bacowanie”, organizator: Jarosław Buczek „Bacówka u Bucka”, Związek Podhalan Oddział Gorczański Ochotnica Górna – 25 osób. 

* wykłady, prezentacje (5; 341 osób)

- wykład (2x) nt. walorów przyrodniczych i kulturowych Gorców dla uczestników imprezy Wintercamp w schronisku na Turbaczu w dniu 12.02.2016 r. i 19.02.2016 r. (240 osób),

- prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego dla pracowników Parku Narodowego Gór Harz w Niemczech 19.05.2016 r. (6 osób),

- prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego dla uczestników konferencji metodycznej „Ochrona środowiska na studiach przyrodniczych”, w dniu 8.09.2016 r. – 20 osób,

- prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego dla uczestników spotkania Space for Dreams w dniu 25.11.2016 r. (75 osób)

* wycieczki, terenowe szkolenia (7; 92 osoby)

- wycieczki szkoleniowa dla pracowników PN Harz (4x, 6 osób),

- wycieczka edukacyjna dla członków Rady Powiatu Starostwa Powiatowego w Limanowej, w dniu 25.05.2016 r., 12 osób,

- wycieczka edukacyjna ścieżką edukacyjna „Dolina potoku Jaszcze” dla uczestników obchodów rocznicy katastrofy samolotu Liberator w Ochotnicy Górnej w dniu 18.12.2016 r. – 36 osób.

- wycieczka edukacyjna dla uczestników konferencji metodycznej „Ochrona środowiska na studiach przyrodniczych” – ścieżka edukacyjna „Wokół doliny Poręby” w dniu 8.09.2016 r. – 20 osób

Inne działania (4, 77 osób)

* spotkanie z właścicielami gospodarstw agroturystycznych z gminy Mszana Dolna w dniu 11.10.2016 r. - informacja nt. współpracy z organizacjami zrzeszającymi gospodarzy agroturystycznych w otoczeniu GPN, a także na temat walorów przyrodniczych i krajobrazowych parku, zasad udostępniania dla odwiedzających – 7 osób

* akcja „Czyste góry” zorganizowana wraz z firmą Cummins z Krakowa (20 osób). odbyła się  w dniu 10.09.2016 r. Pracownicy Firmy wraz z rodzinami sprzątali gorczańskie szlaki w O.O.Kiczora, zebrali kilka worków śmieci. Odnowiono także małą infrastrukturę turystyczną przy Gajówce Mikołaja w Łopusznej.

* 1.10.2016 r. w Gajówce Mikołaja zorganizowano wieczór poezji z cyklu „Z poezją ku jesieni” *  spotkanie z poezją p. Zofii Łukasz, autorki tomiku wierszy „pamięć czasu”, w którym wzięło udział 30 osób,

* udostępnianie schronu „Papieżówka” turystom indywidualnym (20 osób).

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI – PROGRAMY TELEWIZYJNE I RADIOWE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z GORCZAŃSKIM PARKIEM NARODOWYM:

* realizacja programu telewizyjnego: „Załoga Eko. Skarby polskiej przyrody”. Jeden z odcinków nakręcony został na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego, dotyczył czynnej ochrony płazów, a także biologii salamandry plamistej.

* realizacja odcinka cyklu programów ekologicznych o charakterze poznawczo – edukacyjnym, przeznaczonych do emisji przez Nowotarską Telewizję Kablową oraz w postaci płyt DVD dla szkół w województwie małopolskim. Odcinek poświęcony Gorczańskiemu Parkowi Narodowego pt. „Dzikość serca Gorców” dotyczył monitoringu dużych drapieżników, w tym wykorzystania fotopułapek do zbierania materiału badawczego. * Program 1 Polskiego Radia , Redakcja Polskie Radio Dzieciom zrealizowała w Gorczańskim Parku Narodowym jeden odcinek słuchowiska pt. „Strażnicy Dzikiego Królestwa”. Audycja poświęcona była faunie Gorców; w tym monitoringowi dużych drapieżników,

* Radio Kraków realizowało cykl audycji poświęconych parkom narodowym, znajdującym się w województwie małopolskim. W dniu 12.08.201 6. na antenie gościł Gorczański Park Narodowy – informacja na żywo na temat działalności Parku, walorach przyrodniczych, Programie NSTURA 2000, edukacji przyrodniczej i udostępniania turystycznego Parku, itp.

EDUKACJA REALIZOWANA W TERENOWEJ SALI EDUKACYJNEJ W CHACIE GPN NA HALI DŁUGIEJ

W 2016 roku nie odbył się żaden dyżur edukacyjny w terenowej sali edukacyjnej w budynku dawnej owczarni na Hali Długiej. Powodem były: brak chętnych wolontariuszy, a także konieczność realizacji dyżurów edukacyjnych w Gajówce Mikołaja w Łopusznej.

 

EDUKACJA REALIZOWANA W TERENOWEJ BAZIE EDUKACYJNEJ „GAJÓWKA MIKOŁAJA”

Wiosną 2016 roku, w celu upowszechnienia wiedzy o Gajówce Mikołaja, a także o możliwości odwiedzenia ekspozycji przyrodniczo – historycznej w obiekcie, na terenie wsi Łopuszna, na Zarębku Niżnym, przy początku czarnego szlaku z Łopusznej na Zielenicę, ustawiono tablicę informacyjną z informacją o bazie edukacyjno-wystawienniczej GPN i mapę udostępniania turystycznego doliny Łopusznej.

W roku 2016 sezon edukacyjny w Gajówce Mikołaja rozpoczął się 30 kwietnia, a zakończył 3 października Łącznie we wskazanym okresie Gajówka Mikołaja była otwarta dla odwiedzających 35 dni (soboty i niedziele) w godzinach 10.00 – 16.00. Ponadto w dni robocze Gajówkę Mikołaja udostępniano w celu realizacji zamówionych zajęć edukacyjnych.

Dyżury w Gajówce Mikołaja pełnili pracownicy  Zds.EiUP,  O.O.Kiczora, ZOP, a także wolontariusze. Podczas dyżuru udostępniania była ekspozycja przyrodniczo – historyczna, prowadzono sprzedaż wydawnictw, odwiedzający mogli uzyskać informację nt. turystycznego i edukacyjnego udostępniania Parku.

W 2016 roku Gajówkę Mikołaja odwiedziło 1050 osób, w tym:

190 turystów indywidualnych,

860 uczestników imprez edukacyjnych i grupy zorganizowane.

Wśród turystów indywidualnych odwiedzających w 2016 roku Gajówkę Mikołaja były m.in. grupy rodzinne uczestniczące w projekcie 5 parków narodowych pt.  „Przyjaciel parku narodowego”.

W 2016 roku zorganizowano w Gajówce Mikołaja szereg imprez edukacyjnych.

Odbyły się tu m.in. zajęcia terenowe i stacjonarne dla uczniów, wieczór poetycki p. Zofii Łukasz, gra terenowa dla uczniów szkół podstawowych z gminy Nowy Targ „Spotkanie tropicieli przyrody” oraz 2 duże imprezy plenerowe: „Majówka w Gajówce” i „Wakacyjne przygody na ścieżkach przyrody – W świecie pszczół”.

WYSTAWY

Gorczański Park Narodowy zorganizował w 2016 roku 7 wystaw,  w tym  2 poza obiektami GPN. Obejrzało je łącznie 3.558 osób.  Były to:

* wystawy w Dyrekcji GPN (razem oglądających: 1.835, 5 wystaw),

- wystawa fotograficzna Roberta Łabuza „Nagroda za cierpliwość” (1-15 stycznia 2016 r.) – 109 osób,

- „Krajobraz górski 2015” wystawa prac fotograficznych, nagrodzonych w 34. konkursie im. Jana Sunderlanda, organizowanym przez MOK w Nowym Targu (styczeń - maj) – 600 oglądających,

- wystawa fotograficzna poplenerowa, laureatów konkursu fotograficznego organizowanego przez Roztoczański Park Narodowy (maj - sierpień) – 676 osób,

- wystawa prac twórców ze Stowarzyszenia Artystów Pienińskich pt. „Gorce i Pieniny – pejzaż, kultura, tradycja” (wrzesień – październik) - 306 oglądających,

- wystawa fotografii Jacka Kubiena pt. „Redyk gorczański – pasterstwo czy bacowanie”, organizator: Jarosław Buczek „Bacówka u Bucka”, Związek Podhalan Oddział Gorczański Ochotnica Górna (listopad - grudzień)  – 144 osoby,

* wystawy Gorczańskiego Parku Narodowego w innych obiektach (razem oglądających: 1723 osoby, 2 wystawy):

wystawa fotograficzna „Gorce w Naturze 2000” prezentowano w następujących instytucjach:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Tymbarku (styczeń) – 400 osób

- Magurski Park Narodowy w Krempnej (marzec – kwiecień) – 1323 osoby.

UDOSTĘPNIANIE DLA TURYSTYKI

W roku 2016 w ramach zadania z zakresu udostępniania Parku dla turystyki finansowane były ze środków funduszu leśnego, w ramach projektu: „Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej i inne działania prowadzone na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego”, Umowa Nr EZ.0290.1.13.2016 z dnia 22.08.2016 r.

Zrealizowano działania na kwotę 201,5 tys. zł. Były to m.in.:

1. Ochrona przyrody oraz zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzającym poprzez konserwację, remonty, ulepszenie pozainwestycyjne infrastruktury szlaków i ścieżek edukacyjnych, tj:

- usuwanie drzew powalonych, uszkodzonych, martwych, usuwanie stojącego posuszu na 122 km szlaków i ich bezpośredniego otoczenia,

- prace konserwacyjne urządzeń technicznych na 56,5 km szlaków i ścieżek edukacyjnych oraz urządzeń technicznych na szlakach (czyszczenie sączków, brodów, progów);

- zapobieganie erozji i zabagnieniu poprzez remonty pozainwestycyjne,

- prace konserwacyjne małej infrastruktury szlaków i ścieżek edukacyjnych, w tym renowację 50 tablic, 50 drogowskazów, 106 słupków na ścieżkach edukacyjnych oraz 30 miejsc odpoczynkowych,

- uzupełnienie małej infrastruktury szlaków i ścieżek edukacyjnych, w tym wykonanie i zainstalowanie w terenie 2 koszy na śmieci, tablicy na ścieżkę edukacyjną oraz 2 tablic z mapą.

- odtworzenie źródła na polanie Stawieniec,

2. Zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienia przebiegu ruchu turystycznego w GPN poprzez utrzymanie obiektów tworzących jego infrastrukturę zagospodarowania rekreacyjnego, wypoczynkowego, turystycznego, tj:

- zakup 2 fotopułapek do monitoringu miejsca biwakowego Oberówka, wymiana zamków wrzutowych do toalet, renowacja istniejącego oznakowania, montaż nowych drogowskazów.

- koszenie miejsc biwakowych, wywóz nieczystości.

3. Bieżące utrzymanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych:

- oczyszczenie 122 km szlaków i ścieżek edukacyjnych ze śmieci,

- zakup worków, rękawic do bieżącego oczyszczania szlaków,

- koszty utylizacji śmieci,

- zakup farb i innych materiałów do bieżącej konserwacji małej infrastruktury.

 Ponadto w sezonie letnim (od 1 maja – 31 października) realizowano:

- obsługę parkingu i miejsca biwakowego na polanie Trusiówka w Lubomierzu- Rzekach. Turyści mogą pozostawić na parkingu auto, zapalić ognisko, skorzystać ze sprzętu do grillowania,  w punkcie  informacyjno-edukacyjnym nabyć wydawnictwa i gadżety z Parku. Na terenie miejsca biwakowego funkcjonuje ekologiczna toaleta.

- obsługę punktu sprzedaży biletów w Koninkach oraz miejsca biwakowego na polanie Oberówka. Zakres działań jak na miejscu biwakowym Trusiówka.  

 Wielkość ruchu turystycznego w 2016 roku kształtowała się na podobnym poziomie jak w ubiegłych latach, tzn. szacuje się, że Gorczański Park Narodowy odwiedziło ok. 80 tys. turystów.

WYDAWNICTWA GPN

W 2016 roku wydano 3 numery (wiosna 2016, lato 2016, jesień – zima 2016) kwartalnika dla młodzieży „Salamandra”, w nakładzie 2000 egz. każdy, ze środków własnych GPN. Salamandra przekazywana była do szkół, bibliotek, domów kultury położonych w sąsiedztwie Gorczańskiego Parku Narodowego oraz do turystów indywidualnych.  

Z własnych środków wydano widokówki (6 wzorów), każdy w nakładzie 500 szt. Pocztówki prezentują krajobraz, siedliska przyrodnicze i wybrane gatunki zwierząt, opatrzone są krótkim tekstem, przeznaczone do sprzedaży i rozdawnictwa.

Wydano także przewodnik po ścieżce edukacyjnej „Dolina potoku Turbacz”, wydanie drugie poprawione, w nakładzie 2000 egz. Jest to kontynuacja serii przewodników po ścieżkach edukacyjnych GPN. Wydawnictwo przeznaczone jest do sprzedaży.

Pod koniec 2016 roku ukazał się  kalendarzyk listkowy  w nakładzie 1000 egz. do bezpłatnego rozdawnictwa oraz kalendarz ścienny GPN na rok 2017 (dwustronicowy, format B2, w nakładzie 1000 szt).

W ramach realizacji programu edukacyjnego „Przyjaciel parku narodowego” wydano książkę obrazkową pt.: „W Gorcach” w nakładzie 1000 egz., forma składanki, 8 plansz.

Wydawnictwo w całości sfinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich w Zakopanem.

Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5-8 lat i ich rodziców; treść i forma łączy funkcje poznawcze i wychowawcze – prezentuje walory przyrodnicze Gorców i uczy zrozumienia i poszanowania dla przyrody oraz właściwego zachowania na obszarze parku narodowego. Kształtuje kreatywność odbiorcy, ponieważ przedstawiając historię bohaterów pozytywnych i negatywnych, jednocześnie daje dzieciom i ich rodzicom możliwość tworzenia własnej opowieści. Wykorzystywana w ramach działań edukacyjnych Gorczańskiego Parku Narodowego, szczególnie podczas zajęć i konkursów dla młodszych grup odbiorców, m.in. dla uczestników programu „Przyjaciel Parku Narodowego”

W ciągu całego roku prowadzona było sprzedaż wydawnictw oraz bezpłatne rozdawnictwo. Sprzedano 2.386 egz. wydawnictw, rozdano nieodpłatnie 6.898 egz.

Strona internetowa Gorczańskiego Parku Narodowego odwiedzana była 279.951 razy (liczba zarejestrowanych odsłon), przy czym 58.954 osób to stali użytkownicy strony. Ze strony korzystali także użytkownicy z innych krajów.

Na stronie internetowej ukazywały się aktualne informacje o bieżących działaniach Gorczańskiego Parku Narodowego, a także zaproszenia na wszystkie organizowane wydarzenia edukacyjne i wystawy. Dostępna była oferta edukacyjna i kalendarium imprez. Działał także system kontaktowania się z Parkiem z poziomu strony internetowej, za pośrednictwem  formularza kontaktowego.

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska