Strona główna  - Nabór na stanowisko dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego
Nabór na stanowisko dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego
2020-09-04

NABÓR NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO
Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. poz. 839), Minister Środowiska ogłasza nabór na stanowisko:
DYREKTORA ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO (nr ref.: K/PN/5/20)
Wymagania niezbędne:
− posiadanie obywatelstwa polskiego;
− posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
− posiadanie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i ekonomii oraz znajomość przepisów prawa dotyczących w szczególności ochrony środowiska, rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowania Roztoczańskiego Parku Narodowego;
− posiadanie co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
− posiadanie kompetencji kierowniczych (zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, zorientowanie na osiąganie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja, umiejętności analityczne, doskonalenie zawodowe);
− korzystanie z pełni praw publicznych;
− nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
− niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanej z dysponowaniem środkami publicznymi.
Wymagania pożądane:
− posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych;
− umiejętność autoprezentacji;
− znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
− doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą w parkach narodowych.
Zakres wykonywanych zadań dyrektora parku narodowego:
− zarządzanie Roztoczańskim Parkiem Narodowym;
− reprezentowanie Roztoczańskiego Parku Narodowego w stosunkach cywilnoprawnych;
− realizacja ustaleń planu ochrony albo zadań ochronnych oraz wydawanie zarządzeń określających sposoby korzystania z obszarów parku narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;
− prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz udział w rozprawach przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego i wnoszenie odwołań od postanowień i orzeczeń tych sądów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody;
− współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
− nadzór nad obszarami Natura 2000 będącymi w całości lub w części na obszarze parku narodowego.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
− list motywacyjny;
− poświadczona przez notariusza za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość;
− życiorys wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;
− poświadczone przez notariusza lub wystawcę dokumentów za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, tj. posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
− poświadczone przez notariusza lub wystawcę dokumentów za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające przebieg pracy zawodowej, poświadczające spełnienie wymagań dotyczących stażu pracy tj. sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym;
− oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
− oświadczenie o tym, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
− oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
− kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego z obszaru nauk przyrodniczych lub leśnych;
− kopie dokumentów poświadczających znajomość języka angielskiego;
− kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną przyrody, w tym z pracą w parkach narodowych; kandydat może złożyć referencje dotyczące jego dotychczasowej działalności zawodowej.
Informacje o metodach i technikach naboru:
− weryfikacja formalna nadesłanych aplikacji;
− ocena merytoryczna doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów, niezbędnych do wykonywania zadań dyrektora parku narodowego;
− test wiedzy;
− prezentacja dotycząca koncepcji zarządzania parkiem narodowym, obejmująca zagadnienia realizacji celów parku narodowego, zagadnienia administracyjno-prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne i społeczne funkcjonowania parku;
− rozmowa kwalifikacyjna.
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Środowiska
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wawelska 52/54; 00-922 Warszawa
Termin i sposób składania dokumentów:
Termin składania dokumentów upływa z dniem 17 września 2020 r.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesyłać pocztą (o zachowaniu terminu decyduje data nadania dokumentów) na adres: Ministerstwo Środowiska, Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym K/PN/5/20.
Inne informacje
− w aplikacji należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
− komisja podejmuje decyzje o dopuszczeniu kandydatów do kolejnego etapu naboru wyłącznie na podstawie dokumentów, przedłożonych przez kandydatów w terminie wskazanym w ogłoszeniu;
− kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po weryfikacji aplikacji, zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru;
− bliższe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 22 36 91 252;
− dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów biorących udział w naborze na stanowisko dyrektora parku narodowego
• Administrator danych osobowych: Minister Środowiska (MŚ) jako organ przeprowadzający nabór na stanowisko dyrektora parku narodowego Kontakt: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.
• Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w MŚ: we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: iod@srodowisko.gov.pl
• Wymóg podania danych: podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa [1] (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania dla stanowiska dyrektora parku narodowego[2]) jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w naborze. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w naborze na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie.
Podanie danych osobowych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa jest dobrowolne, jednak nieobowiązkowe. Podanie takich danych zostanie potraktowane jako wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.
• Cel i podstawy przetwarzania danych: dane osobowe w zakresie określonym przepisami prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru [3], natomiast inne dane osobowe na podstawie zgody [4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
• Informacje o odbiorcach: w związku z przetwarzaniem danych osobowych dane osobowe będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom jak firmy świadczące usługi informatyczne dla urzędu oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
• Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych oraz profilowaniu: dane osobowe będziemy przetwarzać także w sposób zautomatyzowany w związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w MŚ. Dane osobowe nie będą profilowane.
• Okres przechowywania danych: aplikacje będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru, jednakże nie później niż po upływie terminu wynikającego z przepisu art. 291 Kodeksu pracy, a w przypadku, gdy nie został nawiązany stosunek pracy – po upływie 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku. Dokumentacja z naboru będzie przechowywana zgodnie z przepisami o archiwizacji.
• Uprawnienia osoby przesyłającej aplikację:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
1 Art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej
2 Art. 8c pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego
3 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO i art. 9 ust. 2 lit. a RODO

powrót
Positive-Power
KSIĘGA GOŚCI | DODAJ DO ULUBIONYCH | POLEĆ ZNAJOMEMU | MAPA STRONY
BIP
Wersja polska
Wersja niemiecka
Wersja angielska