Strona główna  - 2019
2019

 

Sprawozdanie z działalności edukacyjnej w Gorczańskim Parku Narodowym w roku 2019.

Działania edukacyjne w 2019 roku prowadzone były przez pracowników Zespołu ds. Edukacji i Udostępniania Parku, a także pracowników Pracowni Naukowo – Edukacyjnej, Zespołu Ochrony Przyrody, pracowników terenowych Służby Parku oraz Dyrektora GPN.

Zadania z zakresu edukacji i udostępniania Parku finansowane były ze środków własnych, a także w ramach projektów:

- „Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej i inne działania prowadzone na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w 2019”, finansowany ze środków Funduszu Leśnego LP, w ramach umowy Nr EZ.0290.1.6.2019 z dnia 01.07.2019 r. realizowano zadania z zakresu udostępniania GPN dla odwiedzających.

Kwota dofinansowania wyniosła: 231 575,41 zł.

-  „Adaptacja zabytkowego obiektu architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny GPN oraz zagospodarowanie edukacyjne parku dworskiego w Porębie Wielkiej”, POIS.02.04.00-00-0051/16-00, realizowany w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Kwota dofinasowania ze środków UE w 2019 roku wyniosła: 650.792,24 zł, ze środków własnych: 176.096,86 zł.

W 2019 roku została otwarta ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacyjnym GPN, funkcjonująca od 1 października 2019 r. Tym samym powstał nowy obiekt do realizacji celów edukacyjnych.

Od października 2019 r. zajęcia edukacyjne prowadzone są w oparciu o nową ofertę edukacyjną dla różnych grup odbiorców (uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedszkolaków, seniorów, osób z dysfunkcją wzorku, nauczycieli, grup o zainteresowaniach przyrodniczych, studentów, przewodników turystycznych, dziennikarzy. Oferta wydana została w postaci książkowej – Informator dla nauczycieli i organizatorów wycieczek edukacyjnych. Jest przekazywana do zainteresowanych grup odbiorców.

W różnorodnych bezpośrednich (czynnych) działaniach edukacyjnych kierowanych do uczniów i nauczycieli, mieszkańców miejscowości sąsiadujących z GPN, a także  odwiedzających Park turystów 2019 roku  uczestniczyło 18.957 osób, tj.:

zajęcia edukacyjne dla uczniów i studentów – 2.817 osób,

inne działania edukacyjne dla szkół – 202 osoby,

informacja i promocja efektów projektu POIS – 7.287 osób,

działania edukacyjne dla turystów – 6.998 osób,

oglądający ekspozycję przyrodniczą w Ośrodku Edukacyjnym GPN – 993 osoby,

oglądający ekspozycję w Gajówce Mikołaja – 460 osób,

wolontariat na rzecz GPN – 200 osób.

W 2019 roku wystawę Gorczańskiego Parku Narodowego prezentowano w Galerii Bakałarz w Myślenicach obejrzało ją 352 osoby.

REALIZACJA PROJEKTU POIS 02.04.00-00-0051/16-00

W.w projekt został zakończony 30.11.2019 r. Wszystkie zaplanowane zadania wykonano w pełnym zakresie.

W ramach projektu pn. „Adaptacja zabytkowego obiektu architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny GPN oraz zagospodarowanie edukacyjne parku dworskiego w Porębie Wielkiej” wykonano m.in. :

-  ekspozycję przyrodniczą w Ośrodku Edukacyjnym GPN wraz z wyposażeniem sali edukacyjnej przy ekspozycji oraz aranżacją holu – recepcji, oraz oświetlenie ewakuacyjne na ekspozycji,

- wydawnictwa informacyjne dot. oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacyjnego oraz  ekspozycji przyrodniczej:

* Informator o ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacyjnym GPN , nakład – wersja w języku polskim 10.000 egz., wersja w języku angielskim – 2.000 egz.

* Kalendarz ścienny trzynastokartkowy, na rok 2020 – nakład 1.000 egz.

* Ulotka informacyjna o Ośrodku Edukacyjnym GPN (w języku polskim - nakład 10.000 egz., w języku angielskim - nadkład: 2.000 egz.)

* Informator dla nauczycieli i organizatorów wycieczek edukacyjnych prezentujący ofertę edukacyjną Ośrodka Edukacyjnego GPN (nakład 5.000 egz.)

- wydano płytę DVD z filmem pt. „Gorczański Park Narodowy” w wersji językowej polskiej i angielskiej, w nakładzie 2.000 egzemplarzy

- zrealizowano II i III etap „Monitoringu odwiedzających bazę edukacyjną GPN w latach 2018, 2019”,

W ostatnim okresie (II – IV kwartał 2019 r.) realizowano głównie zadania z zakresu promocji projektu i monitoringu jego  efektów.

REALIZACJA ZADANIA „INFORMACJA I PROMOCJA EFEKTÓW PROJEKTU ORAZ ICH MONITOROWANIE” – 13 wydarzeń, 7.287 osób odwiedzających.

* warsztaty jednodniowe nt. oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacyjnego GPN dla różnych grup odbiorców - 6 warsztatów, 117 osób

W ramach zadania zrealizowano warsztaty jednodniowe w następujących terminach (Zamawiający dopuszczał zmianę daty realizacji warsztatów, bez konieczności aneksowania Umowy):

8.08.2019 r. – dla przedstawicieli społeczności lokalnej (15 uczestników)

29.08.2019 r. – dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych z gmin otaczających GPN (21 uczestników)

31.08.2019 r. – dla przewodników górskich (16 uczestników)

10.09.2019 r. – dla seniorów z województwa małopolskiego (27 uczestników)

14.09.2019 r. – dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z otoczenia Gorczańskiego Parku Narodowego (22 uczestników)

Dodatkowo zorganizowano warsztaty dla przedstawicieli społeczności lokalnej gminy Niedźwiedź (bez dodatkowych kosztów). Warsztaty odbyły się w dniu 30.08.2019 r. , uczestniczyło w nich 16 osób.

* warsztaty dwudniowe nt. oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacyjnego GPN dla różnych grup odbiorców – 3 warsztaty, 53 osoby

W ramach zadania zrealizowano warsztaty dwudniowe w następujących terminach (Zamawiający dopuszczał zmianę daty realizacji warsztatów, bez konieczności aneksowania Umowy):

6-7.06.2019 r. – warsztaty dla nauczycieli szkół specjalnych z terenu całej  Polski (18 uczestników)

10-11.07.2019 r.  – warsztaty dla przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora z terenu całej  z Polski (23 uczestników)

3-4.09.2019 r – warsztaty dla touroperatorów, organizatorów wypoczynku (12 uczestników)

* konferencja dwudniowa dla pracowników edukacyjnych polskich parków narodowych - 37 osób,

Konferencja pt. Edukacja przyrodnicza w polskich pakach narodowych – nowe propozycje, nowi odbiorcy” odbyła się w terminie: 19 – 20.09.2019 r.

Uczestniczyli w niej  pracownice parków narodowych w Polsce, pracownicy Nadleśnictw LP i parków krajobrazowych z województwa małopolskiego, prowadzących edukację przyrodniczą – 37 osób.

Zrealizowany został zaplanowany program konferencji.

dzień pierwszy – stacjonarny (referaty, dyskusja):

1. Funkcjonowanie ekspozycji przyrodniczej w parku narodowym – organizacja, finansowanie, działania, program – na przykładzie wybranego parku narodowego w Polsce

2. Jak prowadzić edukację przyrodniczą dla osób z dysfunkcją wzroku  - spojrzenie specjalisty

3. Jak prowadzić edukację przyrodniczą dla osób dorosłych i seniorów – na przykładzie wybranych parków narodowych

4. Edukacja przyrodnicza osób z różnymi niepełnosprawnościami 

5. Działalność edukacyjna w GPN (odbiorcy, baza, formy)  

dzień drugi: terenowy

zajęcia terenowe: Prezentacja terenowej bazy edukacyjnej Gorczańskiego Parku Narodowego

na przykładzie ścieżki edukacyjnej „Na Turbaczyk”

W ramach warsztatów wykonawca: przeprowadził nabór na warsztaty (pismo zapraszające, korespondencja, lista obecności).

Każdy uczestnik otrzymał materiały warsztatowe w torbie papierowej z logo projektu: notes, długopis, materiały informacyjne GPN, dla uczestników warsztatów przygotowany został catering, noclegi i posiłki, zgodnie z zamówieniem. Wykonawca zapewnił także transport uczestników warsztatów pomiędzy Ośrodkiem Edukacyjnym GPN a miejscem noclegowym, zgodnie z zamówieniem.

* otwarcie Ośrodka Edukacyjnego GPN – 80 osób

Otwarcie Ośrodka Edukacyjnego GPN odbyło się w planowanym terminie 19.09.2019 r. Uczestniczyło w nim 80 osób. W otwarciu uczestniczyli przedstawicieli lokalnych władz, społeczności, parków narodowych, nadleśnictw.

* Targi Turystyki Weekendowej pt. „Atrakcje regionów” w Chorzowie promocja oferty edukacyjnej GPNJ, Ośrodka Edukacyjnego i ekspozycji przyrodniczej – 5.000 osób odwiedzających,

* Międzynarodowe Targi Turystyczne w Opolu - promocja oferty edukacyjnej GPN, Ośrodka Edukacyjnego i ekspozycji przyrodniczej – 2.000 osób odwiedzających,

 DZIAŁANIA EDUKACYJNE KIEROWANE DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

W 2019 roku przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz studentów  - uczestniczyło w nich łącznie 2.817 osób, tj. w stacjonarnych (70) – 2.190 osób w terenowych (31) – 627 osób.

Zajęcia stacjonarne, odbywające się w Ośrodku Edukacyjnym GPN  lub w szkołach, w Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej. Są to głównie: aktywne zajęcia na ekspozycji przyrodniczej,  prezentacje, prelekcje, pokazy filmów, lekcje tematyczne, zajęcia warsztatowe o różnorodnej tematyce, które ostatnio cieszą się coraz większą popularnością. Aktywne zajęcia terenowe prowadzone są na ścieżkach edukacyjnych GPN, w parku dworskim hr. Wodzickich  a także w otoczeniu terenowej bazy edukacyjno-wystawienniczej Gajówka Mikołaja w Łopusznej.

inne formy działalności edukacyjnej (6), w których uczestniczyło 202 osób, tj.

*warsztaty dla nauczycieli (3x) – 50 osób,

- warsztaty szkoleniowe pt. „Płazy w Gorczańskim Parku Narodowym”, prowadzone przez pracowników Gorczańskiego Parku Narodowego – 30 osób

- warsztaty dla nauczycieli Domu Wczasów Dziecięcych w Porębie Wielkiej nt. mieszkańców gorczańskich lasów 2x  – 20 osób

* konkurs Gorczańskiego Parku Narodowego ”Płazy i gady w naszym otoczeniu” (52 uczestników)

W 2019 roku odbył się konkursy wiedzy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pt. „Płazy i gady w naszym otoczeniu”. Konkurs popularyzował wiedzę o tych zwierzętach i problemach ich ochrony.  Przeprowadzony został w dwóch kategoriach wiekowych:

I. szkoły podstawowe – klasy młodsze – 30 uczestników

II. szkoły podstawowe klasy starsze, gimnazja – 22 uczestników.

Konkurs odbył się w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej w dniu 16.05.2019 r.

Uczniowie wykazywali się wiedzą z zakresu praktycznego rozpoznawania gatunków płazów i gadów, ich głosów, a także biologii, statusu ochronnego poszczególnych gatunków zwierząt.

* w imprezie edukacyjnej „Święto buka” zorganizowanej w Gajówce Mikołaja w Łopusznej w dniu 10.10.2019 r. uczestniczyło 70 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Knurowie i Nowym Targu.  Imprezę współorganizowało Nadleśnictwo Nowy Targ oraz p. Daniel Urbaniak. Uczestnicy w aktywny sposób, podczas wycieczki terenowej, wykonywali zadania i uczestniczyli w zabawach przybliżających wiedzę o głównym gatunku lasotwórczym w Gorczańskim Parku Narodowym, a także o sowach występujących w Gorczańskim Parku Narodowym.

* pomoc w organizacji konkursu międzyszkolnego dla szkół z gminy Dobra z okazji Dnia Ziemi w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej pt. „Ochrona zagrożonych gatunków” - 30 osób.

DZIAŁANIA DLA ODWIEDZAJĄCYCH GPN TURYSTÓW ORAZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, 37 wydarzenia, w których uczestniczyło 6.998 osób  tj.:

* szkolenia przewodników beskidzkich i inne szkolenia (3)69 osób,

w 2019 r. GPN zorganizował 2 szkolenia dla przewodników beskidzkich. Przewodnicy uczestniczyli w zajęciach stacjonarnych i terenowych nt. „Motyle – najpiękniejsze wśród owadów” (18, 19.05.2019 r.). ponadto zorganizowano 1 szkolenie dla ratowników GOPR dot. ochrony głuszca na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego oraz zasad udostępniania Parku dla odwiedzających.

* plenerowe imprezy edukacyjne (9), w których uczestniczyło 4.390 osób, tj.

- „Majówka w Gajówce” (120 osób). Plenerowa impreza edukacyjna odbyła się w dniu 26.05.2019 r. (niedziela), zorganizowana przy współudziale GOK w Łopusznej. Skierowana była głównie do mieszkańców Łopusznej. Oprócz nabożeństwa majowego w programie znalazły się: występ zespołu regionalnego „Mali Łopuśnianie”, zwiedzanie ekspozycji, ognisko, poczęstunek.

- festyny (2) pt. „Niedziela z Gorczańskim Parkiem Narodowym”:

* na polanie Trusiówka w Lubomierzu Rzekach w dniach: 16.06.2019 r. – 500 osób.

* w parku dworskim w Porębie Wielkiej w dniach: 18.08.2019 r. – 700 osób,

Poprzez zabawy i konkursy turyści poznawali przyrodę i kulturę Gorców. Dowiadywali się także, jak bezpiecznie wędrować po górach. Festyny zorganizowano przy współpracy z Grupą Podhalańską GOPR, Komendą Wojewódzką Policji, gminą Mszana Dolna, lokalnymi artystami, Nadleśnictwem Limanowa, rękodzielnikami i właścicielami gospodarstw agroturystycznych.

- plenerowa impreza edukacyjna pt. „Wakacyjne przygody na ścieżkach przyrody – Spotkanie z Salamandrą” (70 osób), która odbyła się  w dniu 14.07.2019 r. w Gajówce Mikołaja w Łopusznej. W programie imprezy znalazł się m.in. zajęcia stacjonarne i terenowe (prezentacja, zabawy, zgadywanki) nt. salamandry – symbolu Gorczańskiego Parku Narodowego, 

- festyn rodzinny „Mundurowy Dzień Dziecka” w Rabce, zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Rabce (300 osób). Uczestniczyli w nim także pracownicy GPN, poprzez zabawy i aktywne zajęcia dzieci mogły poznać ciekawostki dotyczące wybranych przedstawicieli fauny Gorców.

- festyn z okazji święta Policji w Limanowej – 1.000 osób,

- plenerowa impreza edukacyjna „Lato pod Turbaczem” organizowana przez Gminę Niedźwiedź – 500 osób

* impreza edukacyjna promująca program edukacyjny „Przyjaciel parku narodowego” – 1.000 osób

Impreza współorganizowana z TPN w Zakopanem, w której uczestniczyły także pozostałe parki narodowe z województwa małopolskiego,

- dla uczestników imprezy „15 – te Gorczańskie spotkania z Janem Pawłem II w Lubomierzu - Rzekach”  w dniu 9.06.2019 r.  udostępniono schron Papieżówka wraz z informacją o obiekcie i związkach Jana Pawła II z Gorcami, odwiedziło go ok. 200 osób. Impreza edukacyjne organizowana jest cyklicznie w czerwcu przez Urząd Gminy w Mszanie Dolnej, Sołectwo, OSP i Parafię  w Lubomierzu. Główna cześć uroczystości odbywa się przy granicy GPN na polanie Ogrody,

* prezentacja filmu pt. Gorczański Park Narodowy (14) – 2.023 osoby

Film prezentowany był podczas ferii zimowych, w okresie wakacyjnym, a także w innych terminach – na zamówienie grup odwiedzających.

* wykłady, prezentacje (4; 160 osób),

- szkolenie dla uczestników warsztatów organizowanych przez GDOS pt. „Mam prawo do ochrony przyrody” – dla prokuratorów z prokuratur województwa małopolskiego – 25 osób,

- prezentacja nt. walorów przyrodniczych GPN dla uczestników obozy Winter Camp – 50 osób oraz Winter Camp Family – 50 osób

- prezentacja wyników raportu pt. „Presja jeleniowatych na drzewostany Gorczańskiego Parku Narodowego – 35 osób,

* wycieczki, szkolenia terenowe (7; 156 osób)

- wycieczka studyjna (2 dni) pracowników Parku Narodowego Słowacki Raj w dniach: 25 – 26.09.2019 r.  24 osoby,

- wycieczka krajoznawcza dla uczestników wyjazdu pt. „Sladami Jana Pawła II” – 20 osób

- wycieczka edukacyjna dla pracowników Instytutu Biologii uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 20 osób,

- zajęcia terenowe dla słuchaczy Studium Podyplomowego Ochrony Przyrody na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 15 osób,

- sesja terenowa w ramach warsztatów szkoleniowych dla pracowników polskich parków narodowych : Gorce – Pieniny  (2x) – 62 osoby,

- sesja terenowa 58 Zjazdu PTB – wycieczka mykologiczna – 15 osób

* realizacja programu „Przyjaciel parku narodowego” - w 2019 roku kontynuowano współpracę z innymi parkami narodowymi Małopolski w związku z wspólnym programem, przeznaczonym dla rodzin z dziećmi w wieku młodszym. Program zachęca do aktywnego odwiedzania parków narodowych, służy turystyce rodzinnej o charakterze edukacyjnym. W ciągu całego roku wydano 1.500 egz. zeszytu z zadaniami pt. „Przyjaciel Gorczańskiego Parku Narodowego”, rozdano ok. 200 medali „Przyjaciela parku narodowego” dzieciom, które złożyły uroczyste przyrzeczenie przed pracownikiem Parku. Program będzie kontynuowany w kolejnych latach.

 EKSPOZYCJA PRZYRODICZA W OŚRODKU EDUKACYJNYM GPN W PORĘBIE WIELKIEJ

Ekspozycja przyrodnicza w Ośrodku Edukacyjnym GPN została otwarta dla odwiedzających od 1. października 2019 r. Ekspozycja prezentuje różne środowiska przyrodnicze i żyjących w nim przedstawicieli fauny. Na ekspozycji poruszane są także problemy ochrony dużych drapieżników. W ciągu trzech ostatnich miesięcy 2019 r. obejrzało ją łącznie  993 osoby, w tym:

- październik 2019 r. – 503 osoby, w tym turyści indywidualni 349 osób, turyści  grupowi 154 osoby – 10 grup.

- listopad 2019 r. – 318 osób, w tym turyści indywidualni 28 osób, turyści grupowi – 290 osób – 16 grup

- grudzień 2019 r. – 172 osoby, w tym turyści indywidualni 11 osób, turyści grupowi  161 osób - 11 grup.

EDUKACJA REALIZOWANA W TERENOWEJ SALI EDUKACYJNEJ W CHACIE GPN NA HALI DŁUGIEJ

W 2019 roku nie odbył się żaden dyżur edukacyjny w terenowej sali edukacyjnej w budynku dawnej owczarni na Hali Długiej. Powodem były: brak chętnych wolontariuszy, a także konieczność realizacji dyżurów edukacyjnych w Gajówce Mikołaja w Łopusznej

EDUKACJA REALIZOWANA W TERENOWEJ BAZIE EDUKACYJNEJ „GAJÓWK MIKOŁAJA”

W roku 2019 sezon edukacyjny w Gajówce Mikołaja rozpoczął się 26 maja, a zakończył 10 października. W tym okresie dyżury edukacyjne (sobota i niedziela) odbywały się wyłącznie w okresie wakacyjnym.  Łącznie we wskazanym okresie Gajówka Mikołaja była otwarta dla odwiedzających 16 dni (soboty i niedziele) w godzinach 10.00 – 16.00. Ponadto w dni robocze Gajówkę Mikołaja udostępniano w celu realizacji zamówionych zajęć edukacyjnych.

Dyżury w Gajówce Mikołaja pełnili pracownicy  Zds.EiUP,  i  ZOP. Podczas dyżuru udostępniana była ekspozycja przyrodniczo – historyczna, prowadzono sprzedaż wydawnictw, odwiedzający mogli uzyskać informację nt. turystycznego i edukacyjnego udostępniania Parku, a także wziąć udział w programie edukacyjnym „Przyjaciel parku narodowego”.

W 2019 roku Gajówkę Mikołaja odwiedziło 460 osób, w tym:

120 turystów indywidualnych,

340 uczestników imprez edukacyjnych i grupy zorganizowane.

Wśród turystów indywidualnych odwiedzających w 2019 roku Gajówkę Mikołaja były m.in. grupy rodzinne uczestniczące w projekcie 5 parków narodowych pt.  „Przyjaciel parku narodowego”.

W 2019 roku zorganizowano w Gajówce Mikołaja kilka imprez edukacyjnych.

Odbyły się tu m.in. zajęcia terenowe i stacjonarne dla uczniów, gra terenowa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Knurowie i Nowym Targu pt. „Spotkanie tropicieli przyrody”, „Święto buka” oraz imprezy plenerowe dla grup rodzinnych: „Majówka w Gajówce”, „Wakacyjne przygody na ścieżkach przyrody. Spotkanie z Salamandrą”. 

W załączeniu szczegółowe sprawozdanie „Edukacja w Gajówce Mikołaja w 2019 r.” sporządzone przez M. Stefanik.

 

WYSTAWY

Gorczański Park Narodowy zorganizował w 2019 roku 1 wystawę fotograficzną,  w Galerii bakałarz w Myślenicach. Wystawa fotograficzna :Gorce w Naturze 2000” prezentowana była w okresie: 27.03 – 24.07.2019 r. obejrzało ją  352 osoby.

 

W załączeniu sprawozdanie z organizacji wystaw w Gorczańskim Parku Narodowym w 2019 roku, sporządzone przez A. Kurzeja.

UDOSTĘPNIANIE DLA TURYSTYKI

W roku 2019 w ramach zadania z zakresu udostępniania Parku dla turystyki finansowane były ze środków funduszu leśnego, w ramach projektu: „Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej i inne działania prowadzone na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w 2019 roku”, Umowa EZ.0290.1.6.2019 z dnia 01.07.2019 r.

Całkowita kwota dofinansowania zadań z zakresu udostępniania terenu GPN dla odwiedzających ze środków funduszu leśnego LP wyniosła: 231 575,41 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

1. Prace konserwacyjne miejsc biwakowych na polanach Oberówka i Trusiówka:

W ramach działania wykonano:

- naprawę ogrodzenia miejsca biwakowego Oberówka,

- wymianę ławek i ławostołów na miejscu biwakowym Oberówka (5 szt. ławek i 3 szt. ławostoły) i na miejscu biwakowym Trusiówka (12 szt. ławek i 5 szt. ławostołów).

2. Bieżące utrzymanie miejsc biwakowych w sezonie 2019.

Wykonano koszenia miejsc biwakowych:

 - 6-krotnie koszono miejsce biwakowe Trusiówka, 3 – krotnie koszono miejsce biwakowe Oberówka. 

Na zakończenie sezonu turystycznego w listopadzie wywiezione zostały nieczystości ze zbiorników w toaletach znajdujących się na obu miejscach biwakowych.

3. Ochrona przyrody oraz bezpieczeństwo odwiedzających poprzez konserwację i bieżącą naprawę infrastruktury nawierzchni szlaków i ścieżek edukacyjnych GPN (niepłatnych).

Sukcesywnie usuwano drzewa powalone, uszkodzone i martwe, zagrażające bezpieczeństwu turystów na 98,60 km szlaków i ścieżek edukacyjnych, nartostradzie (1,45 km), trasie wyciągu krzesełkowego w Koninkach (1 km) oraz w ich otoczeniu,

Wykonano prace konserwacyjne urządzeń technicznych na 42,54 km szlaków i ścieżek edukacyjnych GPN,

Dokonano remontu ścieżki edukacyjnej „Dolina potoku Jaszcze” - wymieniono progi i sączki, zlikwidowano 7 kładek, a w ich miejsce wykonano przejścia kamienne, sączki i brody.

4. Ochrona przyrody oraz bezpieczeństwo odwiedzających poprzez konserwację i bieżącą naprawę infrastruktury nawierzchni szlaków i ścieżek edukacyjnych GPN (płatnych).

Usuwano drzewa powalone, uszkodzone i martwe, zagrażające bezpieczeństwu turystów na 26,06 km płatnych szlaków i ścieżek edukacyjnych oraz w ich otoczeniu,

Wykonano prace konserwacyjne urządzeń technicznych na 26,06 km szlaków i ścieżek edukacyjnych GPN.

5. Konserwacja, naprawy i ulepszanie pozainwestycyjne małej infrastruktury szlaków i ścieżek edukacyjnych GPN (niepłatnych)

Wymieniono 1 tablicę wraz z informacją, oraz 3 słupki przystankowe i 8 drogowskazów,, wykonano i zamontowano 2 stołów i 4 ławki w okolicy schronu na polanie Przysłop Górny,

Wydrukowano regulaminy i mapy turystyczne na tablice informacyjne i bramy wejściowe GPN (10 szt.).

6. Konserwacja, naprawy i ulepszanie pozainwestycyjne małej infrastruktury szlaków i ścieżek edukacyjnych GPN (płatnych)

Wymieniono 1 tablicę wraz z informacją, 3 słupki przystankowe i 5 drogowskazów.

7. Utrzymania szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych w sezonie 2019 (niepłatnych)

Oczyszczono 98,60 km szlaków i ścieżek edukacyjnych ze śmieci pozostawionych przez turystów;

Na bieżąco monitorowano stan szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych,  wykonywano niezbędne prace konserwacyjne.

8. Utrzymania szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych w sezonie 2019 (płatnych)

Oczyszczono 26,06 km szlaków i ścieżek edukacyjnych ze śmieci pozostawionych przez turystów.

Na bieżąco monitorowano stan szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych,  wykonywano niezbędne prace konserwacyjne.

9. Bieżące utrzymanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych:

- zakup worków i rękawic do bieżącego oczyszczania szlaków ze śmieci

- utylizacja zebranych śmieci

- zakup środków, materiałów i drobnych narzędzi do bieżącej naprawy małej infrastruktury turystycznej szlaków i ścieżek edukacyjnych.

Ponadto zrealizowano:

- obsługę punktu sprzedaży biletów w Konikach

- obsługę parkingu i miejsca biwakowego na polanie Trusówka w Lubomierzu – Rzekach oraz na polanie Oberówka

- organizacje pikników turystycznych „Niedziela w Gorczański9m Parku Narodowym (2 x)

- szkolenia dla przewodników beskidzkich (2x).

W załączeniu szczegółowe sprawozdanie pt. : „Realizacja zadań z zakresu Udostępniania GPN dla turystyki M. Józefiak

WOLONTARIAT

W 2019 roku realizowany był program wolontariatu w Gorczańskim Parku Narodowym (4 x, 200 osób). Uczestniczyli w nim:-

Uczestniczyli w nim:

- pracownicy firmy Cummins LTD Kraków – 30 osób,

- pracownicy firmy HSBC Kraków – 120 osób,

- pracownicy firmy Sabre Poland – 45 osób

- harcerki z 254 WDW Płomienie – Chorągiew Stołeczna – 5 osób.

Wolontariusze sprzątali szlaki i polany w O.O. Kiczora, O.O.Kudłoń i O.O.Suhora oraz poza obszarem Gorczańskiego Parku Narodowego (szlaki prowadzące z Nowego Targu i Klikuszowej). Dokonali również drobnych prac remontowych infrastruktury turystycznej w O.O. Dwór.

Do programu przystąpiły także osoby prywatne - 3 wolontariuszki pomagały w organizowanym przez GPN pikniku turystycznym.

Gorczański Park Narodowy wziął również udział w akcji Skutecznie posprzątane organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia i firmę Tefal. Przekazane przez Fundację worki i chwytaki wykorzystane zostały w ramach akcji wolontariackich, dodatkowo wspierały również na co dzień działania pracowników Gorczańskiego Parku Narodowego. Worki zostały również przekazane do poszczególnych obwodów ochronnych, gdzie używane są jako worki w koszach stojących przy bramach wejściowych do GPN.

 Wielkość ruchu turystycznego w 2019 roku kształtowała się na podobnym poziomie jak w ubiegłych latach, tzn. szacuje się, że Gorczański Park Narodowy odwiedziło ok. 90 tys. turystów.

W sezonie 2019 (od 17.04 – 14.11.) w punkcie sprzedaży biletów wstępu do GPN w Koninach sprzedano 20.697 biletów. Koninki są najpopularniejszym miejscem wejściowym do Gorczańskiego Parku Narodowego. Z badań monitoringowych ruchu turystycznego wynika, że

40% ruchu turystycznego to turyści odwiedzający ten rejon Gorców.

W tym samym terminie pobierano opłaty za miejsca parkingowe na parkingu przy polanie Trusiówka. Sprzedano tam  bilety na kwotę ponad 20.000 zł.

 WYDAWNICTWA GPN

W 2019 roku wydano 2 numery (wiosna/lato 2019, jesień – zima 2019) czasopisma dla młodzieży „Salamandra”, w nakładzie 2000 egz. każdy, ze środków własnych GPN. Salamandra przekazywana była do szkół, bibliotek, domów kultury położonych w sąsiedztwie Gorczańskiego Parku Narodowego oraz do turystów indywidualnych. 

                     Wykonano także dodruk zeszytu „Przyjaciel Gorczańskiego Parku Narodowego” w nakładzie 1.000 egz. Zeszyt stanowi element programu edukacyjnego adresowanego do rodziców i dzieci pt. „Przyjaciel parków narodowych”

Pod koniec 2019 roku ukazał się  kalendarzyk listkowy  w nakładzie 1000 egz. do bezpłatnego rozdawnictwa. Sukcesywnie zamawiano także pamiątki  z logo GPN do sprzedaży w punktach informacji turystycznej.

W ciągu całego roku prowadzona było sprzedaż wydawnictw oraz bezpłatne rozdawnictwo. Sprzedano 2.972 egz. wydawnictw i pamiątek, rozdano nieodpłatnie 4.325 egz.

W załączeniu zestawienie: Wydawnictwa i pamiątki – rozchód 2019 sporządzony przez M. Stefanik.

Strona internetowa Gorczańskiego Parku Narodowego Na stronie internetowej ukazywały się aktualne informacje o bieżących działaniach Gorczańskiego Parku Narodowego, a także zaproszenia na wszystkie organizowane wydarzenia edukacyjne i wystawy. Dostępna była oferta edukacyjna i kalendarium imprez. Nie działał natomiast system kontaktowania się z Parkiem z poziomu strony internetowej, za pośrednictwem  formularza kontaktowego. Strona internetowa GPN jest przestarzała także pod względem technicznym i wymaga wymiany. Nie można odczytać statystyk użytkowania i odwiedzin strony internetowej Gorczańskiego Parku Narodowego.

 Podsumowanie

W ostatnich latach liczba uczestników bezpośrednich (czynnych) działań edukacyjnych przedstawiała się następująco:

w roku 2011 – 10.596 osób,

w roku 2012 – 6.444 osoby,

w roku 2013 – 10.153 osoby,

w roku 2014 – 8.751 osób,

w roku 2015 – 13.465 osób,

w roku 2016 - 16.708 osób,

w roku 2017 – 13.751 osób,

w roku 2018 – 12.841 osób,

w roku 2019 – 18.957 osób

Przykładowe liczby uczestników wybranych działań edukacyjnych w latach 2011 - 2019:

 

Zajęcia stacjonarne

dla uczniów

Zajęcia terenowe

dla uczniów

Plenerowe imprezy edukacyjne

Ekspozycja w Gajówce Mikołaja

Rok 2011

2.496 osób (64)

1.196 osoby (49)

4.500 osób (3) w tym Ogólnopolski Dzień Ziemi

1.062 osoby

Rok 2012

2.589 osób (62)

614 osób (27)

1.310 osób (4)

667 osób

Rok 2013

3.891 osób (83)

642 osoby (29)

2.800 osób (6)

950 osób

Rok 2014

2.984 osób (61)

1.052 osoby (40)

2.050 osób (5)

581 osób

Rok 2015

3.587 osób (66)

1.376 (57)

5.365 osób (5)

910 osób

Rok 2016

2.227 osób (41)

787 osoby (34)

10.480 osób (8)

1050 osób

Rok 2017

1.904  osoby (54)

796 osób (41)

8.130 osób (10)

950 osób

Rok 2018

 3.401 osób (74)

890 osób (40)

6.980 osób (8)

660 osób

Rok 2019

2.190 osób (70)

627 osób (31)

4.390 osób (9)

460 osób

 

Na stałe w kalendarz działań edukacyjnych GPN wpisały się: Majówka w Gajówce i „Wakacyjne przygody na ścieżkach przyrody” w Gajówce Mikołaja -  imprezy edukacyjne dla grup rodzinnych, które cieszą się coraz większą popularnością zwłaszcza wśród lokalnej społeczności gminy Nowy Targ.  Należy kontynuować tę tradycję w kolejnych latach. Podobnie jak plenerowe imprezy dla turystów pt. „Niedziela z GPN”, organizowane w miejscach biwakowych GPN – na polanie Trusiówka i Oberówka.

Nie udało się uruchomić dyżurów edukacyjnych w Chacie GPN z uwagi na brak chętnego wolontariusza lub studenta praktykanta.

sporządziła: Ewa Strauchmann

 

 

Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska