Strona główna  - 2017
2017

Sprawozdanie z działalności edukacyjnej w Gorczańskim Parku Narodowym w roku 2017.

Działania edukacyjne prowadzone były przez pracowników Zespołu ds. Edukacji i Udostępniania Parku, a także pracowników Pracowni Naukowo – Edukacyjnej, Zespołu Ochrony Przyrody, pracowników terenowych Służby Parku, Dyrektora GPN i jego Zastępcę.

Zadania realizowane w zakresie edukacji i udostępniania Parku finansowane były ze środków własnych, a także w ramach realizowanych projektów:

- „Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej i inne działania prowadzone na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego”, finansowany ze środków Funduszu Leśnego, w ramach umowy EZ.0290.1.10.2017.

-  „Adaptacja zabytkowego obiektu architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny GPN oraz zagospodarowanie edukacyjne parku dworskiego w Porębie Wielkiej”, POIS.02.04.00-00-0051/16-00, realizowany w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

 W różnorodnych bezpośrednich (czynnych) działaniach edukacyjnych kierowanych do uczniów i nauczycieli, mieszkańców miejscowości sąsiadujących z GPN, a także  odwiedzających Park turystów uczestniczyło 13.751 osób, tj.:

zajęcia edukacyjne dla uczniów i studentów – 2.700 osób,

inne działania edukacyjne dla szkół – 628 osób,

działania edukacyjne dla turystów – 9.471 osoby,

oglądający ekspozycję w Gajówce Mikołaja – 950 osób,

W 2017 roku wystawy Gorczańskiego Parku Narodowego prezentowane w Dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej oraz w innych instytucjach obejrzało 5.010 osób.

 

DZIAŁANIA KIEROWANE DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

W 2017 roku przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz studentów  - uczestniczyło w nich łącznie 2.700 osób, tj. w stacjonarnych (54) – 1.904 osoby w terenowych (41) – 796 osób.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są w oparciu o stałą ofertę edukacyjną dla szkół, która jest z roku na rok poszerzana i uatrakcyjniania. Oferta prezentowana jest na stronie internetowej GPN, w postaci folderów informacyjnych i innych wydawnictw trafia do szkół, głównie z powiatu małopolskiego.

Zajęcia stacjonarne, odbywające się w salach edukacyjnych GPN lub w szkołach, w Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej to głównie: prezentacje, prelekcje, pokazy filmów, lekcje tematyczne, zajęcia warsztatowe o różnorodnej tematyce, które ostatnio cieszą się coraz większą popularnością. Aktywne zajęcia terenowe prowadzone są na ścieżkach edukacyjnych GPN, a także w otoczeniu terenowej bazy edukacyjno-wystawienniczej Gajówka  Mikołaja w Łopusznej.

inne formy działalności edukacyjnej (9), w których uczestniczyło 628 osób, tj.

*warsztaty dla nauczycieli (1x dwudniowe) –20 osób,

- warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej,

pt. „Łatwiej usłyszeć niż zobaczyć. Spotkania z sowami” oraz ”Obserwujemy i poznajemy ptaki przy karmniku”.

* konkurs Gorczańskiego Parku Narodowego „Obserwuję i rozpoznaję ptaki w moim otoczeniu” (1, 216 uczestników)

W 2017 roku odbył się konkursy wiedzy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Obserwuję i rozpoznaję ptaki w moim otoczeniu”. Konkurs popularyzował wiedzę o ptakach żyjących w najbliższym otoczeniu oraz promował pakiet edukacyjny GPN „Poznaj 25 gatunków ptaków”. Przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych:

I. szkoły podstawowe (klasy IV – VI),

II. gimnazja.

Przebiegał w dwóch etapach: eliminacje szkolne i finał w Gorczańskim Parku Narodowym.

W eliminacjach szkolnych uczestniczyło 175 osób z 30 szkół.
Konkurs finałowy odbył się 13.06.2017 r. w Dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej.

Uczestniczyło w nim:

kategoria szkoły podstawowe: 21 uczniów z 21 szkół podstawowych

kategoria gimnazja: 6 uczniów z 6 gimnazjów

kategoria dodatkowa: rozpoznawanie głosów ptaków: 14 uczniów

Uczniowie wykazywali się wiedzą z zakresu praktycznego rozpoznawania gatunków ptaków, wiedzy nt. biologii, cech wyglądu, a także rozpoznawanie gatunków po głosach.

* Spotkanie tropicieli przyrody – gra terenowa dla uczniów szkół podstawowych z gminy Nowy Targ. W zajęciach, odbywających się w Gajówce Mikołaja i na szlaku spacerowym „Na polanę Żubrowisko” uczestniczyło 50 osób.

* w imprezie edukacyjnej „Święto Drzewa” organizowanej wspólnie z Starostwem Powiatowym w Limanowej wzięło udział 137 uczniów z 5 szkół podstawowych i 1 przedszkola (6 spotkań: w Zespół Placówek Oświatowych w Mszanie Górnej, Zespół Szkoły i Przedszkola Mszana Górna, Szkoła Podstawowa w Wilczycach, Szkoła Podstawowa w Łętowym,  Szkoła Podstawowa nr 2 Kasince Małej, Przedszkole Nr 2 w Mszanie Dolnej).

* w imprezie edukacyjnej „Święto buka” zorganizowanej w Gajówce Mikołaja w Łopusznej w dniu7.10.2017 r. uczestniczyło 100 uczniów ze szkół podstawowych z gminy Nowy Trag i z Krakowa. Imprezę współorganizowało Nadleśnictwo Nowy Targ. Uczestnicy w aktywny sposób, podczas wycieczki terenowej, wykonywali zadania i uczestniczyli w zabawach przybliżających wiedzę o głównym gatunku lasotwórczym w Gorczańskim Parku Narodowym. Z uwagi na to że impreza edukacyjna cieszyła się dużym zainteresowaniem planuje się włączyć ją na stałe do kalendarza imprez organizowanych przez Z ds. E i UP w Gajówce Mikołaja w Łopusznej,

* z inicjatywy Uniwersytetu III Wieku Oddział w Nowym Targu zorganizowano zajęcia edukacyjne dla uczniów SOSW z Nowego Targu (warsztaty nt. zwierząt GPN, zabawy terenowe, ognisko). Zajęcia odbyły się w Dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej i w parku dworskim hr Wodzickich. Uczestniczyło w nich 50 osób.

* pomoc w organizacji konkursu międzyszkolnego dla szkół z gminy Dobra z okazji Dnia Ziemi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej 35 osób,

* zajęcia współorganizowane z Miejską Biblioteką Publiczną w Mszanie Dolnej dla uczniów kl. III SP Nr 2 w Mszanie Dolnej – 26 osób,

* wycieczka edukacyjna dla uczniów VI klasy Zespołu Szkoły i Przedszkola w Olszówce w ramach realizacji projektu „Aktywnie spędzam czas po angielsku” z programu English Teaching (wycieczka na Turbacz) – 20 osób.

 

DZIAŁANIA DLA ODWIEDZAJĄCYCH GPN TURYSTÓW ORAZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, 41 wydarzenia, w których uczestniczyło 9.471 osoby  tj.:

* szkolenia przewodników beskidzkich (2)64 osób,

w 2017 r. GPN zorganizował 2 szkolenia dla przewodników beskidzkich. Przewodnicy uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych nt. „Wilk – biologia i rola w ekosystemie” (22.02.2017 r.) oraz w zajęciach terenowych nt: „Zbiorowiska leśne Gorczańskiego Parku Narodowego” (13.05.2017 r.),

* plenerowe imprezy edukacyjne (10), w których uczestniczyło 8.130 osób, tj.

- Dzień Ziemi na Polach Mokotowskich w Warszawie (4.06.2017 r.)  – wspólna prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych parków narodowych w Polsce – 3.000 osób,

- „Majówka w Gajówce” (200 osób). Plenerowa impreza edukacyjna odbyła się w dniu 28.05.2016 r. (niedziela), zorganizowana przy współudziale GOK w Łopusznej. Skierowana była głównie do mieszkańców Łopusznej. Oprócz nabożeństwa majowego w programie znalazły się: występ zespołu regionalnego „Mali Łopuśnianie”, zwiedzanie ekspozycji, ognisko, poczęstunek,.

- festyny (2) pt. „Weekend z Gorczańskim Parkiem Narodowym” na polach biwakowych GPN:

na polanie Oberówka w Koninkach w dniach: 6,7.05. 2017 r. – 600 osób,

na polanie Trusiówka w Lubomierzu Rzekach w dniach: 5,6.08.2017 r. – 800 osób.

Poprzez zabawy i konkursy turyści poznawali przyrodę i kulturę Gorców. Festyny zorganizowano przy współpracy z Grupą Podhalańską GOPR, gminą Mszana Dolna, lokalnymi artystami, Nadleśnictwem Limanowa, rękodzielnikami i właścicielami gospodarstw agroturystycznych.

- plenerowa impreza edukacyjna pt. „Wakacyjne przygody na ścieżkach przyrody – Zwierzęta Gorców” (20 osób), która odbyła się  w dniu 20.08.2016 r. w Gajówce Mikołaja w Łopusznej. Mała liczba uczestników spowodowana była złymi warunkami atmosferycznymi.

 W programie imprezy znalazł się m.in. zajęcia stacjonarne i terenowe (prezentacja, zabawy, zgadywanki) nt. fauny Gorców, 

- plenerowa impreza rodzinna pt. „Spotkania z Gorcami” w dolinie potoku Jaszcze, zorganizowana wspólnie z Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Ochotnicy Górnej (200 osób). Uczestnicy mogli wziąć udział w grach i zabawach edukacyjnych, uzyskać informację przyrodniczą i turystyczną a także zakupić wydawnictwa GPN, w trakcie imprezy promowany był także program edukacyjny „Przyjaciel Parku Narodowego”.

- dla uczestników imprezy „Gorczańskie spotkania z Janem Pawłem II w Lubomierzu - Rzekach”  w dniu 12.06.2016 r.  udostępniono schron Papieżówka wraz z informacją o obiekcie i związkach Jana Pawła II z Gorcami, odwiedziło go ok. 200 osób. Impreza edukacyjne organizowana jest cyklicznie w czerwcu przez Urząd Gminy w Mszanie Dolnej, Sołectwo, OSP i Parafię  w Lubomierzu. Główna cześć uroczystości odbywa się przy granicy GPN na polanie Ogrody,

- impreza edukacyjna pt. „Parki Narodowe w Małopolsce - Edukacja dla środowiska”,  w 21.05.2017 r. Parku Jordana w Krakowie, promująca program edukacyjny „Przyjaciel parków narodowych”. W aktywnych zajęciach podczas pikniku wzięło udział ok. 3.000 osób.

Impreza miała charakter pikniku edukacyjnego, skierowanego do mieszkańców Krakowa, głównie do rodzin z małymi dziećmi. Zaprezentowano wspólne przedsięwzięcie parków narodowych Małopolski, przygotowane pod opieką naukową pracowników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Program edukacyjny „Przyjaciel parku narodowego” kierowany do rodzin z dziećmi, promuje model turystyki przyrodniczej, poznawczej i rodzinnej. W imprezie uczestniczyli także przedstawiciele Lasów Państwowych, parków krajobrazowych Małopolski, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- impreza plenerowa w Gajówce Mikołaja – Noc świętojańska w tradycji górali karpackich (24.06.2017 r.) – 40 osób

Plenerowe warsztaty etnograficzne „Noc świętojańska w tradycji górali karpackich” (24 czerwca 2017), adresowane do szerokiego kręgu odbiorców, służą przekazaniu wiedzy o związkach człowieka i przyrody, w szczególności o roli wybranych gatunków dziko występujących roślin w dawnym ziołolecznictwie oraz tradycjach i obrzędach mieszkańców gór.  Te zagadnienia uczestnicy imprezy mogli poznać słuchając opowieści etnografa - Marii Brylak – Załuskiej oraz uczestnicząc w warsztatach; 

- impreza plenerowa „Gajówka łączy pokolenia” (1.07.2017 r.) – 70 osób

Wakacyjny piknik rodzinny pn. „Gajówka łączy pokolenia” (1 lipca 2017) był adresowany do rodzin wielopokoleniowych. Plenerowe warsztaty miały charakter gier i zabaw, w czasie których uczestnicy mieli możliwość aktywnego poznawania przyrody GPN, a jednocześnie mogli spędzić czas ze swoimi bliskimi umacniając więzi rodzinne.  Wśród przygotowanych atrakcji były m.in. warsztaty i zabawy przyrodnicze, np: Jak zostać tropicielem zwierząt? Czy wilk może zjeść babcię i jej wnuczkę? Jak zostać przyjacielem parku narodowego? Gra terenowa „Wyprawa odkrywców”, Loteria przyrodnicza, Prawdy i mity o wilku i żmii. Przygotowano też gry i zabawy integracyjne, m.in. „Dawne zabawy ruchowe dla dzieci”, „Spotkajmy się – co lubi moja babcia, co lubi mój wnuczek”, „Moja ulubiona bajka”.  

* aktywne zajęcia terenowe dla turystów indywidualnych (12) – 197 osób.  Zajęcia aktywne dla grup rodzinnych, prowadzone głównie w parku dworskim i na ścieżce edukacyjnej „Dolina potoku Turbacz” w okresie ferii zimowych (6 spotkań, 120 osób) oraz w okresie wakacji  (6 spotkania, 77 osób). W zajęciach uczestniczyły głównie grupy rodzinne wypoczywające w pensjonatach: Górski Raj w Koninkach i Szczebel w Mszanie Dolnej. 

* uroczyste otwarcie wystawy (1), w którym uczestniczyło 15 osób,

- wystawa fotografii Roberta Sikory pt. „Roztocze. Pejzaż subtelny”. 

* wykłady, prezentacje (8; 453 osób),

- wykład (2x) nt. walorów przyrodniczych i kulturowych Gorców dla uczestników imprezy Wintercamp w schronisku na Turbaczu w dniu 17.02.2017 r. i 24.02.2017 r. (200 osób),

- wykład dla uczestników kursu dla przewodników beskidzkich PTTK Kraków pt. „Obozy partyzanckie w  Gorcach” w dniu 25.05.2017 r. (prowadził M. Kurzeja) – 60 osób

- prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego dla uczestników wolontariatu – pracowników firmy City Bankowy w dniu 27.05.2017 r. – 25 osób,

- prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego dla uczestników wolontariatu – pracowników firmy HSBC Kraków w dniu 9.09.2017 r. – 50 osób,

- prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych Gorców i Gorczańskiego Parku Narodowego dla uczestników zlotu przodowników GGOT PTTK (schronisko na Turbaczu)  w dniu 23.09.2017 r. – 70 osób,

- wykład nt. dużych drapieżników w Gorcach na spotkaniu pracowników parków narodowych z Wojewódzką Komendą Policji – 30 osób

- prezentacja walorów przyrodniczych i kulturowych GPN i Gorców dla pracowników RDOŚ w Lublinie i przedstawicieli samorządów -18 osób

* wycieczki, szkolenia terenowe (5; 183 osoby)

- wycieczka edukacyjna ścieżką edukacyjną „Dolina potoku Jaszcze” dla uczestników obchodów 73. rocznicy katastrofy samolotu Liberator w Ochotnicy Górnej w dniu 16.12.2016 r. (prowadził M. Kurzeja, impreza współorganizowana z WOK w Ochotnicy Górnej)  80 osób.

- zajęcia terenowe dla młodzieży z Białorusi i Ukrainy – gości UG Niedźwiedź – 14 osób

- wycieczki szkoleniowa dla pracowników RDLP Olsztyn, Dyrekcja LP i nadleśnictw - 50 osób,

- wycieczka edukacyjna dla pracowników PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwa Szczecinek w dniu 13.09.2017 r. – 35 osób,

- szkolenie dla pracowników Parku Narodowego Bory Tucholskie w zakresie rozpoznawania śladów bytowania głuszca w dniach: 9-11.03.2017 r. – 4 osoby.

* inne działania (2, 29 osób)

- 1.10.2016 r. w Gajówce Mikołaja zorganizowano wieczór poezji z cyklu „Z poezją ku jesieni”  spotkanie z poezją p. Zofii Kiepura, pt. „Z nadzieją iść przez życie” , autorki kilku tomików wierszy, mieszkającej w Jastrzębiu Zdroju, w którym wzięło udział 9 osób,

- udostępnianie schronu „Papieżówka” turystom indywidualnym (20 osób).

* realizacja programu „Przyjaciel parku narodowego” - w 2017 roku kontynuowano współpracę z innymi parkami narodowymi Małopolski, a także z pracownikami: Akademii Rolniczej w Krakowie Wydział Leśny oraz  Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nad wspólnym programem, przeznaczonym dla rodzin z dziećmi w wieku młodszym. Program zachęca do aktywnego odwiedzania parków narodowych, służy turystyce rodzinnej o charakterze edukacyjnym. W ciągu całego roku wydano 1.200 egz. zeszyt z zadaniami pt. „Przyjaciel Gorczańskiego Parku Narodowego”, rozdano ok. 400 medali „Przyjaciela parku narodowego” dzieciom, które złożyły uroczyste przyrzeczenie przed pracownikiem Parku. Program będzie kontynuowany w kolejnych latach.

 

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI – PROGRAMY TELEWIZYJNE I RADIOWE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z GORCZAŃSKIM PARKIEM NARODOWYM

* realizacja kolejnego odcinka cyklu programów edukacyjnych, przeznaczonych do emisji przez Nowotarską Telewizję Kablową oraz w postaci płyt DVD dla szkół w województwie małopolskim. Odcinek poświęcony Gorczańskiemu Parkowi Narodowego pt. dotyczył problemu górnoreglowych świerczyn w Gorcach.

 

EDUKACJA REALIZOWANA W TERENOWEJ SALI EDUKACYJNEJ W CHACIE GPN NA HALI DŁUGIEJ

W 2017 roku nie odbył się żaden dyżur edukacyjny w terenowej sali edukacyjnej w budynku dawnej owczarni na Hali Długiej. Powodem były: brak chętnych wolontariuszy, a także konieczność realizacji dyżurów edukacyjnych w Gajówce Mikołaja w Łopusznej.

 

EDUKACJA REALIZOWANA W TERENOWEJ BAZIE EDUKACYJNEJ „GAJÓWKA MIKOŁAJA”

W roku 2017 sezon edukacyjny w Gajówce Mikołaja rozpoczął się 21 maja, a zakończył 20 października. W tym okresie dyżury edukacyjne (sobota i niedziela) odbywały się wyłącznie w okresie wakacyjnym.  Łącznie we wskazanym okresie Gajówka Mikołaja była otwarta dla odwiedzających 18 dni (soboty i niedziele) w godzinach 10.00 – 16.00. Ponadto w dni robocze Gajówkę Mikołaja udostępniano w celu realizacji zamówionych zajęć edukacyjnych.

Dyżury w Gajówce Mikołaja pełnili pracownicy  Zds.EiUP,  O.O.Kiczora, ZOP, a także wolontariusze. Podczas dyżuru udostępniana była ekspozycja przyrodniczo – historyczna, prowadzono sprzedaż wydawnictw, odwiedzający mogli uzyskać informację nt. turystycznego i edukacyjnego udostępniania Parku, a także wziąć udział w programie edukacyjnym „Przyjaciel parku narodowego”.

W 2017 roku Gajówkę Mikołaja odwiedziło 950 osób, w tym:

208 turystów indywidualnych,

742 uczestników imprez edukacyjnych i grupy zorganizowane.

Wśród turystów indywidualnych odwiedzających w 2017 roku Gajówkę Mikołaja były m.in. grupy rodzinne uczestniczące w projekcie 5 parków narodowych pt.  „Przyjaciel parku narodowego”.

W 2017 roku zorganizowano w Gajówce Mikołaja szereg imprez edukacyjnych.

Odbyły się tu m.in. zajęcia terenowe i stacjonarne dla uczniów, wieczór poetycki p. Zofii Kiepura, gra terenowa dla uczniów szkół podstawowych z gminy Nowy Targ „Spotkanie tropicieli przyrody” oraz 4 imprezy plenerowe: „Majówka w Gajówce”, „Noc świętojańska w tradycji górali karpackich”, „Gajówka łączy pokolenia”, „Wakacyjne przygody na ścieżkach przyrody. Zwierzęta Gorców”. 

W załączeniu szczegółowe sprawozdanie „Edukacja w Gajówce Mikołaja w 2017 r.” sporządzone przez M. Stefanik.

 

WYSTAWY

Gorczański Park Narodowy zorganizował w 2017 roku 7 wystaw,  w tym  1 poza obiektami GPN. Obejrzało je łącznie 5.010 osób.  Były to:

* wystawy w Dyrekcji GPN (razem oglądających: 1.026, 5 wystaw),

- „Krajobraz górski 2016” wystawa prac fotograficznych, nagrodzonych w 35. konkursie im. Jana Sunderlanda, organizowanym przez MOK w Nowym Targu (styczeń - luty) – 192 oglądających,

- wystawa fotograficzna Robert Sikora pt.: „Roztocze – pejzaż subtelny”

 (marzec - kwiecień) – 263 osoby,

- wystawa fotograficzna pt.: „Reliktowa puszcza karpacka. Walory przyrodnicze i kulturowe obszarów Pogórza Przemyskiego i Gór Sanocko -Turczańskich” (maj – czerwiec) – 123 osoby,

- wystawa fotograficzna Michała Sośnickiego pt. „Góry moje góry” (lipiec – sierpień) – 133  osoby,

- wystawa fotograficzna Bieszczadzkiego Parku Narodowego pt.” Osobliwości przyrodniczo-krajobrazowe polskich parków narodowych położonych na obszarach Natura 2000”   (wrzesień – grudzień) – 315 oglądających.

* wystawy Gorczańskiego Parku Narodowego w innych obiektach (razem oglądających: 3.984 osoby, 2 wystawy):

wystawa fotograficzna „Gorce w Naturze 2000” prezentowano następujących instytucjach:

w Kampinoskim Parku Narodowym (czerwiec) – 400 oglądających,

w Bieszczadzkim Parku Narodowym – Ośrodek Edukacyjny w Ustrzykach Dolnych (wrzesień – październik) – 3.584 osób

 

W załączeniu sprawozdanie z organizacji wystaw w Gorczańskim Parku Narodowym w 2017 roku, sporządzone przez A. Kurzeja.

 

UDOSTĘPNIANIE DLA TURYSTYKI

W roku 2017 w ramach zadania z zakresu udostępniania Parku dla turystyki finansowane były ze środków funduszu leśnego, w ramach projektu: „Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej i inne działania prowadzone na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego”, Umowa Nr EZ.0290.1.10.2017 z dnia 28.08.2017 r.

Zrealizowano działania na kwotę 285 tys. zł. Były to m.in.:

1. Zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienia przebiegu ruchu turystycznego w GPN poprzez bieżące utrzymanie dwóch miejsc biwakowych, tj:

- prace konserwacyjne elementów zagospodarowania miejsc biwakowych,

- koszenie miejsc biwakowych, wywóz nieczystości.

2. zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienie przebiegu ruchu turystycznego, poprzez konserwację, remonty, ulepszenie pozainwestycyjne infrastruktury szlaków i ścieżek edukacyjnych, tj:

- usuwanie drzew powalonych, uszkodzonych, martwych, usuwanie stojącego posuszu na 122 km szlaków i ich bezpośredniego otoczenia,

- prace konserwacyjne urządzeń technicznych na 56,5 km szlaków i ścieżek edukacyjnych oraz urządzeń technicznych na szlakach (czyszczenie sączków, brodów, progów);

- zapobieganie erozji i zabagnieniu poprzez remonty pozainwestycyjne na szlakach: zielonym: jaworzyna Trzy Kopce, żółtym: Pustak – Gorc Troszacki, czarnym: Konina Halamy – Kopa,

- remont ścieżki edukacyjnej :Na Turbaczyk”,

- prace konserwacyjne małej infrastruktury szlaków i ścieżek edukacyjnych, w tym renowację 6 tablic, 35 drogowskazów, 19 ławostołów, 26 ławek, 2 stołów, 6 stojaków rowerowych, 8 koszy na śmieci,

- uzupełnienie małej infrastruktury szlaków i ścieżek edukacyjnych,

- odtworzenie źródła na polanie Stawieniec,

3. Bieżące utrzymanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych:

- oczyszczenie 122 km szlaków i ścieżek edukacyjnych ze śmieci,

- zakup worków, rękawic do bieżącego oczyszczania szlaków,

- koszty utylizacji śmieci,

- zakup farb i innych materiałów do bieżącej konserwacji małej infrastruktury.

 Ponadto w sezonie letnim (od 1 maja – 31 października) realizowano:

- obsługę parkingu i miejsca biwakowego na polanie Trusiówka w Lubomierzu- Rzekach,

- obsługę punktu sprzedaży biletów w Koninkach oraz miejsca biwakowego na polanie Oberówka.

 

W 2017 roku rozpoczął się program wolontariatu w Gorczańskim Parku Narodowym. Uczestniczyli w nim pracownicy Banku Handlowego i City Service Center oraz firmy HSBC z Krakowa. Wolontariusze sprzątali szlaków i polan w O.O.Turbacz i O.O. Jaworzyna, pomagali w konserwacji infrastruktury turystycznej w O.O. Jaworzyna. Do programu przystąpiły także osoby prywatne, które pomagały w zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprez edukacyjnych oraz w konserwacji elementów infrastruktury turystycznej.

W załączeniu: Sprawozdanie z działalności w zakresie Udostępniania GPN dla turystyki w 2017 r. sporządzone przez K. Popko - Tomasiewicz.

 

Wielkość ruchu turystycznego w 2017 roku kształtowała się na podobnym poziomie jak w ubiegłych latach, tzn. szacuje się, że Gorczański Park Narodowy odwiedziło ok. 90 tys. turystów.

 

WYDAWNICTWA GPN

W 2017 roku wydano 3 numery (wiosna 2017, lato 2017, jesień – zima 2017) kwartalnika dla młodzieży „Salamandra”, w nakładzie 2000 egz. każdy, ze środków własnych GPN. Salamandra przekazywana była do szkół, bibliotek, domów kultury położonych w sąsiedztwie Gorczańskiego Parku Narodowego oraz do turystów indywidualnych.  Z własnych środków wydano następujące wydawnictwa:

- Naklejka pamiątkowa z GPN, nakład: 3 wzory – po 300 sztuk każdy,

- Folder pt. „Edukacja w Gorczańskim Parku Narodowym”, nakład – 1000 sztuk,

- Folder pt. „Gorczański Park Narodowy” w języku angielskim, nakład – 500 sztuk.

Wydano także przewodnik po ścieżce edukacyjnej „Z Turbacza na Jaworzynę Kamienicką”, wydanie drugie poprawione, w nakładzie 2000 egz. Jest to kontynuacja serii przewodników po ścieżkach edukacyjnych GPN. Wydawnictwo przeznaczone jest do sprzedaży.

Pod koniec 2017 roku ukazał się  kalendarzyk listkowy  w nakładzie 1000 egz. do bezpłatnego rozdawnictwa oraz kalendarz ścienny GPN na rok 2018 (dwustronicowy, format B2, w nakładzie 1000 szt.).

Zakupiono także pamiątki  z logo GPN do sprzedaży w punktach informacji turystycznej:

·        kubek firmowy z głuszcem – 50 szt.

·        magnesy przyrodnicze – 300 szt.

·        torba firmowa z rysiem – 200 szt.

·        torba firmowa papierowa – 500 szt.

·        znaczek mosiężny (nowe logo) – 400 szt.

·        koszulki – 200 szt.

W ciągu całego roku prowadzona było sprzedaż wydawnictw oraz bezpłatne rozdawnictwo. Sprzedano 2.431 egz. wydawnictw, rozdano nieodpłatnie 8.772 egz.

W załączeniu zestawienie: Wydawnictwa i pamiątki – rozchód 2017 sporządzony przez M. Stefanik.

 

Strona internetowa Gorczańskiego Parku Narodowego Na stronie internetowej ukazywały się aktualne informacje o bieżących działaniach Gorczańskiego Parku Narodowego, a także zaproszenia na wszystkie organizowane wydarzenia edukacyjne i wystawy. Dostępna była oferta edukacyjna i kalendarium imprez. Nie działał natomiast system kontaktowania się z Parkiem z poziomu strony internetowej, za pośrednictwem  formularza kontaktowego. Strona internetowa GPN jest przestarzała także pod względem technicznym i wymaga pilnej renowacji. Nie można odczytać statystyk użytkowania i odwiedzin strony internetowej Gorczańskiego Parku Narodowego.

 

REALIZACJA PROJEKTU POIS

W ramach projektu POIS wykonano m.in.

- zrealizowano zadania planowane na 2017 r. w projekcie dofinansowanym ze środków UE – POIŚ 2014 - 2020 pn: „Adaptacja zabytkowego obiektu architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny GPN oraz zagospodarowanie edukacyjne parku dworskiego w Porębie Wielkiej”, tj. wyposażenie Ośrodka Edukacyjnego GPN (meble biurowe, meble specjalistyczne do biblioteki, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i urządzenia biurowe), remont schodów i wykonanie kamiennego bruku przy Ośrodku Edukacyjnym GPN, projekt wykonawczy ekspozycji przyrodniczej, produkcja filmów przyrodniczych do Ośrodka Edukacyjnego GPN, projekt instalacji urządzeń audiowizualnych w salach: konferencyjnej i edukacyjnej (OPZ do postępowania przetargowego, planowanego do ogłoszenia w styczniu 2018 r.).

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska