Strona główna  - 8. Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi GPN ....
8. Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi GPN ....

 

 

            W dniu 29 października 2018 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miało miejsce podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów” (Nr wniosku: POIS.02.04.00-00-0003/18) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Typ projektu 2.4.4 Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody; Podtyp 2.4.4d Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych

Projekt będzie realizowany w Gorczańskim Parku Narodowym w latach 2019–2021. Ogólna jego wartość wynosi 2.032.000 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 1.727.200 zł. Pozostała kwota pochodzić będzie ze środków krajowych.

Głównym celem projektu jest przygotowanie odpowiednich materiałów teledetekcyjnych i zaplecza informatyczno-technicznego do wykorzystania nowoczesnych technik teledetekcyjnych w działalności GPN w długiej perspektywie czasowej, a także analiza bieżącego stanu ekosystemów Parku i ich dynamiki na przestrzeni lat.

W pierwszym etapie projektu zostanie przygotowany zestaw materiałów teledetekcyjnych obejmujący przede wszystkim: (1) aktualne zobrazowania (zdjęcia lotnicze w barwach rzeczywistych (RGB) i podczerwieni (NIR), lotnicze skanowanie LIDAR, wielospektralne zdjęcia satelitarne), (2) odpowiednio opracowane archiwalne materiały analogowe (głównie zdjęcia lotnicze) znajdujące się w zasobach GPN oraz (3) archiwalne materiały teledetekcyjne pozyskane z zasobów instytucji zewnętrznych (np.: ortofotomapy, zdjęcia lotnicze i satelitarne).

Następnie wszystkie pozyskane i zgromadzone materiały zasilą utworzony w tym celu system zarządzania danymi teledetekcyjnymi, który będzie zintegrowany z istniejącym systemem Parku. System ten wraz z przygotowanym, wydajnym zapleczem komputerowym pozwoli na archiwizowanie oraz sprawne wykonywanie analiz przestrzennych i udostępnianie tych danych. Ważnym elementem projektu jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Parku z podziałem na różne stopnie zaawansowania w zakresie obsługi  systemu zarządzania, korzystania z danych teledetekcyjnych, dostępnych narzędzi analitycznych i gotowych opracowań przygotowanych w ramach realizacji projektu, co pomoże w efektywnym wykorzysty­waniu tego typu danych w zarządzaniu GPN, monitoringu zasobów przyrodniczych i innej działalności Parku np.: naukowo-edukacyjnej.

      Przygotowane i pozyskane materiały teledetekcyjne posłużą do wykonania różnych opracowań i analiz, które pozwolą na ocenę aktualnego stanu ekosystemów leśnych i nieleśnych Parku, a także pokażą dynamikę zmian zachodzących w ich obrębie na przestrzeni lat oraz wpływ prowadzonych zabiegów ochronnych.

Na ten adres możesz przekazać informacje o podejrzeniu występienia nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu:

e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl

www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska